Quién está obligado a presentar el modelo 720?

[:ca]

El proper 2 d’abril conclou el termini per a la presentació de la Declaració Anual sobre Béns i Drets situats a l’Estranger (Model 720) corresponent a l’exercici 2017.

Si posseeix qualsevol tipus de bé o dret situat fora d’Espanya, cal que valori si està obligat a  presentar el model 720. L’obligació afecta a  tots els comptes en entitats financeres, tots els béns immobles i drets sobre immobles, així com valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.

De fet, es distingeixen tres gran grups de béns: : Comptes, immobles i productes financers. L’obligació de declarar neix quan la suma del valor dels béns d’algun dels tres grups superi  els 50.000 euros. Pel que fa al grup de comptes en entitats financeres, n’hi haurà prou amb que sobrepassi aquesta xifra la suma dels saldos a 31 de desembre de l’exercici o bé la suma dels saldos mitjans del quart trimestre. Després d’haver declarat en algun exercici, només existirà obligació de declarar en exercicis successius respecte dels grups en els quals hagi existit un increment superior a 20.000 euros en relació a l’última declaració presentada.

En tot cas, en anys successius, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte del quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l’estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s’indiquen a continuació, i que siguin titulars de béns i drets situats a l’estranger, que determinin l’obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera …).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

La declaració inclourà un registre per cada bé situat a l’estranger:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici i que es trobin situats a l’estranger.

V: Valors o drets situats a l’estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica, valors situats a l’estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers, o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials que, malgrat no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva situades a l’estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, si les entitats asseguradores estan situades a l’estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l’estranger.

El model 720 s’ha de presentar via telemàtica a través d’Internet, ja sigui efectuada pel propi declarant o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades omeses , amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 150 per cent sobre la base de la sanció. De fet, la base de la sanció es calcula, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, imputant com a guany patrimonial injustificat el valor dels béns no declarats en termini.

[:en]

El proper 2 d’abril conclou el termini per a la presentació de la Declaració Anual sobre Béns i Drets situats a l’Estranger (Model 720) corresponent a l’exercici 2017.

Si posseeix qualsevol tipus de bé o dret situat fora d’Espanya, cal que valori si està obligat a  presentar el model 720. L’obligació afecta a  tots els comptes en entitats financeres, tots els béns immobles i drets sobre immobles, així com valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l’estranger.

De fet, es distingeixen tres gran grups de béns: : Comptes, immobles i productes financers. L’obligació de declarar neix quan la suma del valor dels béns d’algun dels tres grups superi  els 50.000 euros. Pel que fa al grup de comptes en entitats financeres, n’hi haurà prou amb que sobrepassi aquesta xifra la suma dels saldos a 31 de desembre de l’exercici o bé la suma dels saldos mitjans del quart trimestre. Després d’haver declarat en algun exercici, només existirà obligació de declarar en exercicis successius respecte dels grups en els quals hagi existit un increment superior a 20.000 euros en relació a l’última declaració presentada.

En tot cas, en anys successius, serà obligatòria la presentació de la declaració per a aquells béns ja declarats i respecte del quals el contribuent perdi la condició que va determinar en el seu moment l’obligació de declarar.

Com a norma general, estan obligats a realitzar la declaració de béns i drets a l’estranger, les persones físiques, jurídiques i entitats que s’indiquen a continuació, i que siguin titulars de béns i drets situats a l’estranger, que determinin l’obligació de presentar la declaració :

a) Persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.

b) Els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents.

c) Les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/5003, de 17 de desembre, general tributària (herències jacents, comunitats de béns, etcètera …).

d) Els titulars dels béns i els representants, autoritzats, beneficiaris i persones amb poders de disposició.

La declaració inclourà un registre per cada bé situat a l’estranger:

C: Comptes oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici i que es trobin situats a l’estranger.

V: Valors o drets situats a l’estranger representatius de la participació en qualsevol tipus d’entitat jurídica, valors situats a l’estranger representatius de la cessió de capitals propis a tercers, o aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials que, malgrat no tenir personalitat jurídica, puguin actuar en el tràfic econòmic.

I: Accions i participacions en el capital social o fons patrimonial d’institucions d’inversió col·lectiva situades a l’estranger.

S: Assegurances de vida o invalidesa i rendes temporals o vitalícies, si les entitats asseguradores estan situades a l’estranger.

B: Titularitat i drets reals sobre immobles situats a l’estranger.

El model 720 s’ha de presentar via telemàtica a través d’Internet, ja sigui efectuada pel propi declarant o bé per un tercer que actuï en la seva representació. No fer-ho comporta les següents sancions:

a) Sanció de 5.000 euros per cada dada o conjunt de dades omeses , amb un mínim de 10.000 euros.

b) La sanció de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros, quan la declaració hagi estat presentada fora de termini sense requeriment previ de l’Administració Tributària.

c) La no presentació es considerarà infracció tributària i es sancionarà amb una multa pecuniària proporcional del 150 per cent sobre la base de la sanció. De fet, la base de la sanció es calcula, en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, imputant com a guany patrimonial injustificat el valor dels béns no declarats en termini.

[:es]

El próximo 2 de abril concluye el plazo para la presentación de la Declaración Anual sobre Bienes y Derechos situados en el Extranjero (Modelo 720) correspondiente al ejercicio 2017.

Quien posea cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España, tiene que valorar si está obligado a presentar el modelo 720. La obligación afecta a todas las cuentas situadas en entidades financieras, todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.

De hecho, se distinguen tres grandes grupos de bienes: cuentas, inmuebles y productos financieros. La obligación de declarar nace cuando la suma del valor de los bienes de alguno de los tres grupos supere los 50.000 euros. En lo relativo al grupo de cuentas en entidades financieras bastará con que sobrepase esta cifra la suma de los saldos a 31 de diciembre del ejercicio o bien la suma de los saldos medios del cuarto trimestre. Después de haber declarado en algún ejercicio, sólo existirá obligación de declarar en ejercicios sucesivos sobre los grupos en los que haya existido un incremento superior a 20.000 euros respecto a la última declaración presentada.

En todo caso, en años sucesivos será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar.

Como norma general, están obligados a realizar la declaración de bienes y derechos en el extranjero, las personas físicas, jurídicas y entidades que se indican a  continuación y  que  sean titulares de  bienes  y  derechos situados en  el  extranjero que determinen la obligación de presentar la declaración:

a) Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español.

b) Los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades  no residentes.

c) Las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/5003, de 17 de diciembre, General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes, etcétera…).

d) Los titulares de los bienes y los representantes, autorizados, beneficiarios y personas con poderes de disposición.

La declaración incluirá un registro por cada bien situado en el extranjero:

C: Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se encuentren situadas en el extranjero.

V: Valores o derechos situados en el extranjero representativos de la participación en cualquier tipo de entidad jurídica, valores situados en el extranjero representativos de la cesión de capitales propios a terceros o aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico, incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.

I: Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de Instituciones de Inversión Colectiva situadas en el extranjero.

S: Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias
, cuyas entidades aseguradoras se encuentren situadas en el extranjero.

B: Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero.

El modelo 720 debe presentarse vía telemática a través de Internet, bien efectuada por el propio declarante o bien por un tercero que actúe en su representación. No hacerlo conlleva las siguientes sanciones:

a) Sanción de 5.000 euros por cada dato  o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de 10.000 euros.

b) La sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos, con un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración Tributaria.

c) La no presentación se  considerará infracción tributaria y se sancionará con una multa pecuniaria proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción. De hecho, la base de la sanción se calcula, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, imputando como ganancia patrimonial injustificada el valor de los bienes no declarados en plazo.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS