Termini d’ingrés de rebuts de l’IAE 2021

iae3

El termini d’ingrés es fixa des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, tots dos inclusivament.


L’informem que com en anys anteriors, la Resolució de 8 de juny de 2021 (BOE del 16 de juny de 2021), del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) de l’exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials, i queda fixat des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, tots dos inclusivament.

També s’estableix que per a les quotes nacionals i provincials de l’IAE de l’exercici 2021, el seu cobrament es realitzi a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d’ingrés que a aquest efecte es farà arribar al contribuent. En el cas que no es rebés el document d’ingrés o s’hagués extraviat, s’haurà de realitzar l’ingrés amb un duplicat que es recollirà a les delegacions o administracions de l’AEAT corresponents a la província del domicili fiscal del contribuent, en el cas de quotes de classe nacional, o corresponents a la província del domicili on es realitzi l’activitat, en el cas de quotes de classe provincial.

Qui ha de pagar l’IAE?

Hauran de liquidar la quantitat que correspongui en concepte d’IAE (impost sobre activitats econòmiques) totes aquelles entitats que exerceixin una activitat econòmica quan elles, o el grup al qual pertanyen, hagi obtingut un import net del seu volum de negoci igual o superior a 1.000.000 d’euros durant el penúltim any anterior al de la meritació de l’IAE. Existeix grup quan hi ha una unitat de decisió o direcció única, la qual cosa suposa que la majoria dels membres de l’òrgan d’administració d’una entitat són membres de l’òrgan d’administració o alts directius d’una altra.

Al costat d’aquests, existeixen una sèrie de subjectes exempts al pagament de l’IAE:

  • Les persones físiques.
  • Les societats civils i societats mercantils, que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.
  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi l’activitat. Les associacions i fundacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials, sense ànim de lucre, sota determinades condicions.
  • Els contribuents per l’impost sobre la renda de no residents, sempre que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, i que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS