Com retribuir als administradors segons el benefici

/
15 setembre 2023
Retribució per benefici

Els estatuts de la seva empresa poden establir que la retribució dels administradors sigui igual a un percentatge dels beneficis anuals. Com ha de quantificar aquestes retribucions per a no tenir problemes amb Hisenda?

Repartir un percentatge sobre beneficis

Percentatge fix. Perquè les retribucions dels administradors es considerin una despesa deduïble en l’Impost de Societats (IS), han d’estar previstes en els estatuts i, a més, aquesta previsió ha de permetre conèixer amb certesa l’import a satisfer. Si el sistema triat per a quantificar les retribucions és una participació en els beneficis, Hisenda considera que els estatuts socials han de determinar perfectament el percentatge aplicable sobre aquests beneficis.

Percentatge màxim. Els tribunals també admeten que la quantia establerta en els estatuts sigui un percentatge màxim sobre els beneficis, de manera que sigui la junta de socis la que acordi cada any el percentatge definitiu aplicable. El fet d’establir una retribució màxima no menyscaba les garanties dels socis , per la qual cosa la retribució dels administradors calculada d’aquesta manera compleix amb la normativa mercantil i ha de considerar-se, per tant, com una despesa deduïble.

Límits. En tot cas, han de tenir-se en compte uns certs límits:

  • En el cas de les SL, el percentatge establert en els estatuts no pot ser superior al 10% dels beneficis repartibles entre els socis.
  • En les SA, cal que primer es compleixin les obligacions relatives a les reserves legals i estatutàries i que s’hagi reconegut un dividend als accionistes d’almenys el 4% del valor nominal de les accions.

Càlcul per a la participació en beneficis dels administradors

Paradoxa. La participació en beneficis dels administradors ha de calcular-se sobre el benefici net , després d’haver comptabilitzat la despesa per l’Impost de societats. No obstant això, com aquesta retribució és al seu torn una despesa fiscalment deduïble, per a comptabilitzar l’impost és necessari saber abans quin benefici correspon als administradors. El càlcul, per tant, resulta una mica complex.

Buidant les incògnites. Així doncs, per a calcular la retribució a satisfer, el millor és acudir a la fórmula mitjançant la qual es calcula el resultat comptable final de l’empresa (Benefici previ – Retrib. administrador – IS) i substituir les incògnites per les dades conegudes:

  • La retribució de l’administrador per un 10% del resultat comptable final, per exemple.
  • I l’Impost de societats (IS) per la següent fórmula: 25% de (Benefici previ – Ajustos fiscals – Retrib. administrador) – Deduccions fiscals.
  • Exemple. Amb un resultat previ de 150.000 euros (i considerant que no hi ha ajustos ni deduccions, per a simplificar el càlcul), el resultat comptable final (Benefici previ – Retrib. administrador – IS) seria el següent:

150.000 – 0,10x – [0, 25 (150.000 – 0,10x)] = 104.651 euros

  • Comprovació. Amb aquest resultat comptable final, la retribució dels administradors serà de 10.465 euros (el 10%), i l’impost ja estarà computat com una despesa (en concret, 34.884 euros, import que resulta d’aplicar el 25% al resultat previ –150.000 euros– menys la retribució dels administradors).

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS