Quadre resum sobre tipus de retencions IRPF 2022

IRPF 1

Com en anys anteriors l’Agència Tributària ha publicat un quadre informatiu on es recullen els diferents tipus de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en l’exercici 2022.

 


 

L’informem que, com en anys anteriors, l’Agència Tributària ha publicat un quadre informatiu on es recullen els diferents tipus de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en l’exercici 2022.

Vegeu quadre retencions 2022

 

Què són les retencions i els ingressos a compte

Són les quantitats que el pagador d’una renda, dinerària o en espècie, treu de la mateixa i ingressa al Tresor Públic.

Aquests ingressos són una bestreta de la quota de l’impost que haurà de pagar el perceptor de les rendes.

El pagador d’una renda en espècie ha d’efectuar l’ingrés a compte i pot repercutir-lo o no al perceptor de la renda.

S’ha de retenir o ingressar a compte quan es compleixin els següents requisits:

 • siguis un pagador obligat a retenir o ingressar a compte i
 • la renda que abonis, en diners o en espècie, estigui subjecta a retenció o ingrés a compte.

Suportaràs (o et practicaran) una retenció quan percebis una renda subjecta a retenció pagada per qui estigui obligat a retenir.

 

Rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte

Entre altres:

 • rendiments del treball
 • rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament de béns immobles urbans, amb excepcions
 • rendiments d’activitats professionals
 • rendiments d’activitats agrícoles, ramaderes, forestals
 • rendiments de les següents activitats empresarials en estimació objectiva: “Transport de mercaderies per carretera” (IAE 722) i “Servei de mudança” (IAE 757)
 • determinats guanys patrimonials com els derivats de la transmissió d’accions
 • rendiments del capital mobiliari
 • els premis que es lliurin a conseqüència de la participació en concursos, rifes
 • els procedents de la propietat industrial, intel·lectual, de la prestació d’assistència tècnica, de l’arrendament o subarrendament de béns mobles, negocis o mines i de la cessió del dret a l’explotació del dret d’imatge

Rendes no sotmeses a retenció o ingrés a compte

Entre altres:

 • les rendes exemptes i les dietes i despeses de viatge exceptuats de gravamen
 • els rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans en els següents casos:
  • quan la renda satisfeta per l’arrendatari al mateix arrendador no superi els 900 € anuals
  • quan es tracti d’arrendaments d’habitatge d’empreses per als seus empleats
  • quan l’arrendador dugui a terme una activitat del grup 861 de l’IAE o d’un altre que el faculti per a l’arrendament o subarrendament i aplicant al valor cadastral la quota establerta per al grup 861 no resulti zero.

La quota serà zero si el valor cadastral que tenen els immobles arrendats o subarrendats a l’efecte de l’IBI multiplicat per 0,1 % té un resultat inferior a 601,01 €.

 • els rendiments de les Lletres de Tresor
 • les primes de conversió d’obligacions en accions

 

Persones o entitats obligades a retenir o a efectuar ingressos a compte

Amb caràcter general, tenen l’obligació de retenir quan abonin rendes sotmeses a retenció, entre altres:

 • Les persones físiques que exerceixin una activitat econòmica (empresaris, professionals, agricultors, etc.) per les rendes que satisfacin o abonin en l’exercici de l’activitat.
 • Les entitats en règim d’atribució de rendes que abonin o satisfacin rendes subjectes a l’IRPF.
 • Les persones jurídiques i altres entitats contribuents de l’impost sobre societats que abonin o satisfacin rendes subjectes a aquest impost.
 • Els contribuents de l’impost sobre la renda de no residents (IRNR) que operin a Espanya mitjançant establiment permanent o sense establiment permanent en determinats supòsits.

 

En quin moment haig de realitzar la retenció o ingrés a compte

Amb caràcter general, l’obligació neix en el moment en què satisfacis o abonis les rendes.

En els rendiments de capital mobiliari l’obligació neix:

 • En el moment en el qual són exigibles o en el del seu pagament o lliurament si és anterior;
 • En el moment de la transmissió, amortització o reemborsament si els rendiments deriven de la transmissió amortització o reemborsament d’actius financers.

En els guanys patrimonials l’obligació de retenir i ingressar a compte neix:

Si el guany deriva de la transmissió o reemborsament d’accions o participacions d’institucions d’inversió col·lectiva, quan es formalitza la transmissió o reemborsament de les accions o participacions.

 

Bestreta de la deducció per habitatge habitual

Si ets un treballador per compte d’altri, pots sol·licitar una reducció en dos enters en el tipus de retenció aplicable a les teves rendes del treball sempre que:

 • la quantia total de les teves retribucions íntegres per rendiments del treball procedents de tots els teus pagadors sigui inferior a 33.007,20 € anuals;
 • efectuïs pagaments per préstecs destinats a l’adquisició o rehabilitació del teu habitatge habitual (no es contempla l’ampliació ni la construcció);
 • tinguis dret a la deducció per inversió en habitatge habitual;
 • comuniquis aquesta situació al teu pagador (pots utilitzar el model 145);
 • i, el tipus de retenció no resulti negatiu a conseqüència de la reducció.

Si ets el pagador de les rendes del treball, hauràs de tenir-ho en compte per a calcular la retenció que has de practicar als teus empleats.

Terminis de presentació i efectes

Pots efectuar la comunicació des del moment en què destinis quantitats a l’adquisició o rehabilitació del teu habitatge habitual.

La regularització del tipus de retenció tindrà efectes des de la data en què el comuniques i, sempre que faltin almenys cinc dies per confeccionar la nòmina.

No has de reiterar aquesta comunicació en cada exercici tret que es produeixin variacions en les dades que d’entrada has comunicat.

 

Obligacions com a retenidor

 1. Realitzar mensualment o trimestral la declaració i ingrés de les quantitats retingudes utilitzant els models aprovats per als diferents tipus de renda.

Aquests models són, entre altres, el model 111 per a les retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinades imputacions de renda i, el model 115 per a les retencions per arrendament de béns immobles.

 • Declaracions trimestrals: tret que domiciliïs el pagament, en els vint primers dies naturals d’abril, juliol, octubre i gener per les quantitats retingudes en el trimestre anterior.
 • Declaracions mensuals: entre altres casos, quan el volum de les teves operacions l’any immediat anterior és més gran de 6.010.121,04 €. El termini, tret que domiciliïs el pagament, és en els vint primers dies naturals del mes per les quantitats retingudes el mes anterior.

Hauràs de presentar declaracions negatives, en els terminis anteriors i amb els mateixos models, quan satisfàs rendes sotmeses a retenció o ingrés a compte i que per la seva quantia no és procedent practicar-les.

Si el venciment dels terminis de presentació coincideix amb un dia inhàbil el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent.

Excepcionalment, en 2020 les retencions el venciment de les quals es va produir a partir del 15 d’abril i fins al 20 de maig es podien presentar i ingressar fins a aquesta data si el volum d’operacions en 2019 no va superar els 600.000 €

 1. Presentar una declaració informativa anual amb els models aprovats per a cada tipus de renda.

Hauràs de presentar el model 190 si vas presentar el model 111 i, el model 180 si vas presentar el model 115.

El termini, amb caràcter general, és entre l’1 de gener i el 31 de gener de l’any següent al qual correspon la declaració anual.

 1. Emetre a favor del perceptor de la renda els certificats que acreditin les retencions i ingressos a compte efectuats. Hauràs de posar-los a la seva disposició abans de l’inici de la declaració de l’IRPF. Pots utilitzar aquest model: certificat
 2. Comunicar al perceptor de la renda, en el moment del seu abonament, la retenció o ingrés a compte practicat i el percentatge aplicat.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS