Beneficis fiscals i mesures laborals per reparar els danys causats per la borrasca «Filomena»

Fiolomena2

Al BOE del dia 19 de maig de 2021 i que va entrar en vigor el 20 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 10/2021, de 18 de maig, pel qual s’adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per la borrasca «Filomena».

Com és habitual quan es produeixen catàstrofes naturals, com per exemple intenses nevades, el Govern aprova una sèrie de mesures de caràcter excepcional que contribueixen al restabliment de la normalitat a les zones afectades, en aquest cas es tracta de beneficis fiscals i mesures laborals.


Doncs bé, al BOE del dia 19 de maig i que va entrar en vigor el 20 de maig, s’ha publicat el Reial decret llei 10/2021, que té per objecte l’adopció de mesures complementàries a les contemplades en l’Acord del Consell de Ministres, de 19 de gener de 2021, pel qual es declaren determinades comunitats autònomes zona afectada greument per una emergència de protecció civil, a conseqüència de l’episodi «Filomena» 1/2021, i s’amplia aquesta declaració i l’aplicació de les esmentades mesures a les comunitats autònomes de Canàries, Cantàbria, Catalunya, Regió de Múrcia i Comunitat Valenciana.

La previsió d’intenses nevades a conseqüència de la borrasca «Filomena» va determinar l’activació dels corresponents plans territorials o especials de les comunitats autònomes del Principat d’Astúries, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, Aragó, Madrid, La Rioja i Navarra en la seva fase màxima d’emergència. En altres comunitats autònomes, l’activació dels plans es va produir en alguna fase inferior.

A continuació, els exposem les mesures d’índole tributària contingudes en l’esmentat RDL 10/2021 i, on es recullen beneficis fiscals:

BENEFICIS FISCALS

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE)

Es concedeix una reducció en l’IAE corresponent a l’exercici 2020 per als sinistres que hagin tingut lloc en 2020, i a l’exercici 2021 per als sinistres que ocorrin en 2021.

Aquesta reducció es concedeix a les indústries de qualsevol naturalesa, establiments mercantils, marítim-pesquers, turístics i professionals els locals de negoci o que els seus béns afectes a aquesta activitat hagin estat danyats com a conseqüència directa dels sinistres causats per pluges torrencials, neu, calamarsa, pedra, vent, inundacions, desbordaments de rius i torrents, fenòmens costaners, incendis forestals o altres fets catastròfics esdevinguts des de l’1 d’abril de 2020 fins al 30 de juny de 2021, sempre que haguessin hagut de ser objecte de reallotjament o s’hagin produït danys que obliguin al tancament temporal de l’activitat.

La reducció serà proporcional al temps transcorregut des del dia en què s’hagi produït el cessament de l’activitat fins al seu reinici en condicions de normalitat, ja sigui en els mateixos locals, ja sigui en altres d’habilitats a aquest efecte, sense perjudici de considerar, quan la gravetat dels danys produïts doni origen a això, el supòsit de cessament en el seu exercici, que farà efecte des del dia 31 de desembre de 2019 quan el sinistre hagi tingut lloc en 2020, i des del 31 de desembre de 2020 quan el sinistre esdevingui en 2021.

Aquesta reducció en la quota de l’IAE també s’estendrà als recàrrecs legalment autoritzats.

Els contribuents que, tenint dret a aquests beneficis haguessin satisfet els rebuts corresponents als citats exercicis fiscals podran demanar la devolució de les quantitats ingressades.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES (IRPF)

Es concedeix l’exempció de l’IRPF als ajuts excepcionals per danys personals.

L’article 2 de la norma es refereix als ajuts destinats a pal·liar danys personals: en l’apartat contempla els supòsits de defunció i d’incapacitat causats directament pels fets esmentats en l’article 1 (episodi “Filomena” 1/2021), i danys materials en habitatge i efectes personals, en què s’assenyala que es concediran els ajuts previstos en el Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d’emergència o de naturalesa catastròfica, i s’estableix el procediment per a la seva concessió que serà finançada amb càrrec al pressupost del Ministeri de l’Interior.

ALTRES BENEFICIS FISCALS

 • Exempció en l’impost sobre béns immobles (IBI), exercici 2020 per als sinistres ocasionats en 2020, i exercici 2021 per als sinistres que ocasionats en 2021, -en relació amb els habitatges, establiments industrials, turístics, mercantils, marítim-pesquers i professionals, explotacions agràries i forestals, locals de treball i similars-, recàrrecs legalment autoritzats sobre aquests, i possibilitat de devolució de les quantitats ingressades en el cas d’haver satisfet el rebut corresponent al referit exercici.
 • Exempcions de taxes de trànsit per a la tramitació de les baixes de vehicles i l’expedició de duplicats de permisos de circulació i conducció destruïts o extraviats.
 • Reduccions fiscals per a les explotacions i activitats agràries, en les quals s’hagin produït danys com a conseqüència directa dels sinistres. S’habilita al Ministeri d’Hisenda per autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs de rendiment net als quals es refereix l’Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre, per la qual es desenvolupen, per a l’any 2021, el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

MESURES LABORALS

Les extincions o suspensions dels contractes de treball o les reduccions temporals de la jornada de treball que tinguin la seva causa directa en aquesta emergència, així com en les pèrdues d’activitat que se’n derivin directament que quedin degudament acreditades, tindran la consideració de provinents d’una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven dels articles 47 i 51 de l’Estatut dels Treballadors.

Així mateix, en els casos d’extinció del contracte laboral, les indemnitzacions dels treballadors seran a càrrec del Fons de Garantia Salarial amb els límits legalment establerts.

D’altra banda, per dur a terme les obres de reparació dels danys causats, les administracions públiques i les entitats sense ànim de lucre podran sol·licitar del Servei Públic d’Ocupació competent l’adscripció de treballadors perceptors de les prestacions per desocupació per a treballs de col·laboració social.

Mesures de Seguretat Social

També les mesures en aquest àmbit, i pel que fa a exempcions i moratòries en les cotitzacions pels danys soferts o per les pèrdues d’activitat directament derivades de la borrasca «Filomena», s’estableix:

La Tresoreria General de la Seguretat Social podrà exonerar a l’empresari de l’abonament de les quotes de la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió, i es mantindrà la condició d’aquest període com efectivament cotitzat pel treballador.

 • En el supòsit que es decideixi per l’empresa la suspensió de contractes o la reducció temporal de la jornada de treball, el Servei Públic d’Ocupació estatal podrà autoritzar:
  • que el temps en què es percebin les prestacions per desocupació no es computi a l’efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts, i
  • que rebin prestacions per desocupació aquells treballadors que no reuneixin els períodes de cotització necessaris per tenir-hi dret.
 • Les empreses i els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social podran sol·licitar i obtenir, prèvia justificació dels danys soferts, una moratòria de fins a un any sense interès en el pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta corresponents a tres mesos naturals consecutius, a comptar des de l’anterior en el qual s’hagués produït el sinistre o, en el cas de treballadors inclosos en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms, des del mes en què es va produir.
 • Els cotitzadors a la Seguretat Social que tinguin dret als beneficis indicats en els punts anteriors i hagin satisfet les quotes corresponents a les exempcions o a la moratòria de què es tracti podran demanar la devolució de les quantitats ingressades, inclosos, en el seu cas, els interessos de demora, els recàrrecs i costes corresponents, en els termes legalment previstos. Si el qui tingués dret a la devolució fos deutor a la Seguretat Social per quotes corresponents a altres períodes, el crèdit per la devolució serà aplicat al pagament de deutes pendents en la forma que legalment procedeixi.

Específicament el RDL estableix que:

 • Als treballadors autònoms que percebin prestacions per cessament d’activitat la causa immediata de la qual siguin els efectes de la borrasca «Filomena»:
  • no se’ls computarà, com a període consumit, els 4 primers mesos de percepció de la prestació, i
  • es considerarà complert, per poder accedir a la prestació, el requisit de període mínim de cotització de dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament d’activitat.
 • Els treballadors per compte propi inclosos en qualsevol règim de la Seguretat Social que es trobessin gaudint d’alguna bonificació o reducció en les quotes a la Seguretat Social previstes en la Llei de l’Estatut del treball autònom, i que, com a conseqüència directa i immediata d’aquesta borrasca, sol·licitessin la baixa en el règim corresponent en sol·licitar novament l’alta, no perdran el dret a l’accés a les bonificacions o reduccions en la quota pel temps que hagués quedat pendent de gaudi.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS