Com funciona la jubilació?

jubilación

Que és la jubilació?

La jubilació és l’acte administratiu pel qual un treballador abandona la seva activitat professional i passa a una situació d’inactivitat, ja sigui per haver assolit la edat màxima per a treballar marcada per Llei, o per malaltia crònica o incapacitat. Quan es compleixen aquests requisits, la persona que es jubila té dret a rebre una prestació econòmica durant tota la seva vida. Aquesta prestació l’haurà de demanar voluntàriament a la Seguretat Social.

Requisits per a demanar la jubilació

  • Tenir 66 anys i 4 mesos d’edat i acreditar al menys 15 anys de cotització, dels quals, al menys 2 han d’haver-se cotitzat en els últims 15 anys.
  • Tenir 65 anys d’edat i acreditar al menys 37 anys i 9 mesos de cotització, dels quals, al menys 2 han d’haver-se cotitzat en els últims 15 anys.
  • L’edat de jubilació pot reduir-se o anticipar-se en alguns casos (jubilació anticipada, jubilació parcial, persones amb discapacitat, coeficients reductors d’edat, etc.)

Quins tipus de jubilació hi ha?

Existeixen diferents tipus de jubilació, t’ho expliquem a continuació.

•             Ordinària. És la prestació a la qual tenen dret els professionals que han aconseguit l’edat i els anys de cotització corresponents, segons el que s’estableix per llei. En 2023 l’edat ordinària de jubilació són 65 anys quan s’han cotitzat, almenys, 37 anys i 9 mesos i de 66 anys i 4 mesos quan el període ha estat menor. En tots dos casos al menys 2 anys han d’haver-se cotitzat en els últims 15 anys.

•             Parcial. Es considera jubilació parcial a la iniciada després dels 60 anys, en la qual el treballador decideix cobrar part de la seva jubilació alhora que percep un sou per la seva activitat professional en alguna empresa en la qual té un contracte a temps parcial. El treballador continua cotitzant a la seguretat social, en un 80%. La jubilació parcial pot estar vinculada o no a un contracte de relleu, celebrat amb un treballador en situació de desocupació o que tingui concertat amb l’empresa un contracte de durada determinada (Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions). La quantia de la pensió és inversament proporcional a la jornada de treball.

•             Flexible. És similar a la jubilació parcial però amb algunes diferències. En tots dos casos el professional pot treballar (amb un contracte a temps parcial) i cobrar pensió al mateix temps. No obstant això, mentre que la jubilació parcial va dirigida a majors de 60 anys, la flexible està concebuda per a pensionistes que vulguin tornar al mercat laboral. El treballador cotitza pel temps invertit en la seva activitat professional i no en un percentatge concret, com en el cas anterior. La quantia de la pensió és inversament proporcional a la jornada de treball.

•             Anticipada. Modalitat legal que permet al professional retirar-se abans de complir l’edat legal de jubilació i que es divideix, al seu torn, en diferents tipologies:

o             Jubilació anticipada per raó del grup o activitat professional

o             Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat

o             Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista

o             Jubilació anticipada derivada del cessament no voluntari al treball

o             Jubilació anticipada per voluntat del treballador

o             Jubilacions anticipades des del 1-1-2004, per expedient de regulació d’ocupació

A quina edat puc jubilar-me?

Tal i com hem vist, per regla general la llei estableix que els treballadors tenen dret a jubilar-se als 66 anys, amb excepcions segons la vida laboral del treballador, en que es pot jubilar abans. De tota manera, està previst que la edat de jubilació anirà pujant progressivament fins als 67 anys d’aquí a 2027.

Quants anys haig d’haver treballat per a jubilar-me?

Per a jubilar-se, s’ha d’haver cotitzar un mínim de 15 anys. Havent cotitzat 2 anys d’aquest total durant els últims 15 anys immediatament anteriors al moment de jubilació.

Quant cobraré durant la meva jubilació?

Tal i com s’explica al BOE, l’import de la pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i, en el seu cas, el percentatge addicional per prolongació de la vida laboral, quan s’accedeixi a la jubilació amb una edat superior a la ordinària vigent.

El percentatge aplicable a la base reguladora pel càlcul de la pensió, és variable en funció dels anys cotitzats, l’escala comença amb el 50% als 15 anys cotitzats, augmentat a partir del següent any un 0,21% per cada mes addicional de cotització, entre els mesos 1 i 49, i un 0,19% pels següents.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS