Passos per a cobrar una comissió de manera puntual

Comisión

Article redactat per Experto Pyme

Vostè té molts contactes i un amic li ha demanat que faci gestions per a la venda d’un immoble a canvi d’una comissió sobre el preu. Vegi quin contracte ha de subscriure i quines implicacions té.

Intermediació. Vostè mai s’ha dedicat a la intermediació immobiliària ni té intenció de fer-ho, perquè treballa per compte aliè i no pensa canviar aquesta situació. Tot i així, vol aprofitar aquesta oportunitat per a ajudar al seu amic i de pas obtenir un ingrés. Per a deixar-ho tot ben lligat, signi un contracte amb aquesta companyia i declari els seus guanys davant l’Administració. Vegi com fer-ho.

Regular la relació per escrit

Contracte. Sera suficiente amb redactar una contracte senzill, que pot anomenar-se de comissió o de mandat per a deixar constància dels termes de l’acord. Lo important es que quedin clars els següents punts:

  • El plaç durant el qual s’extendrà la relació (per exemple, un any). Pactin que si vosté proporciona el comprador, tindrà dret a la comissió, tot i que la compraventa es signi transcorregut el plaç de vigència.
  • L’import de la comissió (per exemple, entre un 3% i un 5% sobre el preu de venta). Indiqui també si podrà recobrar del venedor les despeses en les que hagi incorregut per raó de la intermediació (ja sigui per desplaçaments, per atencions al possible comprador, etc).
  • Pacti també que vosté no tindrà cap responsabilitat si l’interessat resulta no ser una persona solvent.

Aspectes fiscals per a cobrar una comissió

IVA. Atès que va a percebre un import per les gestions, tot i que es tracti d’una actuació puntual, haurà d’emetre un document que ho reflexi. En aquest sentit, segons l’Agència Tributaria, quan una persona física que no exerceix activitat econòmica o professional alguna (vostè es un treballador per compte aliè) percep una comissió esporàdica, puntual i aïllada per una actuació d’intermediació comercial, la contraprestació no anirà subjecte a IVA. Per tant, el document de cobrament no serà considerat com una factura.

IRPF. Recordi que a l’import de les factures se li sol aplicar una retenció per IRPF. En aquest sentit, la Agència Tributaria considera que l’import d’aquesta comissió s’equipara als rendiments d’activitats professionals. Així:

Cobrar una comissió de cara a la Seguretat Social

Autónoms. La Tesoreria pot considerar sancionable la falta de cotització com autònom, encara i que no es tracti d’una actuació habitual. No obstant, també es cert que, en cas d’ingressos inferiors al SMI, pot no exigir-se la cotització. Per tant, per a assegurar-se, actuï de la següent manera:

  • Consulti per escrit a la oficina que li correspongui segons el seu domicili i demani que li responguin per escrit aclarant quin és el criteri que segueixen en aquesta matèria.
  • En cas de dubte, doni’s d’alta com a treballador autònom, tot i que únicament sigui durant unes setmanes -aquelles en que realitzi les gestions necessàries per a tancar la operació-. Les noves altes en aquest règim tenen una tarifa reduïda sota certes condicions, pel que no serà molt costòs.

Les afirmacions i opinions que es reflexen en aquest article no forçosament coincideixen amb les d’aquest blog.

Article original: https://espaciopymes.com/noticias/pasos-para-cobrar-una-comision-de-manera-puntual/

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS