Quines novetats tributàries inclou la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023?

Pressupostos generals de l'estat 2023

La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat 2023, introdueix canvis que principalment a l’IRPF (increment de la reducció per obtenció de rendiments a treballadors i pensionistes, increment de la reducció per obtenció de rendiments de l’activitat i del percentatge de despeses de difícil justificació en el règim d’estimació directa simplificada, reducció general del rendiment net calculat pel mètode d’estimació objectiva i pròrroga dels límits excloents del mètode, increment dels tipus de gravamen de l’estalvi, etc.) i a l’impost sobre societats (reducció del tipus impositiu per a entitats de molt reduïda dimensió –import net del volum de negocis inferior a 1 milió d’euros–, amortització accelerada de determinats vehicles), etc.


Al BOE del dia 24 de desembre de 2022, s’ha publicat la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2023 (d’ara endavant, LPGE 2023), en vigor el dia 1 de gener de 2023, que inclou diverses mesures fiscals, alguna d’elles d’una certa magnitud.

En l’impost sobre la renda s’augmenta la reducció dels rendiments del treball i el límit inferior de l’obligació de declarar que s’aplica quan, entre altres casos, es perceben rendes del treball de més d’un pagador. També s’estableix una reducció del 10 per 100 del rendiment net, en 2023, per als contribuents que el determinen en estimació objectiva; s’augmenta el percentatge que s’aplica a les despeses de difícil justificació per als empresaris i professionals en estimació directa simplificada; es regulen nous límits a les aportacions als plans de pensions; i s’estableixen dos trams més en la tarifa de l’estalvi per a rendes superiors a 200.000 €. Tant en el règim d’estimació objectiva en l’IRPF, com en els règims especials simplificat i de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, es prorroguen els límits establerts per a 2022.

Respecte a l’impost sobre societats, s’estableix un tipus reduït de gravamen del 23 per 100 per a les empreses que facturen menys d’1.000.000 € i no siguin entitats patrimonials, i l’amortització accelerada de determinats vehicles.

En l’IVA es produeix un assortiment de canvis, com la rebaixa del 10 al 4 per 100 del tipus aplicable als lliuraments de compreses, tampons i preservatius, la modificació de la regla especial de l’ús efectiu en relació amb la tributació dels serveis i la modificació del mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu en determinats supòsits.

També s’adapten els coeficients d’actualització per a determinar la base imposable de l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i s’estableix un règim especial per a les Illes Balears.

I finalment podem destacar una nova regulació dels ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT.

A continuació veurem les principals mesures tributàries que conté la LPGE 2023.

1. IRPF

1.1 Reducció per obtenció de rendiments del treball (amb efectes des de l’1 de gener de 2023).

S’incrementa de 16.825 a 19.747,5 euros la reducció per a contribuents amb rendiments del treball. Així mateix, s’incrementen les quanties que minoren el rendiment net.

Els contribuents amb rendiments nets del treball inferiors a 19.747,50 € (abans 16.825 €) sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les del treball superiors a 6.500 €, minoraran el rendiment net del treball en les següents quanties:

 • 6.498 € (abans 5.565 €) si els rendiments nets del treball són iguals o inferiors a 14.047,50 € (abans 13.115 €).
 • 6.498 € (abans 5.5656 €) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,5) la diferència entre el rendiment del treball i 14.047,50 € si els rendiments nets del treball estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 €.

1.2 Obligació de declarar: increment de la quantia de rendiments íntegres del treball a partir de la qual és obligatori declarar l’impost

S’eleva el llindar inferior de l’obligació per a no declarar respecte dels perceptors que tinguin rendiments del treball. En concret, no estan obligats a presentar l’autoliquidació de l’impost els contribuents que percebin rendes del treball de més d’un pagador (i en altres supòsits molt concrets, com abans) si la suma d’aquests rendiments no superen els 15.000 € (abans 14.000 €).

1.3 Retenció dels rendiments del treball

Les retencions i ingressos a compte a practicar sobre els rendiments del treball que se satisfacin o abonin durant el mes de gener de 2023, corresponents a aquest mes, i als quals resulti d’aplicació el procediment general de retenció, s’hauran de realitzar conformement a la normativa vigent a 31 de desembre de 2022.

En els rendiments que se satisfacin o abonin a partir de l’1 de febrer de 2023, sempre que no es tracti de rendiments corresponents al mes de gener, el pagador haurà de calcular el tipus de retenció prenent en consideració la normativa vigent a partir d’1 de gener de 2023, practicant-ne la regularització, en els primers rendiments del treball que satisfaci o aboni.

1.4 Reducció per obtenció de rendiments en estimació directa simplificada (amb efectes des d’1 de gener de 2023)

S’eleva la reducció aplicable als treballadors autònoms econòmicament dependents:

Quan els rendiments nets d’activitats econòmiques siguin inferiors a 19.747,50 € (abans 14.450 €), sempre que no tinguin rendes, excloses les exemptes, diferents de les d’activitats econòmiques superiors a 6.500 €:

 • 6.498 € (anteriorment 3.700 euros) si els rendiments nets d’activitats econòmiques són iguals o inferiors a 14.047,50 € (abans 11.250).
 • 6.498 € (anteriorment 3.700 euros) menys el resultat de multiplicar per 1,14 (abans 1,15625) la diferència entre el rendiment d’activitats econòmiques i 14.047,50 € (abans 11.250 €) si els rendiments nets d’activitats econòmiques estan compresos entre 14.047,50 i 19.747,50 € (abans 11.250 i 14.450 €, respectivament).

1.5 Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

El percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació serà del 7% (abans 5%). Recordem que la deducció no pot excedir dels 2.000 €, i aquest límit absolut roman inalterat (art. 30 del Reglament d’IRPF).

1.6 Contribuents en estimació objectiva (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

S’eleva al 10% la reducció general aplicable sobre el rendiment net de mòduls obtingut en el període impositiu 2023.

Els contribuents podran reduir el rendiment net de mòduls obtingut en 2023 en un 10%, en la forma que s’estableixi en l’Ordre per la qual s’aprovin els signes, índexs o mòduls per a aquest exercici.

Es prorroguen els límits excloents del mètode d’estimació objectiva per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023. En concret, les magnituds de 150.000 i 75.000 € queden fixades en 250.000 i 125.000 €, respectivament. Així mateix, per a aquests exercicis, la magnitud de 150.000 € queda fixada en 250.000 €.

1.7 Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

El límit absolut d’aportació de 1.500 € s’augmentarà en 8.500 €, sempre que l’increment provingui de contribucions empresarials, o d’aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats que resultin del següent quadre en funció de l’import anual de la contribució empresarial:

Import anual de la contribució Aportació màxima del treballador
Igual o inferior a 500 euros. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 2,5.
Entre 500,01 i 1.500 euros. 1.250 euros, més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 euros.
Més de 1.500 euros. El resultat de multiplicar la contribució empresarial per 1.

Per tant, només es modifica el càlcul de l’aportació màxima del treballador quan la contribució de l’empresa està entre 500,01 i 1.500 €.

No obstant això, en tot cas s’aplicarà el multiplicador 1 quan el treballador obtingui en l’exercici rendiments íntegres del treball superiors a 60.000 € procedents de l’empresa que realitza la contribució, a l’efecte de la qual l’empresa haurà de comunicar a l’entitat gestora o asseguradora de l’instrument de previsió social que no concorre aquesta circumstància.

S’especifica que el límit de 4.250 € establert anteriorment per a les aportacions d’autònoms a plans simplificats d’ocupació i per a les aportacions de plans dels quals sigui promotor l’autònom s’aplica també a les aportacions de plans de pensions sectorials.

D’acord amb aquesta reducció es modifiquen els límits financers de les aportacions i contribucions als sistemes de previsió social.

1.8 Tipus de gravamen de l’estalvi (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Es regulen nous tipus de gravamen, afegint dos trams a la base liquidable entre 200.000 i 300.000 € amb tipus del 27% (abans 26%) i a partir de 300.000 €, que s’aplica el tipus del 28% (abans 26%).

Base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Quota íntegra

Euros

Resta base liquidable de l’estalvi

Fins a euros

Tipus aplicable

Percentatge

0 0 6.000 19
6.000,00 570 44.000 21
50.000,00 5.190 150.000 23
200.000,00 22.400 100.000 27
300.000,00 35.940 En endavant 28

Les persones de nacionalitat espanyola que acreditin una nova residència en un país o territori considerat com a paradís fiscal, mantenen la seva condició de contribuents de l’impost durant cinc anys. Aquests contribuents, més els nacionals que tenen la seva residència habitual a l’estranger a causa de la seva condició de membres de missions diplomàtiques, oficines consulars, etc., apliquen aquesta mateixa tarifa de l’estalvi.

1.9 Deducció per maternitat (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 s’introdueixen les següents novetats en la deducció per maternitat:

Aquesta deducció no solament serà aplicable a aquelles dones amb fills menors de tres anys amb dret a l’aplicació del mínim per descendents que realitzin una activitat per compte propi o d’altri donades d’alta en la Seguretat Social o mutualitat, sinó que s’amplia també a aquelles que:

 • en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o
 • que en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest últim cas, de trenta dies cotitzats.

1.10 Reducció dels percentatges de retenció sobre rendiments procedents de la propietat intel·lectual (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida, els percentatges de retenció d’aquests rendiments queden establerts en els següents percentatges:

1.10.1 Rendiments del treball derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques en les quals se cedeix el dret a la seva explotació.

Es redueix del 15% al 7% el percentatge de retenció.

Requisits:

 • Que el volum d’aquests rendiments íntegres corresponent a l’exercici immediat anterior sigui inferior a 15.000 euros, i
 • Representi més del 75% de la suma dels rendiments íntegres d’activitats econòmiques i del treball obtinguts pel contribuent en aquest exercici.
 • Necessitat de comunicar al pagador la concurrència d’aquestes circumstàncies.

1.10.2 Rendiments procedents de la propietat intel·lectual, sigui quina sigui la seva qualificació

Es redueix del 19% al 15% el percentatge de retenció

11. Imputació de rendes immobiliàries (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida, es precisa que, durant el període impositiu 2023, el percentatge de quantificació de la renda de l’1,1% és aplicable a immobles de municipis els valors cadastrals dels quals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general amb vigència a partir de l’1 de gener de 2012 (abans era quan haguessin estat revisats i entrat en vigor en els deu períodes impositius anteriors).

12. Nova deducció per residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma durant els períodes impositius 2022 i 2023

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida es crea una nova deducció per als contribuents amb residència habitual i efectiva a l’illa de la Palma. La deducció és aplicable, en els períodes impositius 2022 i 2023, en els mateixos termes i condicions que la deducció per rendes obtingudes a Ceuta o Melilla per a contribuents residents a Ceuta o Melilla prevista en l’article 68.4.1 de la LIRPF.

2. IMPOST SOBRE SOCIETATS

2.1 Tipus de gravamen reduït (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023)

Es redueix del 25 al 23% el tipus de gravamen per a les entitats l’import net del volum de negocis (INVN) del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1.000.000 € i no tingui la consideració d’entitat patrimonial.

2.2 Amortització accelerada de determinats vehicles en l’impost sobre societats

Es permet amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d’amortització lineal màxim previst en les taules d’amortització oficialment aprovades a les inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV (segons definició de l’annex II del Reglament general de vehicles), sempre que:

 • Estiguin afectes a activitats econòmiques.
 • Que entrin en funcionament en els períodes impositius que s’iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025.

3. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA)

3.1 Règim d’exempcions per a operacions realitzades per forces armades (efectes 1 de juliol de 2022)

S’estableix un règim d’exempcions similar al que ja estava previst per a les forces armades de qualsevol estat membre del Tractat de l’Atlàntic Nord. Així, s’inclouen com a operacions exemptes les adquisicions intracomunitàries de béns, exportacions, prestacions de serveis i importacions de béns realitzades per les forces armades de qualsevol estat membre per a ús d’aquestes forces o del personal civil al seu servei, sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per a dur a terme una activitat de la Unió en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.

3.2 Lloc de realització de les prestacions de serveis. Regles especials (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Se suprimeix l’aplicació de la regla especial de l’ús efectiu en les prestacions de serveis entre empresaris en aquells sectors i activitats generadores del dret a la deducció, mentre que es manté la seva aplicació en sectors que no generen aquest dret, com el sector financer i el d’assegurances i s’estén la seva aplicació a la prestació de serveis intangibles a consumidors finals no establerts a la Unió Europea, quan es constati que el seu consum o explotació efectiva es fa en el territori d’aplicació de l’impost.

D’altra banda, per a evitar situacions de frau o elusió fiscal i garantir la competència d’aquest mercat, aquesta clàusula s’aplicarà als serveis d’arrendament de mitjans de transport.

3.3 Harmonització i adaptació de la normativa de l’IVA a la normativa duanera (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

S’actualitzen diversos preceptes de la Llei de l’impost amb l’objectiu d’harmonitzar i adaptar el seu contingut a la normativa duanera comunitària.

En concret, aquells referents al fet imposable importació de béns, les operacions assimilades a les importacions de béns, les exempcions en les exportacions de béns, les exempcions en les operacions assimilades a les exportacions, les exempcions relatives a les situacions de dipòsit temporal i altres situacions, les exempcions relatives als règims duaners i fiscals, la base imposable de les importacions de béns i la liquidació de l’impost en les importacions.

3.4 Inversió del subjecte passiu (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Quan les operacions s’efectuïn per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost, amb caràcter general, s’aplica el mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu. No obstant això, existeixen excepcions a l’aplicació d’aquest mecanisme especial. S’inclouen entre aquestes excepcions les prestacions de serveis d’arrendament d’immobles subjectes i no exemptes de l’impost, que siguin efectuades per persones o entitats no establertes en el territori d’aplicació de l’impost. D’aquesta manera, es facilita que es puguin acollir al règim general de deducció i devolució establert en la Llei de l’impost, atès que en determinades circumstàncies havien quedat exclosos del règim de devolució a no establerts. Així, es garanteix la neutralitat de l’impost i es redueixen les càrregues administratives per a l’obtenció de la devolució.

En el mateix sentit, s’exclou també de l’aplicació del mecanisme especial d’inversió del subjecte passiu a les prestacions de serveis d’intermediació en l’arrendament d’immobles efectuats per empresaris o professionals no establerts.

Addicionalment, s’introdueixen canvis en la regulació del mecanisme d’inversió del subjecte passiu estenent la seva aplicació als lliuraments de deixalles i rebuig de plàstic i de material tèxtil, i es modifiquen les regles referents al subjecte passiu perquè sigui aplicable la regla d’inversió als lliuraments d’aquests residus i materials de recuperació.

3.5 Comerç electrònic (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Es duen a terme una sèrie d’ajustos tècnics per a, d’una banda, definir de forma més precisa les regles referents al lloc de realització de les vendes a distància intracomunitàries de béns i el càlcul del límit que permet continuar tributant en origen per aquestes operacions, quan es tracta d’empresaris o professionals que només de manera excepcional realitzen operacions de comerç electrònic, i, per una altra, en relació amb aquest límit, concretar que, per a l’aplicació del llindar corresponent, el proveïdor ha d’estar establert només en un estat membre i els béns s’han d’enviar exclusivament des d’aquest estat membre.

3.6 Recuperació de l’IVA meritat per crèdits incobrables (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

S’incorpora en la Llei de l’impost la doctrina administrativa que permet la modificació de la base imposable en cas de crèdits incobrables a conseqüència d’un procés d’insolvència declarada per un òrgan jurisdiccional d’un altre estat membre.

A més, es rebaixa l’import mínim de la base imposable de l’operació quan el destinatari morós tingui la condició de consumidor final (passa de 300 € a 50 €), es flexibilitza el procediment incorporant la possibilitat de substituir la reclamació judicial o requeriment notarial previ al deutor per qualsevol altre mitjà que acrediti fefaentment la reclamació del cobrament a aquest deutor, i s’estén a sis mesos el termini per a procedir a la recuperació de l’IVA des que el crèdit és declarat incobrable. Aquesta última mesura s’acompanya d’un règim transitori perquè puguin acollir-se al nou termini de sis mesos tots els subjectes passius de l’IVA el termini de modificació del qual no hagués caducat a la data d’entrada en vigor de la Llei.

3.7 Tipus impositius (efectes des de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos)

Determinats béns que fins ara tributen al tipus reduït del 10% passen a tributar al tipus reduït del 4%. Es tracta dels tampons, compreses i protectors íntims, productes de primera necessitat inherents a la condició femenina, així com els preservatius i altres anticonceptius no medicinals.

3.8 Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en l’exercici 2023 (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

Es prorroguen un any més els límits excloents per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, de tal manera que es manté el límit de 250.000 € de volum d’ingressos en l’exercici anterior i de l’import del conjunt d’adquisicions i importacions de béns i serveis l’any anterior.

4. IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS (ITP I AJD)

4.1 Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, s’actualitzen al 2% els imports de l’escala (regulades en l’article 43 del text refós de la Llei de l’ITP i AJD), que s’aplicaran des de l’entrada en vigor d’aquesta la llei.

4.2 Crèdits immobiliaris a persones amb un grau de dependència

Estaran exempts d’AJD els crèdits immobiliaris, concedits de conformitat amb la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, als qui tinguin declarat administrativament un grau de dependència d’acord amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència. Per a això s’han de complir els següents requisits de manera simultània:

▪ Que els crèdits tinguin com a garantia un dret real d’anticresi, l’import del qual es destini, principalment, a finançar el cost de les cures d’una persona dependent.

▪ Que l’habitatge garant vagi destinat al mercat de lloguer.

En l’escriptura haurà de constar el destí del crèdit i el compromís de l’acreditat de destinar els fons rebuts a satisfer principalment els costos d’estada en una residència d’ancians o altres costos assistencials domiciliaris, a més del compromís de destinar l’habitatge gravat amb anticresi al mercat de lloguer.

El mateix règim s’aplicarà a la cancel·lació dels crèdits amb garantia d’anticresi que reuneixin els requisits del paràgraf anterior.

5. TRIBUTS LOCALS

5.1 Impost sobre activitats econòmiques. IAE (amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2023)

Es modifica el grup 761 de l’agrupació 76 de la secció primera de les tarifes de l’impost “Serveis telefònics”:

 • Quota mínima municipal de 62,20 € per cada 1.000 abonats o fracció o quota provincial de 137,48 € per cada 1.000 abonats o fracció.
 • Quota nacional de 137,48 €: per cada 1.000 abonats o fracció.
 • A l’efecte del càlcul d’abonats es consideraran tots els clients de cada operador de telefonia fixa o mòbil, respectivament.

S’afegeix un nou Grup 848. “Serveis d’oficina flexible, “cotreball” i centres de negocis”:

 • Quota mínima municipal de 202 €.
 • Quota provincial de 20.000 €.
 • Quota nacional de 35.000 €.
 • Aquest grup comprèn els serveis prestats per les oficines flexibles, “cotreball” i centres de negocis, que ofereixen als seus clients (empreses i professionals) la infraestructura necessària per a desenvolupar la seva activitat: espais de treball, oficines i sales de reunions, de formació o de conferències completament equipades, esdeveniments, llocs de treball flexibles o fixos, servei de comunicacions, videoconferència i connexió a Internet, oficines virtuals, gestió de documentacions i correspondència, serveis de secretariat, “servei d’àpats”, ofimàtica, etc.

Es modifica el títol de l’agrupació 86 de la secció segona de les tarifes passant-se a denominar: “Professions liberals, artístiques, literàries i culturals”.

S’afegeix un nou Grup 864. “Escriptors i guionistes” amb quota de: 115 €.

S’afegeix un nou Grup 869. “Altres professionals relacionats amb les activitats artístiques i culturals no classificades en la secció tercera” amb quota de: 115 €.

S’afegeix un nou Grup 889. “Guies de muntanya” amb quota de: 126 €.

S’afegeix un nou Grup 034. “Compositors, lletristes, arranjadors i adaptadors musicals” amb quota de: 100 €.

5.2 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (amb efectes des de l’1 de gener de 2023)

S’actualitzen els imports dels coeficients màxims previstos aplicables sobre el valor dels terrenys en funció del període de generació de l’increment de valor, per a la determinació de la base imposable de l’impost.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023, els imports màxims dels coeficients a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de meritació, segons el període de generació de l’increment de valor, seran els següents (article 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals):

Període de generació Coeficient
Inferior a 1 any 0,15
1 any 0,15
2 anys 0,14
3 anys 0,15
4 anys 0,17
5 anys 0,18
6 anys 0,19
7 anys 0,18
8 anys 0,15
9 anys 0,12
10 anys 0,10
11 anys 0,09
12 anys 0,09
13 anys 0,09
14 anys 0,09
15 anys 0,10
16 anys 0,13
17 anys 0,17
18 anys 0,23
19 anys 0,29
Igual o superior a 20 anys 0,45

6. IMPOSTOS ESPECIALS

6.1 Exempcions (amb efectes des de l’1 de juliol de 2022)

Igual que en l’IVA, amb efectes des de l’1 de juliol de 2022, es modifica la Llei d’impostos especials per transposar la Directiva (UE) 2019/2235 del Consell de 16 de desembre de 2019, pel que fa a l’esforç de defensa en el marc de la Unió, i en concret:

 • Es declara exempta la fabricació i importació de productes objecte dels impostos especials de fabricació que es destinin a les forces armades de qualsevol estat membre diferent d’Espanya, per a ús d’aquestes forces o del personal civil al seu servei, o per al proveïment dels seus menjadors o cantines, sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per a dur a terme una activitat de la Unió en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.
 • Es declara exempta l’energia elèctrica, de l’impost sobre l’electricitat, la subministrada a les forces armades de qualsevol estat membre diferent d’Espanya, per a ús d’aquestes forces o del personal civil al seu servei, o per al proveïment dels seus menjadors o cantines, sempre que aquestes forces estiguin afectades a un esforç de defensa realitzat per a dur a terme una activitat de la Unió en l’àmbit de la política comuna de seguretat i defensa.

7. LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA

7.1 Col·laboració social en l’aplicació dels tributs: caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida i, en relació amb les dades, informes, o antecedents obtinguts per l’administració que poden ser cedits per tenir objecte la col·laboració amb les administracions públiques per a la lluita contra el delicte fiscal i contra el frau en l’obtenció o percepció d’ajuts o subvencions a càrrec de fons públics o de la Unió Europea es matisa amb la modificació que s’introdueix per la LPGE 2023 que també s’inclouen les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interessos que afectin els interessos financers de la Unió Europea.

7.2 Ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT

Amb efectes des de l’1 de gener de 2023 i vigència indefinida es tornen a regular (sense haver entrat en vigor la seva redacció anterior) els ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris per l’AEAT continguts en la disposició addicional onzena de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal, per a incloure les sancions juntament amb els deutes que podran ser objecte d’aquests concrets ajornaments o fraccionaments i delimitar la seva aplicació a situacions preconcursals.

1. Deutes i sancions que es poden ajornar o fraccionar

Ara s’estableix que es poden ajornar o fraccionar, d’acord amb l’article 65 de la LGT i prèvia sol·licitud de l’obligat tributari, els deutes i sancions tributàries estatals que es trobin en període voluntari o executiu i per a la gestió recaptatòria del qual sigui competent l’AEAT, sempre que el deutor:

 • Tingui una situació economicofinancera que li impedeixi de manera transitòria efectuar el pagament en els terminis establerts.
 • Hagi comunicat al jutjat competent l’obertura de negociacions amb els seus creditors (arts. 585 o 690 TR de la Llei concursal), i sempre que no s’hagi formalitzat en instrument públic el pla de reestructuració, ni aprovat el pla de continuació, ni declarat el concurs, ni obert el procediment especial per a microempreses.

2. Terminis per als acords de concessió

Els acords de concessió que es dictin tindran terminis amb quotes iguals i venciment mensual, sense que en cap cas puguin excedir dels regulats a continuació:

A) Termini màxim de sis mesos, per a aquells supòsits en els quals es donin les circumstàncies previstes en l’article 82.2.a) de la LGT això és:

 • Que no és possible obtenir aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució o que la seva aportació compromet greument la viabilitat de l’activitat econòmica.
 • Que la garantia oferta sigui suficient.

I es tracti d’herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, sense personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició (art. 35.4 LGT).

B) Termini màxim de dotze mesos, per a aquells supòsits en els quals es donin les circumstàncies previstes en l’article 82.2.b) de la LGT, això és:

 • Que no tingui prou béns per a garantir el deute
 • L’execució del seu patrimoni pot afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ús de l’activitat econòmica respectiva, o bé pogués produir greus crebants per als interessos de la Hisenda Pública.

O quan es tracti de persones físiques i concorrin les circumstàncies previstes en l’article 82.2.a) de la LGT, això és, les circumstàncies que s’han descrit en el que es preveu per al termini de sis mesos.

C) Termini màxim de vint-i-quatre mesos, per a aquells supòsits en què els ajornaments i fraccionaments es garanteixin mitjançant hipoteca, peça, fiança personal i solidària. Admetent-se també altres garanties sempre que s’estimin suficients (art. 82.1, paràgrafs segon i tercer LGT).

D) Termini màxim de trenta-sis mesos par als supòsits en què els ajornaments i fraccionaments es garanteixin amb aval solidari d’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució (art. 82.1, paràgraf primer LGT).

La resta de contingut de la disposició addicional onzena (s’eleva a rang legal l’exempció de l’obligació d’aportar garanties en determinats ajornaments i fraccionaments, que fins ara la regulava l’Ordre HAP/2178/2015, de 9 d’octubre, per la qual s’eleva el límit exempt de l’obligació d’aportar garantia en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament a 30.000 euros i s’estableix que és aplicable el que es disposa en la LGT i la seva normativa de desenvolupament en tot el no regulat expressament en aquesta disposició) no sofreix cap canvi en el text de la Llei de PGE 2023 respecte a la seva redacció originària, però referides és clar a ajornaments i fraccionaments de deutes i sancions tributàries estatals en situacions preconcursals per l’AEAT.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS