Renda i Patrimoni 2020: Encara està a temps d’actuar!

renta

Quan es presenta la declaració de la Renda, és molt habitual lamentar-se per no haver fet algunes coses que, en el seu moment,  podrien haver reduït el pagament a Hisenda. Doncs ara és aquest moment per prendre determinades decisions:

Implicacions fiscals dels ERTO COVID-19

Tingui en compte la transcendència tributària d’un ERTO, que se centra bàsicament en l’obligació de declarar en l’IRPF, la pèrdua de la deducció per maternitat, la regularització de l’IRPF per regles especials d’imputació en cas d’anul·lació de l’ERTO i canvis en la determinació dels percentatges de retenció.

Rendiments del treball o en espècie

Si hem de rebre una percepció variable a final d’any o, en tot cas, de cara a l’any que ve, cal que ens plantegem si ens interessa que el nostre pagador ens satisfaci part del sou o dels complements mitjançant alguna de les retribucions en espècie que no tributen. Recordi que existeixen supòsits en els quals les rendes del treball es poden trobar exemptes fins a determinats límits taxats per llei (per exemple, els anomenats xecs transport satisfets per les empreses per desplaçaments dels seus empleats en transport públic, fins a 1.500,00 €/any per treballador o els anome-nats tiquets restaurant, fins a 11,00 €/diaris).

Arrendaments d’immobles

Per diferir el pagament de l’IRPF convé, en cas que s’hagin d’obtenir rendiments positius del lloguer, anticipar a 2020 les despeses que hàgim de realitzar pròximament en l’immoble, sempre observant els criteris d’imputació temporal. Recordi que, en el cas d’arrendament d’immobles destinats a habitatge, el rendiment net es redueix només en un 60% i s’aplicarà exclusivament sobre el rendiment net positiu.

Activitats econòmiques

Els empresaris i professionals poden aplicar els incentius de l’IS i, en el seu cas, els previstos per a ERD. A més de les despeses deduïbles segons l’IS, hem de considerar les primes de les assegurances de malaltia satisfetes per l’empresari per a la seva pròpia cobertura i la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, fins al límit de 500,00 € per persona i any o de 1.500 € en cas de persones amb discapacitat que donen dret a aplicació de l’exempció.

En el cas d’estar acollit al règim d’estimació directa simplificada, es limita la quantia que es determina per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació (5% del rendiment net) a un import màxim de 2.000 € anuals. Si determina els rendiments nets pel mètode d’estimació objectiva, és a dir, per mòduls pot ser el moment de comparar aquest sistema amb el d’estimació directa i, en el seu cas, renunciar a mòduls el mes de desembre de 2020 per canviar el 2021. Tingui present que a conseqüència de la COVID-19, es permet que la renúncia tàcita al règim d’estimació objectiva, realitzada presentant el pagament fraccionat del primer trimestre en termini, fins al 20 de maig, calculant-lo en estimació directa, tingui efectes només per a 2020. Aquests contribuents el 2021 podran tornar a determinar el rendiment net per mòduls revocant la renúncia d’enguany al desembre de 2020 o presentant el primer pagament fraccionat de 2021 per aquesta modalitat.

Tingui present que es prorroga per a 2020 els límits establerts en el 2019 per al règim d’estimació objectiva en l’IRPF i per als règims simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’IVA, per la qual cosa es mantindran, almenys un any més, els límits de 250.000 € i 125.000 €.
A més, els autònoms en estimació directa en l’IRPF poden deduir les despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, com ara aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge més alt o inferior. També seran despeses deduïbles per a la determinació del rendiment net en estimació directa les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, amb uns certs límits.

Plans de pensions

Les seves aportacions redueixen la base imposable amb caràcter gene-ral fins a un límit de 8.000 €, de les primes pagades a assegurances privades de dependència del contribuent o dels seus familiars. Recordi que les aportacions als sistemes de previsió social del cònjuge, que obtingui rendiments del treball o d’activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, donen dret a una reducció de 2.500 €. En les aportacions als sistemes de previsió social del contribuent se suprimeixen les diferències per edat. El límit relatiu sobre la suma de rendiments nets del treball i d’activitats es fixa en el 30% i l’absolut es rebaixa a 8.000 € anuals. A més, es regulen uns terminis de rescat del pla de pensions per no perdre la reducció del 40% quan es rescata el pla en forma de capital i s’hagin aportat primes amb anterioritat a 2007.

Tingui present que les persones que vegin reduïts els seus ingressos per la situació causada per la COVID-19 poden, de manera excepcional, disposar de part dels diners dipositats en plans de pensions. En concret, poden fer-ho els aturats a conseqüència d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO), els empresaris titulars d’establiments que hagin vist suspesa la seva obertura al públic, i el autònoms que s’hagin vist obligats a cessa en la seva activitat o els que, sense parar en la seva activitat, hagin tingut, en el mes natural anterior al que se sol·licita la disponibilitat del pla de pensions, una reducció d’almenys el 75% en la seva facturació en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior. La sol·licitud del cobrament del pla de pensions es pot fer fins al 14 de setembre de 2020 (termini que podria ser ampliat), i fins a un import màxim fixat en la norma.

Guanys i pèrdues patrimonials

Si ha transmès béns o drets obtenint una plusvàlua, seria beneficiós, abans de final d’any, que realitzés les minusvàlues latents que tingui en altres béns o drets per compensar els guanys i estalviar tributació.
Si està a punt de complir 65 anys i pensa transmetre l’habitatge habitual amb plusvàlua, li interessa esperar a complir aquesta edat per vendre; d’aquesta manera, el guany no tributarà. A més, per als contribuents més grans de 65 anys, s’estableix una exempció per als guanys patrimonials derivats de la transmissió de qualsevol bé del seu patrimoni, sempre que l’import obtingut, amb el límit màxim de 240.000 €, es reinverteixi en la constitució de rendes vitalícies que complementin la pensió.

Deduccions

Aprofiti les deduccions per inversió en habitatge habitual (per a contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual o van pagar quantitats per a la seva construcció abans del 01-01-2013), per lloguer d’habitatge habitual (contribuents amb un contracte d’arrendament anterior al 01-01-2015), donatius, actuacions per a la protecció del Patrimoni Històric Espanyol i del Patrimoni Mundial, per inversió en empreses de nova o recent creació, per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla, per la realització d’activitats econòmiques, per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec, o la deducció per maternitat.

És molt important que no oblidi de verificar les deduccions que li ofereix la normativa aplicable en funció de la comunitat autònoma on tingui la seva residència fiscal.


Impost sobre el patrimoni

Recordi que es prorroga el restabliment d’aquest impost també a 2020. No obstant això, es tracta d’una modificació en l’àmbit estatal, per la qual cosa caldrà tenir en compte la potestat normativa de les comunitats autònomes.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS