Pròrroga dels ERTO i ajudes especials per a autònoms fins al 30 de setembre de 2021

erto2covid

Al BOE del 28 de maig s’ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, pel qual es prorroguen els ERTO i les ajudes especials per a autònoms fins al pròxim 30 de setembre.


L’informem que al BOE del dia 28 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms, que va entrar en vigor el mateix dia 28 de maig.

A més de l’esperada pròrroga dels ERTO, el RDL introdueix altres modificacions laborals, com:

 • Les prestacions especials per cessament d’activitat per a autònoms han estat prorrogades fins al pròxim 30 de setembre de 2021. s’ajusten prestació extraordinària per cessament d’activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l’ampliació de la prestació ordinària de cessament d’activitat en compatibilitat amb el treball per compte propi al nou període.
 • El Pla MECUIDA, pel qual es contemplen mesures de conciliació familiar i laboral amb motiu de la COVID-19, romandrà vigent fins al 30 de setembre de 2021.
 • Es contempla una bonificació dirigida a promoure l’accés a l’ocupació de persones amb capacitat intel·lectual limitat, amb efectes des de l’1 de juny, en concret una bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Social o, en el seu cas, pel seu equivalent diari, per treballador contractat de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant quatre anys.
 • S’introdueixen mesures relatives a la protecció per desocupació d’artistes i altres professionals que desenvolupen la seva activitat en les arts escèniques i espectacles públics

1.-ERTO

Respecte als ERTO, el RDL contempla la pròrroga de tots els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), que es produeix després de l’acord assolit entre la Vicepresidència tercera i Ministeri de Treball i Economia Social; el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions; les organitzacions sindicals CCOO i UGT i les organitzacions empresarials CEOE i CEPIME.

L’acord permet prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat que s’han adoptat des del començament de la crisi sanitària i en els termes previstos en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, i les mesures extraordinàries en matèria d’exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social de les empreses. També prorroga les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació dels treballadors recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació i, finalment, prorroga totes aquelles mesures complementàries de protecció necessàries per garantir l’estabilitat en l’ocupació, evitant acomiadaments i destrucció de llocs de treball.

Mantindran la seva vigència les mesures extraordinàries recollides en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, relacionades amb extincions i acomiadaments, la interrupció del còmput dels contractes temporals, la salvaguarda d’ocupació, així com els límits relacionats amb el repartiment de dividends i transparència fiscal i l’ús d’hores extraordinàries i noves externalitzacions.

1.1.-Les claus de la pròrroga dels ERTO

 • Es prorroguen automàticament els ERTO per força major de l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, vigents a 28 de maig de 2021, fins al 30 de setembre de 2021.
 • S’estenen també aquells ERTO per impediment de l’activitat autoritzats amb base en el disposat en l’apartat 2.1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, o en l’article 2.1 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, que es mantindran vigents en els termes de les resolucions per les quals van ser autoritzats

Durant el període de tancament i fins al 30 de setembre de 2021, a aquests ERTO se’ls continuaran aplicant les mesures extraordinàries en matèria de cotització i exoneració de quotes.

 • Per part seva, els ERTO per limitació al desenvolupament normalitzat de l’activitat vigents, basats en l’article 2.2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, o en l’article 2.1 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, es prorroguen automàticament fins al 30 de setembre de 2021.

Les exoneracions aplicables a aquests ERTO, des de l’1 de juny de 2021, seran les següents:

a) Per a empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada en els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 arribarà al 85%, 85%, 75% i 75%, respectivament.

b) Per a empreses amb 50 treballadors o més o assimilats en situació d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció de l’aportació empresarial reportada en els mesos de juny, juliol, agost i setembre de 2021 arribarà al 75%, 75%, 65% i 65%, respectivament.

 • Així mateix, s’estableix la possibilitat de sol·licitar nous ERTO per impediments o limitacions d’activitat a partir de l’1 de juny de 2021 i fins al 30 de setembre de 2021, als quals els serà aplicable l’exoneració de quotes de l’article 2 del Reial decret llei 30/2020.
 • Respecte als ERTO basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) vinculades a la COVID-19, es manté la possibilitat de sol·licitar-los fins al 30 de setembre de 2021 en els termes previstos per l’article 3 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.
 • Es prorroguen els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal per a tots els ERTO autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest nou reial decret llei.
 • Així mateix, s’estén la salvaguarda de l’ocupació segons el que es preveu en l’article 5 del Reial decret llei 30/2020, tant en relació amb els períodes anteriors com en virtut dels beneficis recollits en aquesta norma.
 • També segueixen en vigor els límits i excepcions en relació amb la realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions fins al 30 de setembre de 2021.
 • Així mateix, continuarà vigent fins al 30 de setembre de 2021 la previsió que no considera causa justificativa de l’acomiadament la força major i les causes objectives que emparen els ERTO (la comunament coneguda com a “prohibició d’acomiadar“) i la interrupció del còmput dels contractes temporals afectats per una suspensió del contracte.
 • Es prorroguen les mesures de protecció per desocupació, recollides en els articles 8.1, 9, 10 i 11 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, fins al 30 de setembre de 2021.

1.2.-Expedients per força major vigents a 28 de maig

Els ERTO vigents a la data d’entrada en vigor de la norma (28 de maig), basats en l’article 22 del RDL 8/2020 (força major), es prorrogaran automàticament fins al 30 de setembre de 2021.

1.3.-ERTO per impediment

Els anomenats ERTO per impediment, la vigència dels quals es mantenia fins ara en virtut de l’art. 2 del RDL 2/2021, continuen sent objecte de protecció i obeiran també a la mateixa pròrroga. Recordem que són empreses que tenen impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària adoptades per l’autoritat.

En primer lloc, s’entenen prorrogats els que s’hagin autoritzat en el seu moment conforme a la disp. addic. 1a del RDL 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci administratiu. No obstant això, des de l’1 de juny i fins al 30 de setembre gaudiran dels percentatges d’exoneració que es van estipular per als autoritzats pels arts. 2.1 del RDL 30/2020 i 2.1 del RDL 2/2021, i que, com aquells, continuaran vigents fins a aquesta data.

També s’autoritzaran expedients nous.

Si aquestes empreses veuen impedida l’activitat durant els pròxims quatre mesos en algun dels seus centres de treball a conseqüència de les restriccions administratives per lluitar contra la pandèmia, es podran acollir a una exoneració en les seves cotitzacions a la Seguretat Social durant el període de tancament i fins al 30 de setembre 2021, que serà del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament si tenen menys de 50 treballadors i del 90% si compten amb 50 treballadors o més.

https://imgs.wolterskluwer.es/0/6/5/5/im0001760655.jpg

1.4.-ERTO per limitació d’activitat

La norma també reconeix, com les normes precedents, els ERTO per limitació del desenvolupament normalitzat de la seva activitat a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles, i que es prorroguen automàticament fins al 30 de setembre. De la mateixa manera, les empreses i entitats afectades per aquestes restriccions des de l’1 de juny i fins al 30 de setembre podran sol·licitar aquest tipus d’expedient , i fins i tot el pas d’una situació d’impediment a una de limitació, o viceversa, com ja permetia la normativa anterior quan aquesta decisió obeís a modulacions en les restriccions sanitàries adoptades per l’autoritat competent: en aquest cas, sense tramitació d’un expedient nou, a través de comunicació a l’autoritat laboral i declaració responsable a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

S’acompanyen aquests expedients de percentatges d’exoneració específics a partir de l’1 de juny, de manera que, si l’empresa beneficiada té menys de 50 treballadors en plantilla, l’exoneració serà del 85% al juny i juliol, i del 75% a l’agost i setembre. Si compta amb 50 treballadors o més, l’exempció arribarà al 75% al juny i juliol i el 65% en els mesos d’agost i setembre.

https://imgs.wolterskluwer.es/0/6/5/4/im0001760654.jpg

1.5.-ERTO per causes ETOP

A més, l’art. 3.4 del RDL 30/2020 (que permet la continuació dels ERTO per causes ETOP vigents, i també la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència de la norma quan hi hagi acord en l’empresa durant el període de consultes) continuarà sent aplicable fins al 30 de setembre de 2021 quan es tracti d’ERTO iniciats abans del 28 de maig.Als expedients basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció vinculades a la COVID-19, iniciats després del 28 de maig i fins al 30 de setembre de 2021, els resultaran d’aplicació les previsions anteriors (contemplades en l’art. 3 del RDL 30/2020).

1.6.-Actualització dels sectors ultraprotegits: reducció progressiva dels incentius

L’annex del RDL 11/2021 manté la protecció de determinades empreses amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa d’activitat (adscrites a uns certs codis CNAE): s’inclouen nous sectors considerats ultraprotegits, a afegir a un nou llistat. De la mateixa manera, s’exclouen cinc sectors que fins ara gaudien de protecció, com es pot veure en la taula següent:

Nous sectors ultraprotegits (afegits a annex CNAE-09)
Codis CNAE Activitat
1419 Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
7420 Activitats de fotografia
Sectors que surten de l’annex CNAE-09 anterior
Codis CNAE Activitat
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i d’equips fotogràfics
4741 Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats
5122 Transport espacial
7734 Lloguer de mitjans de navegació

Annex. Codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE-09- d’empreses ultraprotegides

710 Extracció de minerals de ferro.
1419 Confecció d’altres tipus de peces de vestir i accessoris
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d’explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies
4932 Transport per taxi.
4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers ncaa
5010 Transport marítim de passatgers (2).
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors (2).
5110 Transporte aeri de passatgers.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i establiments de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de periòdics.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’efectes personals i efectes domèstics ncaa
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen.
8219 Activitats de reprografia, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9104 Activitats de jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals
9200 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar i les apostes.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.

Les condicions de l’exoneració són similars a les anteriors: empreses subjectes a determinats codis CNAE-09 amb pròrroga d’ERTO per força major; supòsits de transició des d’ERTO per força major a un per causes ETOP entre juny i setembre; expedients ETOP sota uns certs requisits; i beneficis a favor d’entitats integrants de la cadena de valor o dependent d’una empresa principal adscrita a un codi CNAE-09 subjecte a incentiu.

Per a aquests sectors es regulen noves exoneracions en els casos de treballadors en suspensió d’ocupació enfront dels quals s’activin en un context de major recuperació que en mesos anteriors.

Així, i amb la finalitat d’incentivar l’activació d’ocupació, s’inclouen exoneracions més elevades per als treballadors que es reincorporin a l’activitat: del 95% per a les empreses amb menys de 50 treballadors i del 85% per a les que tenen 50 treballadors o més en els mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Quan mantinguin als treballadors suspesos, hi haurà una exoneració del 85% al juny, juliol i agost i del 70% al setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors. En el cas de comptar amb 50 treballadors o més, les exoneracions seran del 75% al juny, juliol i agost i del 60% al setembre.

https://imgs.wolterskluwer.es/0/6/5/3/im0001760653.jpg

1.7-Manteniment de les garanties dels ERTO

L’Executiu entén que el sistema d’ERTO vigent a partir de l’1 de juny ha de mantenir les característiques de flexibilitat del model anterior i ajustar-se al cicle d’activitat del teixit productiu d’acord amb l’evolució de la pandèmia. Per això, s’ha acordat mantenir les mesures excepcionals previstes en les diferents normes adoptades des del començament de la crisi sanitària, tot això sense perjudici de la previsible i gradual normalització de la situació sanitària.

Entre les principals mesures, cal destacar:

 • Clàusula de “salvaguarda de l’ocupació”: serà aplicable conforme a la normativa anterior (art. 5 del RDL 30/2020), en relació amb els períodes anteriors i d’acord amb els beneficis de la nova norma.
 • Hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions: els límits i excepcions relatius a aquests aspectes i regulats també per la normativa precedent (art. 7 del RDL 30/2020) es mantenen vigents fins al 30 de setembre, i resultaran igualment d’aplicació als nous expedients.
 • Mesures extraordinàries per a la protecció de l’ocupació (Llei 3/2021): el fet de no entendre com a justificatives de l’extinció del contracte ni de l’acomiadament la força major i les causes ETOP que condueixen a un ERTO (art. 3 de la Llei 3/2021), així com la interrupció del còmput dels contractes temporals (art. 5 de la Llei 3/2021), també romandran vigents fins al 30 de setembre.
 • Mesures de protecció dels treballadors (RDL 30/2020): es mantenen fins al 30 de setembre aquestes mesures: el reconeixement als treballadors en ERTO de la prestació contributiva de desocupació encara que els faltin el període mínim de cotització; l’extensió de la protecció als socis treballadors de societats laborals i de cooperatives de treball associat; les garanties del col·lectiu de treballadors fixos discontinus (les empreses han de procedir a la incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida dels treballadors; en cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en el període de crida, es disposa la seva afectació pels ERTO vigents a data d’entrada en vigor de la nova norma o autoritzats amb posterioritat); les garanties per a treballadors inclosos en determinats ERTO sense ser beneficiaris de desocupació (situació assimilada a l’alta); la compatibilitat de les prestacions per desocupació amb el treball a temps parcial en uns certs supòsits; respecte del còmput de l’anomenat «comptador a zero», continuarà vigent en els termes de l’art. 8.7 del RDL 30/2020.

2.-AUTÒNOMS

2.1.-Noves exoneracions en quotes

La principal novetat en el nou esquema d’ajuts per als autònoms és la inclusió d’exoneracions de les quotes a la Seguretat Social, durant els pròxims quatre mesos, per a tots els treballadors per compte propi que haguessin estat protegits amb les prestacions dels arts. 6 i 7 RDL 2/2021 en el període anterior (entre febrer i maig, uns 460.000). Les exoneracions, que busquen donar suport a la reactivació de l’activitat dels quals han vist el seu negoci afectat recentment, es configuren d’aquesta manera gradual: al juny, el 90%; al juliol, el 75%; a l’agost, el 50%; i al setembre, el 25%.

EXONERACIONS DE QUOTES DE TREBALLADORS AUTÒNOMS
Treballadors protegits en el període anterior
Exoneració
Juny Juliol Agost Setembre
90% 75% 50% 25%

2.2.-Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a treballadors autònoms afectats per la suspensió temporal de tota l’activitat per resolució de l’autoritat per motius associats a la COVID-19

Continua la prestació extraordinària per suspensió d’activitat, dirigida a aquells treballadors autònoms amb una suspensió temporal de tota la seva activitat a conseqüència d’una resolució de les autoritats administratives competents per a la contenció de la pandèmia de la COVID-19.

Els requisits són similars als de la normativa precedent: estar afiliats i en alta en el RETA o RETM almenys trenta dies naturals abans de la data de la resolució que acordi la suspensió (i abans de la data d’inici quan es decreti amb anterioritat a l’1 de juny) i trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social (requisit corregible).

La quantia de la prestació s’eleva al 70% de la base mínima de cotització que correspongui. A més, l’autònom quedarà exonerat de pagar les quotes a la Seguretat Social, encara que aquest període li comptarà com a cotitzat i, en el seu cas, serà compatible amb ingressos del treball per compte d’altri fins a 1,25 vegades l’SMI.

La percepció tindrà una durada màxima de quatre mesos, finalitzant l’últim dia del mes en què s’acordi l’aixecament de les mesures o el 30 de setembre de 2021, si aquesta última data fos més gran. Es manté el termini de sol·licitud dels primers vint-i-un dies naturals següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat, o abans del 21 de juny quan la suspensió sigui anterior a l’1 de juny i no es cobrés prestació extraordinària. Els altres requisits també es prolonguen, respecte de les normes precedents.

2.3.-Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi

Es manté la prestació compatible amb l’activitat per a aquells treballadors que, reunint el requisit de carència per accedir a la prestació ordinària de cessament d’activitat, compleixin dues exigències addicionals respecte de la normativa anterior:

 • Que la seva facturació del segon i tercer trimestre de 2021 es redueixi en més del 50%, enfront del segon i tercer trimestre de 2019.
 • No haver obtingut durant el segon i tercer trimestre de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

2.4.-Prestació per cessament d’activitat per a treballadors autònoms amb activitat, que a 31 de maig haguessin percebut prestacions per cessament d’activitat (arts. 6 i 7 RDL 2/2021) i no puguin causar dret a la prestació ordinària de cessament d’activitat de l’art. 7 RDL 11/2021

Aquests treballadors autònoms poden accedir, des de l’1 de juny, a la prestació econòmica extraordinària per cessament d’activitat, sota uns certs requisits:

 • Alta en el règim especial corresponent i que estigui al corrent en el pagament de les cotitzacions des d’abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tenir rendiments nets computables fiscalment procedents de l’activitat per compte propi en el segon i tercer trimestre de 2021 superiors a 6.650 euros.
 • Acreditar en el segon i tercer trimestre del 2021 uns ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi inferiors als que va tenir en el primer trimestre del 2020.

La quantia de la prestació és del 50% de la base mínima de cotització i, igualment, el beneficiari estarà exonerat d’abonar les quotes i computa com a cotitzat.

2.5.-Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms de temporada

Es manté, adaptant el període de referència que s’amplia a set mesos d’alta en el règim especial que correspongui, la prestació per a autònoms de temporada, que és del 70% de la base mínima i cal no tenir ingressos superiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre de 2021.

2.6.-Artistes en espectacles públics, personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura i professionals taurins

S’amplia fins al 30 de setembre de 2021 la durada aquesta prestació per desocupació i es reconeix un accés extraordinari a aquesta prestació per als dos primers col·lectius.

Independentment de l’anterior, s’estipula que els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació, en els termes previstos en l’art. 2 RDL 17/2020, pel qual s’aproven mesures de suport al sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021.

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri, o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajuts anàlegs concedits per qualsevol administració pública.

Respecte als artistes, es permet que se’ls reconegui aquesta prestació als qui, una vegada finalitzat l’estat d’alarma, hagin pogut desenvolupar la seva activitat després. Com a nou requisit es requereix un mínim de cinc dies d’activitat entre l’11 de juny de 2020 i el 31 de maig de 2021, una quarta part dels vint dies exigits en l’accés extraordinari original del RDL 17/2020.

També s’amplia el període de cotització en el qual s’han de computar els dies exigits, a fi de reconèixer el subsidi per desocupació excepcional al personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, de manera que el període de cotització mínim de trenta-cinc dies exigits per tenir dret al subsidi es computarà fins al 31 de maig de 2021, permetent, d’aquesta manera, tenir en consideració els dies que aquest personal hagi pogut treballar durant la pandèmia.

3. Altres mesures laborals

3.1.-Pla MECUIDA

Amb la finalitat que els treballadors assalariats puguin continuar adaptant la seva jornada laboral o sol·licitar una reducció de jornada, es prorroga el que s’estableix en l’art. 6 RDL 8/2020, el qual estableix que podran reduir la jornada fins al 100%, en les situacions previstes en l’article 37.6 de l’ET, si acrediten necessitats de conciliació i cura derivades de la crisi com és la cura a persones dependents. Aquesta reducció haurà de ser comunicada a l’empresa amb 24 hores d’antelació, amb la suficient justificació raonable i proporcionada en relació amb la situació de l’empresa.

Si el treballador ja gaudís d’aquest dret o d’algun altre dret de conciliació, podrà renunciar-hi temporalment o tindrà dret al fet que es modifiquin els termes del seu gaudi sempre que concorrin les circumstàncies excepcionals, tornant a la situació anterior una vegada acabi la crisi.

S’haurà d’evitar sancions per falta d’assistència a la feina per part del treballador davant la necessitat d’atendre la cura de persones a càrrec seu, configurant les garanties necessàries perquè les persones que estan en aquesta situació, no es vegin afectades negativament en l’àmbit laboral, establint alternatives com és el dret d’adaptació, enfront de l’absència durant tota la jornada.

3.2-Bonificació per a la contractació indefinida de les persones amb capacitat intel·lectual límit

Es reconeix als ocupadors una bonificació en la quota empresarial a la Seguretat Social de 125 euros/mes (1.500 euros/any) durant quatre anys per la contractació indefinida de les persones amb capacitat intel·lectual límit, a l’efecte de promoure l’accés a l’ocupació d’aquestes persones.

3.3.-Professors associats de les universitats

Per al curs 2021-2022, s’eximeix del requisit d’acreditar l’exercici d’una activitat fora de l’àmbit universitari en els processos de renovació d’aquests contractes de professors associats.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS