Preguntes i respostes sobre el BREXIT

Brexit banderas

L’Acord de comerç i cooperació entre la Unió Europea i el Regne Unit, aplicable des del 1 de gener de 2021, afecta els següents àmbits: comerç de béns i serveis, comerç digital, propietat intel·lectual, contractació pública, aviació i transport viari, energia, pesca, coordinació de la seguretat social, cooperació judicial i policial en matèria penal, cooperació temàtica i participació en programes de la Unió.


Com ja l’informàrem al seu moment sobre el Brexit, després de mesos de dures negociacions, el 24 de desembre de 2020 la Unió Europea i el Regne Unit van assolir un Acord de comerç i cooperació que regeix, des del 1 de gener de 2021, la relació entre les parts.

L’Acord de comerç i cooperació és un text llarg i complex el contingut del qual es pot dividir en quatre grans blocs:

 • El primer sobre lliure comerç, que elimina les quotes i els aranzels entre el Regne Unit i la UE i que estableix un capítol de “Level Playing Field” o de condicions de competència justa, una de les exigències de més pes de la Unió durant les negociacions.
 • El segon estableix un marc de cooperació econòmica, social, mediambiental i en matèria de pesca que preveu disposicions dirigides a assegurar la connectivitat energètica i en matèria de transports, així com la coordinació en àmbits relacionats amb la seguretat social.
 • El tercer regula una associació en matèria de seguretat interior basada en mecanismes existents com Europol o Eurojust i inclou disposicions en matèria de lliurament de detinguts, de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme.
 • Finalment, un quart bloc estableix un marc de governança comuna amb governança sustentada en un marc institucional que compta amb un “Consell d’Associació”, copresidit per un membre de la Comissió Europea i per un representant del govern britànic de nivell ministerial, que supervisarà l’aplicació de l’Acord i estarà assistit per comitès especialitzats i grups de treball.

La Unió Europea i el Regne Unit constituiran dos mercats separats i dos espais normatius i jurídics diferents. Això crearà en totes dues direccions obstacles al comerç de béns i serveis, així com a la mobilitat i els intercanvis transfronterers.

En aquest sentit, l’informem que la Comissió Europea ha preparat un document amb preguntes i respostes (vegeu el document en PDF) sobre el nou Acord de comerç i cooperació.

ÀMBIT TRIBUTARI

Devolució de l’IVA a empresaris o professionals establerts a Regne Unit

La Resolució de 4 de gener de 2021 (BOE 05-01-2021) de la Direcció General de Tributs (DGT), resol l’existència de reciprocitat de tracte per a la devolució de l’impost sobre el valor afegit (IVA) als empresaris o professionals establerts en els territoris del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord.

A partir del 1 de gener de 2021, els empresaris o professionals establerts al Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord i no establerts en el territori d’aplicació de l’impost, ni en la Comunitat, Canàries, Ceuta o Melilla, podran sol·licitar la devolució de les quotes de l’IVA suportat per les adquisicions o importacions de béns o serveis realitzades en aquest territori, quan concorrin les condicions i limitacions previstes en l’article 119 bis de la Llei 37/1992, de l’IVA i 31 bis del Reglament de l’IVA.

Règim especial de devolucions

L’article 119 bis de la LIVA reconeix als empresaris o professionals no establerts en el territori d’aplicació de l’IVA el dret a la devolució de l’impost que hagin satisfet o, en el seu cas, hagin suportat en l’esmentat territori, d’acord amb el compliment de determinats requisits i limitacions:

 • 1r Els sol·licitants hauran de nomenar amb caràcter previ un representant que sigui resident en el territori d’aplicació de l’impost que haurà de complir les obligacions formals o de procediment corresponents i que respondrà solidàriament amb aquells en els casos de devolució improcedent. La Hisenda Pública podrà exigir a aquest representant caució suficient a aquest efecte.
 • 2n Aquests sol·licitants hauran d’estar establerts en un estat en què existeixi reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts en el territori d’aplicació de l’impost, Canàries, Ceuta i Melilla. El reconeixement de l’existència de la reciprocitat de tracte s’efectuarà per resolució del Director General de Tributs del Ministeri d’Economia i Hisenda.
 • 3r Per excepció al previst en el número anterior, qualsevol empresari i professional no establert a què es refereix aquest article, podrà obtenir la devolució de les quotes de l’impost suportades respecte de les importacions de béns i les adquisicions de béns i serveis relatives a:

– El subministrament de plantilles, motlles i equips adquirits o importats en el territori d’aplicació de l’impost per l’empresari o professional no establert, per a la seva posada a disposició a un empresari o professional establert en aquest territori per a ser utilitzats en la fabricació de béns que siguin expedits o transportats fora de la Comunitat amb destinació a l’empresari o professional no establert, sempre que al final de la fabricació dels béns siguin expedits amb destinació a l’empresari o professional no establert o destruïts.

– Els serveis d’accés, hostaleria, restauració i transport, vinculats amb l’assistència a fires, congressos i exposicions de caràcter comercial o professional que se celebrin en el territori d’aplicació de l’impost.

Irlanda del Nord

Malgrat que l’acord de Retirada estableix que els territoris del Regne Unit no formen part de la Comunitat, el territori d’Irlanda del Nord formarà part de la Comunitat quant als lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions de béns.

Reciprocitat de tracte

A l’efecte de la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en el territori del Regne Unit, diferent d’Irlanda del Nord, s’entendrà que existeix la reciprocitat a què es refereix l’article 119 bis.2n LIVA, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que ho justifiqui.

A més, a l’efecte de la devolució de l’IVA als empresaris o professionals establerts en el territori d’Irlanda del Nord, s’entendrà que existeix la reciprocitat de l’art. 119 bis.2n LIVA, pel que fa a les quotes suportades per serveis localitzats en el territori d’aplicació de l’impost, sense que calgui, per consegüent, aportar documentació que el justifiqui.

No obstant això, a partir de la informació subministrada per les autoritats del Regne Unit, s’han constatat les següents diferències que en tot cas s’hauran d’observar, en compliment del citat principi de reciprocitat.

En el territori del Regne Unit no es procedirà a la devolució de les quotes suportades o satisfetes:

 1. a) Per béns i serveis adquirits que no s’afectin l’activitat empresarial o professional.
 2. b) Per béns i serveis que es destinin a la revenda.
 3. c) Per béns i serveis que es refereixin a espectacles o serveis de caràcter recreatiu.
 4. d) Per l’adquisició d’un vehicle automòbil.
 5. e) Del 50% de l’IVA suportat, pel lloguer o l’arrendament financer d’un vehicle automòbil.

Per a més informació vegeu fiscalitat del Brexit.

DECLARACIONS DUANERES

L’AEAT ha publicat la Nota Informativa 39/2020, del Departament de Duanes i Impostos Especials, en la qual es recullen les instruccions per a la formalització de les declaracions duaneres en els moviments de mercaderies entre tots dos territoris. Aquestes instruccions detallen el procediment per sol·licitar la preferència aranzelària en les importacions de productes procedents del Regne Unit i els codis a utilitzar per incloure les declaracions d’origen dels productes que han d’acompanyar aquestes declaracions.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS