Subida de impuestos en Cataluña a través de los Presupuestos 2020

[:ca]En un context de crisi sanitària com l’actual, el Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de pressupostos per a 2020, així com la Llei d’acompanyament. Aquesta última conté una important bateria de canvis en l’àmbit fiscal, entre els quals destaquen l’increment de l’Impost sobre Successions i Donacions (en endavant, ISD) i de la part autonòmica de l’IRPF.

Les modificacions de major impacte en l’ISD, que van entrar en vigor l’1 de maig de 2020, són el restabliment dels coeficients multiplicadors i la disminució de les bonificacions per a descendents majors de 21 anys i per als ascendents. Els coeficients multiplicadors s’han reintroduït per als grups I i II (cònjuge, ascendents i descendents), de manera que aquells que tinguin un patrimoni preexistent superior a 500.000 Euros i rebin una herència hauran de tributar entre un 10% i un 20% més del que tributaven fins ara, tal com es pot veure al següent quadre. Es mantenen els coeficients multiplicadors per als parents dels grups III i IV (col·laterals com tiets, nebots o cosins). Aquests coeficients afecten tant a donacions com a herències.

Respecte a les bonificacions previstes per  a successions, es redueixen les aplicables als descendents majors de 21 anys i als ascendents (que són els beneficiaris de la majoria d’herències). Si abans podien gaudir d’una bonificació del 99% (que s’anava reduint en funció de la base imposable de l’ISD fins un mínin del 20%), ara parteixen d’una reducció màxima del 60% que acaba desapareixent per a bases imposables superiors a 3 milions d’euros (veure taula adjunta):

Notar però que es manté la bonificació del 99% per al cònjuge.

També és important destacar que aquestes bonificacions desapareixen completament quan l’hereu hagi optat per aplicar una reducció com la d’empresa familiar (del 95%). Fins ara, les bonificacions descrites es reduïen a la meitat si s’havia optat per un altre benefici fiscal com el de l’empresa familiar (entre altres), però ara, directament, no s’apliquen.

En relació a l’IRPF, les modificacions s’aproven amb efectes 1 de gener de 2020 i, per tant, són plenament aplicables ja a tot l’exercici en curs. Per una banda, es modifica l’escala autonòmica en el sentit que s’incorpora un nou tram per a les bases liquidables entre 90.000 i 120.000 Euros que passaran a tributar, en el tram autonòmic, del 21,5% al 23,5% (el tipus marginal total, un cop incorporada l’escala estatal, queda en el 46%). A més, s’incrementa el tipus marginal del 23,5% al 24,5% (el tipus agregat queda en el 47%) per a les rendes entre 120.000 i 175.000 Euros. Per tant, l’escala autonòmica de Catalunya queda així:

 

Com a mesura de reducció d’impostos, seguint en IRPF, s’incrementa en un 10% el mínim exempt per a contribuents amb un nivell de renda més baix: passa dels 5.550 Euros actuals als 6.105 Euros quan la suma de bases liquidables (general i de l’estalvi) no superi els 12.450 Euros.

Destacar també alguns canvis que afecten a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, com ara els següents:

 • Aprovació d’un tipus reduït del 5% per a les adquisicions d’habitatges per part de membres de famílies monoparentals.
 • Per a l’aplicació de la bonificació del 70% en l’adquisició d’habitatges per part d’empreses immobiliàries amb la finalitat de revendre’ls, es redueix el termini per a revendre de 5 a 3 anys.
 • En l’àmbit dels actes jurídics documentats, es crea una bonificació del 100% sobre les escriptures públiques que documentin dipòsits d’arres penitencials; també una altra del 60% per a aquelles escriptures de constitució de propietat horitzontal per parcel·les, en el supòsit dels polígons industrials i logístics, que s’atorguin fins el 31 de desembre de 2023.

La resta de modificacions fiscals es refereixen als tributs propis i tenen una incidència menor. Per destacar-ne algunes:

 • Impost sobre els habitatges buits: Per tal d’incentivar la disponibilitat d’habitatges per al lloguer social, s’incrementen les bonificacions establertes en relació al volum d’habitatges que els subjectes passius destinen a lloguer assequible.
 • Impost sobre les begudes ensucrades envasades: S’incrementen els tipus de gravamen per a motivar el canvi de comportament dels fabricants i consumidors.
 • Impost sobre instal·lacions que incideixen en el medi ambient: Es crea aquest nou tribut que grava la incidència, alteració o el risc de deteriorament que ocasiona sobre el medi ambient la realització d’activitats que hi queden subjectes. Aquestes activitats són les de producció, emmagatzematge o transformació d’energia elèctrica i també les de transport d’energia elèctrica, de telefonia o de comunicacions telemàtiques per mitjà dels elements fixos del subministrament d’energia elèctrica o de les xarxes de comunicacions.

[:es]En un contexto de crisis sanitaria como la actual, el Parlamento de Cataluña ha aprobado la Ley de Presupuestos para 2020, así como la Ley de Acompañamiento. Ésta última incluye una importante batería de cambios en el ámbito fiscal, entre los cuales destacan el incremento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (en adelante, ISD) y un aumento de la parte autonómica del IRPF.

Las modificaciones de mayor impacto en el ISD, que entraron en vigor el 1 de mayo de 2020, son el reestablecimiento de los coeficientes multiplicadores y la disminución de las bonificaciones para descendientes mayores de 21 años y para los adolescentes. Los coeficientes multiplicadores se han reintroducido para los grupos I y II (cónyuge, ascendientes y descendientes), de manera que aquellos que tengan un patrimonio preexistente superior a 500.000 Euros y reciban una herencia tendrán que tributar entre un 10% y un 20% más de lo que tributaban hasta ahora, como puede verse en el siguiente cuadro. Se mantienen los coeficientes multiplicadores para los parientes de los grupos III y IV (colaterales como tíos, sobrinos o primos). Estos coeficientes afectan tanto a donaciones como a herencias. 

Respecto a las bonificaciones previstas para sucesiones, se reducen las aplicables a los descendientes mayores de 21 años y a los ascendientes (que son los beneficiarios de la mayoría de herencias). Si antes podían beneficiarse de una bonificación del 99% (que se iba reduciendo en función de la base imponible del ISD hasta un mínimo del 20%), ahora parten de una reducción máxima del 60% que acaba desapareciendo para bases imponibles superiores a tres millones de euros (ver tabla adjunta):

Hay que mencionar que se mantiene la bonificación del 99% para el cónyuge.

También es importante destacar que estas bonificaciones desaparecen completamente cuando el heredero haya optado por aplicar una reducción como la de empresa familiar (del 95%). Hasta ahora, las bonificaciones descritas se reducían a la mitad si se había optado por otro beneficio fiscal como el de empresa familiar (entre otros), pero ahora, directamente, no se aplican.

En relación al IRPF, las modificaciones se aprueban con efectos a partir del 1 de enero de 2020 y, por tanto, se pueden aplicar ya a todo el ejercicio en curso. Por una parte, se modifica la escala autonómica ya que se incorpora un nuevo tramo para las bases liquidables entre 90.000 y 120.000 Euros que pasarán a tributar, en el tramo autonómico, del 21,5% al 23,5% (el tipo marginal total, después de incorporada la escala estatal, queda en el 46%). Además, se incrementa el tipo marginal del 23,5% al 24,5% (el tipo agregado se queda en el 47%) a las rentas de entre 120.000 y 175.000 Euros. Por tanto, la escala autonómica de Cataluña queda así:

 

Como medida de reducción de impuestos, dentro del IRPF, se incrementa en un 10% el mínimo exento para contribuyentes con un nivel de renta más bajo: pasa de los 5.550 Euros actuales a los 6.105 Euros cuando la suma de bases liquidables (general y de ahorro) no supere los 12.450 Euros.

Destacar también algunos cambios que afectan al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, como los siguientes:

 • Aprobación de un tipo reducido del 5% para las adquisiciones de vivienda por parte de miembros de familias monoparentales.
 • Para la aplicación de la bonificación del 70% en la adquisición de viviendas por parte de empresas inmobiliarias con la finalidad de revenderlas, se reduce el plazo para revender de 5 a 3 años.
 • En el ámbito de los actos jurídicos documentados, se crea una bonificación del 100% sobre las escrituras públicas que documenten depósitos de arras penitenciales. También otra del 60% para aquellas escrituras de constitución de propiedad horizontal por parcelas, en el supuesto de los polígonos industrales y logísticos, que se otorguen hasta el 31 de diciembre de 2023.

El resto de modificaciones fiscales se refieren a los impuestos propios y tiene una incidencia menor. Destacan:

 • Impuesto sobre las viviendas vacías: Para incentivar la disponibilidad de viviendas de alquiler social, se incrementan las bonificaciones establecidas en relación al volumen de viviendas que los sujetos pasivos destinen a alquiler asequible.
 • Impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas: Se incrementan los tipos de gravamen para motivar el cambio de comportamiento de fabricantes y consumidores.
 • Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente: Se crea este nuevo impuesto que grava la incidencia, alteración o riesgo de deterioro que ocasiona sobre el medio ambiente la realización de actividades que quedan sujetas. Estas actividades son las de producción, almacenaje o transformación de energía eléctrica, de telefonía o de comunicaciones telemáticas por medio de elementos fijos de suministro de energía eléctrica o de las redes de comunicación.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS