Pròrroga dels ERTOs i els ajuts a autònoms fins al 31 de maig

coronavirus

L’informem que al BOE del dia 27 de gener, s’ha publicat el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació, pel qual es prorroguen els ERTO i els ajuts a autònoms fins al pròxim 31 de maig.

En les novetats destaquen la pròrroga de tots els ERTO sense necessitat de sol·licitud d’autoritzacions administratives i la ampliació de les activitats (CNAE) que permeten acollir-se a l’ERTO per sectors a càmpings i aparcaments per a caravanes, lloguer de mitjans de navegació, i activitats de manteniment físic. Es mantenen les modalitats d’ERTO per impediment i limitacions i la prohibició d’acomiadar en cas d’aplicar exoneracions. Respecte als ajuts als autònoms, s’elimina el requisit d’haver estat beneficiari amb anterioritat per accedir a la prestació per cessament d’activitat, es redueix a dos mesos l’exigència d’estar donats d’alta a la Seguretat Social als autònoms de temporada per poder accedir a la prestació, i els autònoms que demostrin una caiguda de facturació del 50% en el primer semestre de 2021 respecte al segon semestre de 2019, tindran dret a cobrar el cessament d’activitat.


ERTOs

1. Pròrroga dels ERTO fins al 31 de maig

Com és sabut l’actual pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) acaba el 31 de gener. Doncs bé, mitjançant aquest  Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, que va entrar en vigor el dia 27 de gener, s’ha fixat una extensió dels expedients temporals per força major per a determinats sectors econòmics, i les dues figures d’ERTO d’impediment i limitació d’activitat fins al 31 de maig de 2021.

Les novetats de l’acord se centren en una simplificació de gestió, que deixa de ser necessari presentar novament la sol·licitud col·lectiva d’accés a la prestació per desocupació, i l’ampliació de les activitats (CNAE) que permeten acollir-se a l’ERTO per sectors a càmpings i aparcaments per a caravanes, lloguer de mitjans de navegació i activitats de manteniment físic.

Per tant, es mantenen les tres modalitats d’ERTO actuals:

 • Els destinades a sectors ‘ultraprotegits’ i a empreses vinculades a la seva cadena de valor;
 • Els ERTO d’impediment de l’activitat;
 • I els ERTO de limitació

Els dos últims pensats per a restriccions administratives temporals adoptades per frenar els contagis ocasionats pel virus (reducció d’aforaments, tancament d’activitat, etc.).

Les claus dels ERTO des del 1 d’octubre al 31 de maig de 2021 les podem resumir en:

 • Pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021. També es podran continuar aplicant els ERTO tant d’impediment com de limitació vigents fins avui.
 • Aquelles empreses que es vegin afectades per restriccions que impedeixin o limitin la seva activitat a partir del 1 d’octubre podran sol·licitar a l’autoritat laboral un ERTO de limitacions o impediment
 • No serà necessari sol·licitar i tramitar un nou ERTO davant l’autoritat laboral per transitar d’un ERTO per impediment a un ERTO per limitació, o viceversa.
 • Els ERTO ETOP COVID-19 es podran continuar sol·licitant mitjançant el procediment simplificat de l’art. 23 Reial decret llei 8/2020 i per a la seva pròrroga n’hi haurà prou de presentar la sol·licitud davant l’autoritat laboral -previ acord en aquest sentit amb la representació unitària o sindical- . S’inclouen nous sectors en la llista de CNAE.
 • Pròrroga de la clàusula de salvaguarda de l’ocupació. Les empreses que s’acullin a les exoneracions associades als ERTO COVID-19 hauran de mantenir la seva plantilla un nou període de 6 mesos de durada, subjecte a les limitacions existents fins al moment: límits al repartiment de dividends, transparència fiscal, impossibilitat de realització d’hores extraordinàries i externalitzacions de l’activitat, prohibició de l’acomiadament i la interrupció dels contractes temporals.
 • Es mantenen les condicions de la prestació per desocupació relativa a exempció del període de carència, “comptador a zero”, i el càlcul de la base reguladora de la prestació sobre el 70%.
 • Les exoneracions aplicables són diferents per a sectors protegits, ERTO limitacions i ERTO impediment.
 • Pròrroga del Pla MECUIDA.

1.1 Pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major 

La norma determina la pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021, regulats en l’article 22 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, amb la finalitat de cobrir tot el període temporal comprès per la durada de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre.

1.2 ERTO per impediment del desenvolupament de la seva activitat

S’entenen prorrogats els ERTO per impediment en el desenvolupament de l’activitat autoritzats sobre la base del que es disposa en el apartat 2 de la disp. addic. 1a RDL 24/2020, que es mantindran vigents en els termes recollits en les corresponents resolucions estimatòries, expresses o per silenci. No obstant això, des del 1 de febrer i fins al 31 de maig, resultaran aplicables a aquests expedients els percentatges d’exoneració aplicables a aquesta classe d’expedients sobre la base del RDL 30/2020.

Així, es manté fins al 31 de maig la mateixa estructura d’aquests ERTO per impediment, fixada per l’art. 2.1 del RDL 30/2020, per a empreses i entitats que veiessin impedit el desenvolupament de la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció sanitària. La seva durada queda restringida a les citades mesures d’impediment.

Es beneficiaran dels percentatges d’exoneració previstos en aquesta norma, durant el període de tancament i fins al 31 de maig de 2021:

 • En cas d’empreses de menys de 50 treballadors a 29 de febrer de 2020, les exoneracions són del 100% de l’aportació empresarial durant el període de tancament fins al 31 de maig de 2021.
 • I del 90% en cas d’empreses amb 50 treballadors o més.

Així mateix, s’estableix la possibilitat de sol·licitar nous ERTO per aquesta raó a partir del 1 de febrer de 2021 i fins al 31 de maig de 2021, als quals els serà aplicable l’exoneració de quotes referida. En cas que la situació de l’empresa es veiés modificada, s’haurà de comunicar a l’autoritat laboral i a la representació legal dels treballadors el canvi de situació, la data d’efectes, així com els centres i persones afectades.

No cal sol·licitar un nou expedient (ni fer cap comunicació al SEPE): només caldrà remetre una comunicació a l’autoritat laboral i als treballadors.

1.3 ERTO per limitació d’activitat

També es mantenen els ERTO per limitació del desenvolupament normalitzat de la seva activitat com a conseqüència de decisions o mesures adoptades per les autoritats espanyoles (art. 2.2 RDL 30/2020). La pròrroga és automàtica.

Les exoneracions aplicables a aquests ERTO, des del 1 de febrer de 2021, seran les següents:

 • Per a empreses amb menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció respecte de l’aportació empresarial reportada als mesos de febrer, març, abril i maig de 2021 arribarà al 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament.
 • Per a empreses amb 50 treballadors o més o assimilats en situació d’alta a 29 de febrer de 2020, l’exempció de l’aportació empresarial reportada als mesos de febrer, març, abril i maig de 2021 serà del 90%, 80%, 75% i 70%, respectivament.

Igual que els ERTO per impediment, no cal sol·licitar un nou expedient (ni fer cap comunicació al SEPE): n’hi haurà prou de remetre una comunicació a l’autoritat laboral i als treballadors.

1.4 ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció associades a la COVID-19

Els ERTO per causes ETOP associades a la COVID-19 iniciats després de l’entrada en vigor del RDL 2/2021 (27 de gener) i fins al 31 de maig de 2021, es continuaran beneficiant de les previsions de l’art. 3 del RDL 30/2020 fins al 31 de maig.

Així mateix, als ERTO iniciats abans d’aquesta entrada en vigor, els serà aplicable l’art. 3.4 del RDL 30/2020 (és a dir, continuaran sent aplicables en els termes previstos en la comunicació final de l’empresa i fins al terme referit en aquesta: no obstant això, serà possible la pròrroga d’un expedient que finalitzi durant la vigència del RDL 30/2020, sempre que s’arribi a un acord per a això en el període de consultes).

Recordem que, segons la normativa, la tramitació d’aquests expedients es pot iniciar mentre estigui vigent un ERTO per força major.

Quan l’ERTO per causes ETOP s’iniciï després de la finalització d’un ERTO per força major, la data d’efectes d’aquell es retrotraurà a la data de finalització d’aquest.

1.5 Empreses amb elevada taxa de cobertura per ERTO i reduïda taxa d’activitat

La norma continua amb l’atenció a l’impacte de la crisi en empreses de determinats sectors, concretament els afectats per una elevada taxa de cobertura i una reduïda taxa de recuperació d’activitat: organitzacions amb ERTO l’activitat de les quals es classifiqui a determinats codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE 09), descrits a l’Annex de la norma (RDL 2/2021):

 • 710. Extracció de minerals de ferro.
 • 1811. Arts gràfiques i serveis relacionats.
 • 1812. Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
 • 1820. Reproducció de suports gravats.
 • 2051. Fabricació d’explosius.
 • 2441. Producció de metalls preciosos.
 • 2670. Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
 • 3212. Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
 • 3213. Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
 • 3316. Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
 • 4624. Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
 • 4634. Comerç a l’engròs de begudes.
 • 4741. Comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
 • 4932. Transport per taxi.
 • 4939. Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.a.
 • 5010. Transport marítim de passatgers.
 • 5030. Transport de passatgers per vies navegables interiors.
 • 5110. Transport aeri de passatgers.
 • 5122. Transport espacial.
 • 5223. Activitats annexes al transport aeri.
 • 5510. Hotels i allotjaments similars.
 • 5520. Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
 • 5530. Càmpings i aparcaments per a caravanes.
 • 5590. Altres allotjaments.
 • 5610. Restaurants i llocs de menjars.
 • 5630. Establiments de begudes.
 • 5813. Edició de periòdics.
 • 5914. Activitats d’exhibició cinematogràfica.
 • 7711. Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
 • 7722. Lloguer de cintes de vídeo i discos.
 • 7729. Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
 • 7734. Lloguer de mitjans de navegació.
 • 7735. Lloguer de mitjans de transport aeri.
 • 7911. Activitats de les agències de viatges.
 • 7912. Activitats dels operadors turístics.
 • 7990. Altres serveis de reserves i activitats que s’hi relacionen.
 • 8219. Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
 • 8230. Organització de convencions i fires de mostres.
 • 9001. Arts escèniques.
 • 9002. Activitats auxiliars a les arts escèniques.
 • 9004. Gestió de sales d’espectacles.
 • 9104. Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
 • 9200. Activitats de jocs d’atzar i apostes.
 • 9321. Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
 • 9329. Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
 • 9601. Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.
 • 9604. Activitats de manteniment físic.

El RDL 2/2021 incrementa en tres els sectors protegits, respecte de la normativa anterior:

 • Càmpings i aparcaments de caravanes.
 • Llocs de lloguer de mitjans de navegació.
 • Activitats de manteniment físic.

D’altra banda, surten d’aquesta cobertura els sectors de fabricació de catifes, l’estiratge en fred i la fabricació d’instruments musicals.

El llistat inclou les empreses que entre abril i desembre de 2020 no hagin recuperat un 70% de la seva activitat i no tinguessin més d’un 15% d’empleats en ERTO.

Els expedients es prorroguen fins al 31 de maig de 2021.

1.6 Empreses dependents o integrants de la cadena de valor

Es manté l’extensió de les exoneracions i la pròrroga automàtica dels ERTO a les empreses que el seu negoci depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses incloses en la relació d’activitats de la CNAE (vegeu punt 1.5), o que formin part de la seva cadena de valor.

S’estén la protecció a les empreses que, havent estat qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor, hagin transitat o transitin, en el període comprès entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021, des d’un ERTO per força major a un per causes ETOP.

S’entén per empreses integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les citades empreses aquelles la facturació de les quals, durant l’exercici 2019, s’hagi generat, almenys en un 50%, en operacions realitzades de manera directa amb les empreses incloses en l’Annex del RDL 2/2021, així com aquelles l’activitat real de les quals depengui indirectament de la desenvolupada efectivament per aquelles.

1.7 Empreses exonerades entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021

S’exonera de l’abonament de l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social i per conceptes de recaptació conjunta (en els períodes i percentatges assenyalats més endavant), entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021:

 • Empreses a les quals es prorrogui automàticament l’ERTO vigent per causes ex art. 22 RDL 8/2020 (punt 1.1), de sectors amb una elevada taxa de cobertura per ERTO i una reduïda taxa de recuperació d’activitat (punt 1. 5).
 • Empreses amb ERTO per causes ETOP que transitin des d’un ERTO per força major (punt 1. 4) entre el 1 de febrer i el 31 de maig de 2021.
 • Empreses a les que es refereixen les lletres b) (transició des d’ERTO per força major a causes ETOP) i c) (ERTO per causes ETOP) de la disp. addic. 1a RDL 2/2021, que haguessin tingut dret a les exempcions regulades en aquest precepte, i l’activitat de les quals es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE-09- previstos en l’Annex en el moment de la seva entrada en vigor.
 • Empreses a les que es prorrogui automàticament l’ERTO per força major, el negoci de les quals depengui, indirectament i en la seva majoria, de les empreses a les quals es refereixen els punts anteriors, o que formin part de la seva cadena de valor.
 • S’afegeixen les empreses que, havent estat qualificades de dependents o integrants de la cadena de valor (punt 1. 6), transitin des d’un ERTO per força major a un per causes ETOP.

Treballadors afectats, percentatges i condicions de les exoneracions (1 de febrer-31 de maig de 2021):

S’exonera a les empreses beneficiàries del RDL citades en el punt anterior, durant el citat període, respecte de:

 • El 85% de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig del 2021, quan l’empresa hagués tingut menys de 50 treballadors o assimilats en situació d’alta a la Seguretat Social a 29 de febrer de 2020.
 • El 75% de l’aportació empresarial reportada al febrer, març, abril i maig del 2021, quan l’empresa hagués tingut 50 treballadors o més persones o assimilats en situació d’alta a 29 de febrer de 2020.

1.8 Salvaguarda d’ocupació

Es mantenen vigents els compromisos de manteniment de l’ocupació previstos a la normativa, de manera que:

 • Els compromisos de manteniment de l’ocupació generats en virtut dels beneficis recollits en el RDL 8/2020, en l’art. 6 RDL 24/2020 i el RDL 30/2020, continuen vigents en els termes previstos en aquestes normes i pels terminis que s’hi recullen.
 • Les empreses que rebin exoneracions en les quotes a la Seguretat Social, queden compromeses a un nou període de sis mesos de salvaguarda de l’ocupació, en els mateixos termes que la normativa anterior.
 • Si l’empresa estigués afectada per un compromís de manteniment de l’ocupació prèviament adquirit, l’inici del nou període previst es produirà quan aquell hagués acabat.

Atenció. Es prorroguen també els límits i previsions relacionats amb el repartiment de dividends i la transparència fiscal per a tots els ERTO autoritzats amb anterioritat o en virtut d’aquest nou RDL 2/2021.

1.9 Pròrroga de la “prohibició” d’acomiadar i protecció dels contractes temporals

Es prorroga l’art. 2 RDL 9/2020, de manera que es manté fins al 31 de maig de 2021, la denominada “prohibició” d’acomiadar. Recordem que la força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció en les quals s’emparen les mesures de suspensió de contractes i reducció de jornada previstes en els arts. 22 i 23 RDL 8/2020 no es poden entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

Així mateix, es prorroga l’art. 5 RDL 9/2020, i amb això el següent: la suspensió dels contractes temporals (inclosos els formatius, de relleu i interinitat) per ERTO suposarà la interrupció del còmput, tant de la durada dels contractes com dels períodes de referència equivalents al període suspès, en cada modalitat, respecte de les persones afectades.

1.10 Pròrroga de les mesures extraordinàries de protecció per desocupació: “comptador a zero”

Les mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació regulades en l’art. 8 RDL 30/2020 seran aplicables fins al 31 de maig de 2021, tant pels afectats pels ERTO als quals es refereix aquesta norma com als dels ERTO ex RDL 2/2021, amb aquestes particularitats:

 • La mesura del “comptador a zero” en el còmput de l’atur es mantindrà vigent en els termes de l’art. 8.7 RDL 30/2020.
 • Les empreses que ja haguessin presentat sol·licitud col·lectiva d’accés a la prestació per desocupació (art. 8.2 RDL 30/2020) no estaran obligades a la presentació d’una nova sol·licitud respecte dels treballadors inclosos a l’anterior.

1.11 Protecció dels treballadors fixos discontinus

Es mantenen les mesures de protecció dels treballadors fixos discontinus, inclosa la prestació extraordinària prevista al RDL 30/2020

Recordem que la citada prestació es reserva a treballadors amb aquesta modalitat contractual, així com per a aquells que fan treballs fixos i períodes que es repeteixen en dates certes que hagin estat afectats, durant tot o part de l’últim període teòric d’activitat, per un ERTO per causes COVID-19, quan deixin d’estar afectats per l’expedient en arribar a la data en què hagués finalitzat aquest període d’activitat.

AUTÒNOMS

2. Mesures de suport als treballadors autònoms

Es procedeix a realitzar els ajustos necessaris sobre la prestació extraordinària per cessament d’activitat, la prestació extraordinària per a treballadors autònoms de temporada i l’ampliació de la prestació ordinària de cessament d’activitat en compatibilitat amb la feina per compte propi.

2.1 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per treballadors autònoms després de resolució com a mesura de contenció

Es regula la prestació extraordinària per cessament d’activitat de manera similar a la introduïda per l’art. 13.1 RDL 30/2020 en favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que es pugui adoptar sobre aquest tema.

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada. S’incrementarà en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa. No obstant això, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

2.2 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms que no puguin accedir a altres prestacions

S’introdueix la possibilitat d’accedir a una prestació extraordinària de cessament d’activitat a aquells treballadors autònoms que no estant afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduïts els seus ingressos i no tenen accés a les prestacions de cessament d’activitat regulades en l’art. 7 RDL 2/2021 i en els arts. 327 i següents de la LGSS

La quantia serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui. Quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar o unitat anàloga de convivència fins al primer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat, i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d’activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%.

2.3 Prestació extraordinària per cessament d’activitat per a treballadors autònoms compatible amb el treball per compte propi

A partir del 1 de febrer de 2021, els treballadors autònoms podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista en l’art. 327 de la LGSS, sempre que concorrin els requisits establerts en aquest precepte i en l’art. 330.1 de la LGSS. Es podrà percebre fins al 31 de maig.

L’accés a la prestació exigirà acreditar en el primer semestre de 2021 una reducció dels ingressos computables fiscalment de l’activitat per compte propi de més del 50% dels haguts en el segon semestre de 2019; així com no haver obtingut durant el semestre indicat de 2021 uns rendiments nets computables fiscalment superiors a 7.980 euros.

3. ALTRES NOVETATS DEL RDL 2/2021

3.1 Sancions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Actes d’infracció automatitzades

S’adequa el procediment administratiu sancionador per estendre actes d’infracció automatitzades sense intervenció directa d’un funcionari a través d’un procediment especial i sense reducció de garanties jurídiques, i es permet l’optimització de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies en el tractament de dades.

3.2 Bases mínims de cotització 2021

Fins que no s’aprovi el Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional (SMI) per a l’any 2021 i d’acord amb el que es preveu en l’article 27 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social aplicables durant l’any 2021 seran les vigents el 31 de desembre de 2019.

3.3 Suspensió de l’aplicació de la forma de cotització aplicable per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms

La D.T. 4a del Reial decret llei 2/2021, suspèn la pujada de tipus prevista per als autònoms fins a la publicació del salari mínim interprofessional per a l’any 2021. Els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat en el RETA i en el RESSTM seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A partir del 1 de febrer de 2021 i mentre no es dugui a terme la pujada del SMI per a l’any 2021 no serà aplicable el previst en la disposició transitòria segona del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, per la qual cosa els tipus de cotització aplicables per contingències professionals i per cessament d’activitat dels treballadors autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms i en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar seran els vigents a 31 de desembre de 2020.

A pesar que l’art. 119. Cinc de la LPGE 2021 no havia incrementat les bases de cotització al règim especial de treballadors autònoms (RETA), en aplicació del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, s’havia previst per a 2021 uns tipus de cotització del 28,3 per contingències comunes; 1,3% per contingències professionals; 0,9% per cessament d’activitat i 0,1% per formació professional (30,6% en total). Amb la suspensió realitzada, es produirà una congelació real de la quota d’autònoms a les quantitats de 2020.

D’aquesta manera, almenys fins a la publicació del SMI 2021, els tipus de cotització per als treballadors autònoms en 2021 queden igual que l’any passat:

 • Cotització per contingències comunes: 28,3%.
 • Cotització per contingències professionals: 1,1%.
 • Cotització per cessament d’activitat: 0,8%.
 • Cotització per formació professional: 0,1%.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS