No se olvide de las memorias de inversiones extranjeras

[:ca]Les empreses espanyoles amb inversions a l’exterior o les que tinguin socis estrangers poden haver de presentar una memòria anual sobre l’estat d’aquestes inversions. La presentació es fa per via telemàtica al Registre d’Inversions i el termini és de nou mesos des del tancament de l’exercici, és a dir, per a les empreses el tancament de les quals coincideixi amb l’any natural, el termini finalitza el 30 de setembre.

De forma resumida, aquests són els models que s’han de presentar i els supòsits ens els quals existeix l’obligació:

Model D-4: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera al seu capital i sucursals

 • Societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 € quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un únic inversor té una participació igual o superior al 10% del capital o del total de drets de vot
 • Societats espanyoles “holdings” o “ETVEs”, independentment de la seva xifra de capital social o fons propis, quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un únic inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total de drets de vot
 • Sucursals a Espanya d’empreses estrangeres sigui quina sigui la seva xifra de capital o patrimoni.

Model D-8: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió espanyola en empreses estrangeres

 • Societats espanyoles que tinguin inversions en societats estrangeres el patrimoni net de les quals sigui superior a 1.502.530,27 € i la participació al capital o al total de drets de vot sigui igual o superior al 10%
 • Societats espanyoles amb inversions a societats estrangeres l’activitat de les quals (de les darreres) sigui la tinença de participacions al capital d’altres societats, sigui quin sigui l’import de la inversió
 • Societats espanyoles amb sucursals a l’estranger sigui quin sigui l’import de la inversió.

[:es]Las empresas españolas con inversiones en el exterior o las que tengan socios extranjeros pueden tener que presentar una memoria anual sobre el estado de dichas inversiones. La presentación se realiza por vía telemática ante el Registro de Inversiones y el plazo es de nueve meses desde el cierre del ejercicio, es decir, para las empresas cuyo cierre coincida con el año natural, el plazo finaliza el 30 de septiembre.

De forma resumida, estos son los modelos a presentar y los supuestos en los que existe obligación:

Modelo D-4: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en sociedades españolas con participación extranjera en su capital y sucursales

 • Sociedades españolas con capital o fondos propios superiores a 3.005.060,52 € cuando la participación total de no residentes sea igual o superior al 50% del capital o si un solo inversor no residente tiene una participación igual o superior al 10% del capital o del total de los derechos de voto
 • Sociedades españolas “holdings” o “ETVE”, independientemente de su cifra de capital social o fondos propios, cuando la participación total de no residentes sea igual o superior al 50% del capital o si un solo inversor no residente tiene una participación igual o superior al 10% del capital o del total de los derechos de voto
 • Sucursales en España de empresas extranjeras cualquiera que sea su cifra de capital o patrimonio.

Modelo D-8: Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión española en empresas extranjeras

 • Sociedades españolas que mantengan inversiones en sociedades extranjeras cuyo patrimonio neto sea superior a 1.502.530,27 € y la participación en el capital o en el total de los derechos de voto sea igual o superior al 10%
 • Sociedades españolas con inversiones en sociedades extranjeras cuya actividad (la de estas últimas) sea la tenencia de participaciones en el capital de otras sociedades, cualquiera que sea la cuantía de la inversión
 • Sociedades españolas con sucursales en el extranjero cualquiera que sea la cuantía de la inversión.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS