Nuevo calendario tributario de la Generalitat

thomas-lefebvre-3950.png

[:ca]El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar dimarts un nou Decret llei amb mesures urgents en matèria tributària que en complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya.

D’una banda, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma —inicialment previst per al 21 de juny— fins al 30 de juny del 2020; i, de l’altra, es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament.

L’objectiu d’ambdues mesures és dotar de seguretat jurídica el contribuent a l’hora de fer front novament a les seves obligacions tributàries, un cop superades les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.

 • Nou calendari tributari

D’acord amb el nou Decret llei aprovat, el termini de presentació i ingrés d’autoliquidacions dels diferents tributs es fixa de la manera següent:

 1. Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, previstes a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. També s’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona que, si escau, aprovi l’Ajuntament.
 2. Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020.
 3. Gravamen de protecció civil. El termini corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament posterior.
 4. Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. L’import corresponent a l’exercici 2019 s’ha de liquidar en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.
 5. Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. El pagament corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiu entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.
 6. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S’estableixen dos supòsits:
  • En primer lloc, per als fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa.
  • En segon lloc, per als fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma), el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 7. Impost de successions i donacions. Pel que fa a les donacions, també es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat. En concret, si aquest va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent d’exhaurir —en data 14 de març—, d’acord amb la normativa del mateix impost. I per a aquells fets que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol. En la modalitat de successions, per a aquells fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril. Pel que fa  a la resta de supòsits, meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.
 1. Tributs sobre el joc. Pel que fa al tribut que grava el joc del bingo, els propietaris d’aquests establiments hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol. En el cas de les màquines recreatives i d’atzar, l’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i la del segon trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data. Pel que fa al tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol.

El decret també inclou altres mesures però amb una incidència no tan generalitzada.[:es]El Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó el martes un nuevo Decreto Ley con medidas urgentes en materia tributaria que complementan y concretan otras ya aprobadas con anterioridad y que afectan al pago de los impuestos que gestiona la Generalitat.

Por un lado, se modifica el artículo 14 del Decreto Ley 7/2020, de 17 de marzo, y se amplía la moratoria del plazo de pago de los impuestos que recauda la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), después del levantamiento del estado de alarma, inicialmente previsto para el 21 de junio, hasta el 30 de junio de 2020. Por otra parte, se fija el calendario para presentar las autoliquidaciones de los diferentes impuestos, que se ha visto afectado por la aprobación del estado de alarma y la suspensión temporal de los plazos de pago.

El objetivo de ambas medidas es dotar de seguridad jurídica al contribuyente cuando tenga que afrontar de nuevo el pago de sus obligaciones tributarias, una vez superadas las medidas excepcionales con motivo de la pandemia del Covid-19.

 • Nuevo calendario tributario

Según el nuevo Decreto Ley aprobado, el plazo de presentación e ingreso de autoliquidaciones de los diferentes impuestos se establece de la siguente manera:

 1. Impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos:  se aplaza del 1 de julio de 2020 al 1 de enero de 2021 la entrada en vigor del incremento de las tarifas sobre las estancias en este tipo de establecimientos, previstas en la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público. También se aplaza hasta el 1 de enero de 2021 la aplicación del recargo a la ciudad de Barcelona que, si es necesario, apruebe el Ayuntamiento.
 2. Impuesto sobre las viviendas vacías: el plazo correspondiente al año 2019 finaliza el 7 de julio de 2020.
 3. Gravamen de protección civil: el plazo correspondiente al ejercicio 2019 finaliza el 18 de julio de 2020, o el día hábil inmediatamente posterior.
 4. Impuesto sobre la emisión de gases y partículas a la atmosfera producida por la industria: el importe correspondiente al ejercicio 2019 debe liquidarse en el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de julio de 2020.
 5. Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas: el pago correspondiente al año 2020 debe ingresarse entre el 1 y el 31 de julio de 2020.
 6. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados: se establecen dos supósitos:
  • En primer lugar, para los hechos imponibles meritados después del 14 de marzode 2020 (inicio del estado de alarma), el plazo empieza el 1 de julio y acaba una vez finalizado el mes que establece la normativa.
  • En segundo lugar, para los hechos imponibles meritados antes del 14 de marzo de 2020 (cuando se declaró el estado de alarma), el plazo también empieza el 1 de julio y el contribuyente dispondrá de tantos días como le quedaban pendientes de agotar cuando entró en vigor el estado de alarma.
 7. Impuesto de sucesiones y donaciones:  Respecto a las donaciones, también se tiene en cuenta cuando tuvo lugar el hecho imponible meritado. Concretamente, si se produjo antes del 14 de marzo, el plazo empieza el 1 de julio de 2020 y dura hasta el tiempo que tuviera pendiente de agotar el 14 de marzo, de acuerdo con la normativa del mismo impuesto. Y para aquellos hechos que se produjeron durante el estado de alarma y hasta el 30 de junio de 2020, el plazo del mes de presentación empieza el 1 de julio.  En la modalidad de sucesiones, para aquellos hechos imponibles meritados antes del 14 de marzo, el plazo empieza el 1 de julio y va comprende el tiempo que, en el momento de la  suspensión, aún le quedaba por agotar del plazo establecido por la normativa (6 meses) del impuesto en esa fecha, más los dos meses adicionales que acordó el Gobierno en el Decreto Ley 11/2020, de 7 de abril.  Respecto al resto de hechos, meritados después de la entrada en vigor del estado de alarma, el plazo de presentación es el que establece la normativa del impuesto y también  empieza el 1 de julio.
 1. Tributos sobre el juego: para el impuesto que grava el juego del bingo, los propietarios de estos establecimientos tendrán que presentar la autoloquidación de los cartones suministrados durante los meses de febrero, marzo y abril entre el 1 y el 15 de julio. En el caso de las máquinas recreativas y de azar, la autoliquidación correspondiente al primer trimestre finaliza el 7 de julio y la del segundo trimestre, entre el 1 y el 20 de septiembre o el primer día hábil posterior a esta fecha. Y para el impuesto que grava los juegos en los casinos, el pago fraccionado correspondiente al primer trimestre de 2020 se hará efectivo entre el 1 y el 20 de julio.

El decreto también incluye otras medidas pero con una incidencia no tan generalizada.

 

 

 

 [:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS