Impost sobre el habitatges buits

habitatges buits

Entre l’1 i el 20 de març s’estén el termini per presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits corresponent a l’exercici 2020.

L’Impost sobre habitatges buits grava els habitatges ubicats a aquells municipis de Catalunya definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (en funció d’un llistat de municipis que publica la Generalitat), desocupats permanentment sense causa justificada durant més de dos anys i que siguin titularitat de persones jurídiques (propietat, usdefruit, dret de superfície…). Queden exemptes les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció i les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya. A banda d’aquests subjectes, queden exempts els habitatges de protecció oficial, els situats en zones d’escassa demanda acreditada, els posats a disposició de programes socials d’habitatges i els destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats no residencials.

La base imposable és el número total de metres quadrats de superfície útil, quedant exempts els primers 150 metres quadrats. La quota tributària va des de 10 Euros fins a 30 Euros per metre quadrat en una escala progressiva.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS