Obtención del LEI (Legal Identity Number)

[:ca]

stefan-stefancik-257625El LEI (que són les sigles en anglès de legal identity number) és un codi alfanumèric de 20 xifres que han de sol·licitar obligatòriament les persones jurídiques que operin en mercats financers. Malgrat aquesta obligació entrarà en vigor el 3 de gener de 2018 –derivada d’una Directiva europea– moltes entitats financeres ja estan sol·licitant als seus clients que els facilitin el codi LEI que els identifica en les operacions financeres, fins al punt de paralitzar l’execució d’aquestes operacions fins que el client el faciliti.

L’obtenció del codi LEI es tramita front el Registre Mercantil i cal pagar una taxa d’expedició de 100 euros més IVA. En condicions normals, la seva emissió es realitza en un termini màxim d’una setmana des de la data de sol·licitud, però no es descarta que l’entrada massiva de sol·licituds a final d’any provoqui una demora en la seva tramitació.

Per tant, malgrat que el LEI no serà imprescindible fins el proper 3 de gener, recomanem que s’obtingui amb antelació suficient per evitar que esdevingui un entrebanc d’última hora a la realització de transaccions financeres per part de la seva societat, que poden anar des de la renovació d’una pòlissa de crèdit fins a operacions amb carteres de valors.

Quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació addicional que estimin d’interès, així com per prestar-los assistència en l’obtenció del LEI.

[:en]

stefan-stefancik-257625El LEI (que són les sigles en anglès de legal identity number) és un codi alfanumèric de 20 xifres que han de sol·licitar obligatòriament les persones jurídiques que operin en mercats financers. Malgrat aquesta obligació entrarà en vigor el 3 de gener de 2018 –derivada d’una Directiva europea– moltes entitats financeres ja estan sol·licitant als seus clients que els facilitin el codi LEI que els identifica en les operacions financeres, fins al punt de paralitzar l’execució d’aquestes operacions fins que el client el faciliti.

L’obtenció del codi LEI es tramita front el Registre Mercantil i cal pagar una taxa d’expedició de 100 euros més IVA. En condicions normals, la seva emissió es realitza en un termini màxim d’una setmana des de la data de sol·licitud, però no es descarta que l’entrada massiva de sol·licituds a final d’any provoqui una demora en la seva tramitació.

Per tant, malgrat que el LEI no serà imprescindible fins el proper 3 de gener, recomanem que s’obtingui amb antelació suficient per evitar que esdevingui un entrebanc d’última hora a la realització de transaccions financeres per part de la seva societat, que poden anar des de la renovació d’una pòlissa de crèdit fins a operacions amb carteres de valors.

Quedem a la seva disposició per qualsevol aclariment o informació addicional que estimin d’interès, així com per prestar-los assistència en l’obtenció del LEI.

[:es]

stefan-stefancik-257625El LEI (que son las siglas en inglés de legal identity number) es un código alfanumérico de 20 cifras que tienen que solicitar obligatoriamente las personas jurídicas que operen en mercados financieros. A pesar de  que esta obligación entrará en vigor el 3 de enero de 2018 –derivada de una Directiva europea– muchas entidades financieras ya están solicitando a sus clientes que les faciliten el código LEI que los identifica en las operaciones financieras, hasta el punto de paralizar la ejecución de estas operaciones hasta que el cliente lo facilite.

La obtención del código LEI se tramita ante el Registro Mercantil y se debe pagar una tasa de expedición de 100 euros más IVA. En condiciones normales, su emisión se realiza en un plazo máximo de una semana desde la fecha de solicitud, pero no se descarta que la entrada masiva de solicitudes a finales de año provoque una demora en su tramitación.

Por lo tanto, a pesar de que el LEI no será imprescindible hasta el próximo 3 de enero, recomendamos se obtenga con antelación suficiente para evitar que se convierta en un obstáculo de última hora en la realización de transacciones financieras por parte de su sociedad, que pueden ir desde la renovación de una póliza de crédito hasta  operaciones con carteras de valores.

Restamos a su disposición para cualquier aclaración o información adicional que estimen de interés, así como para prestarles asistencia en la obtención del LEI.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS