Llevanza de libros de registro en relación al IRPF

logo_planartus21

[:ca]La nova ordre HAC/773/2019, de 28 de juny, que regula la portança dels llibres de registre en relació a l’Impost de la Renda de les Persones Físiques, estableix que els contribuents que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a la portança del llibre de registre per a les següents activitats:

 • Empresarials o professionals en estimació directa simplificada o estimació directa que no tingui caràcter mercantil
 • Empresarials en estimació objectiva, quan es dedueixin amortitzacions o el rendiment net es determini pel volum d’operacions
 • Entitats en situació d’atribució de rendes que desenvolupin activitats

Estan exempts tots els que estiguin obligats a portar la comptabilitat ajustada al Codi de Comerç.

La principal novetat que introdueix aquesta ordre és reflectir als llibres de vendes i ingressos i de compres i despeses el NIF de l’altra part.

En aquesta actualització de la normativa reguladora del contingut dels llibres de registre a nivell de concepte es dona homogeneïtat amb els conceptes previstos a la declaració de l’IRPF.

A més, tots els llibres de registre que apareixen en aquesta ordre hauran de ser portats, independentment del procediment que s’utilitzi, amb claredat i exactitud, per ordre de dates, sense espais en blanc i es totalitzaran, en tot cas, per trimestres i anys naturals.

L’ordre puntualitza que si es realitzen diverses activitats, s’han de portar llibres independents per a cada activitat.

També es determinen els terminis d’anotació:

 1. Hauran d’estar anotats abans que finalitzi el termini per realitzar la declaració i ingrés dels pagaments fraccionats
 2. Quan no s’expedeixi factura, s’hauran d’anotar en un termini de set dies a partir de la realització de les operacions o de l’expedició dels documents, sempre que aquest termini sigui menor que el senyalat a l’apartat anterior
 3. Les factures rebudes s’hauran d’anotar per ordre d’arribada i dins del període impositiu per realitzar la seva deducció

L’ordre recull que els llibres de registre de l’IRPF podran ser compatibles amb els de l’IVA.

Aquesta ordre HAC/77/2019 està vigent des del dia 18 de juliol de 2019 i s’aplicarà a les anotacions registrals corresponents a l’exercici 2010 i posteriors.

S’adjunta l’enllaç al BOE per a informació més detallada: Ordre HAC/773/2019[:en]La nueva orden HAC/773/2019, de 28 de junio, que regula la llevanza de los libros de registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que los contribuyentes que desarrollen actividades económicas están obligados a la llevanza del libro de registros para las siguientes actividades:

 • Empresariales o profesionales en estimación directa simplificada o estimación directa que no tenga carácter mercantil
 • Empresariales en estimación objetiva, cuando se deduzcan amortizaciones o el rendimiento neto se determina por el volumen de operaciones
 • Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades

Están exentos aquellos que estén obligados a llevar la contabilidad ajustada al Código de Comercio.

La principal novedad que introduce esta orden es reflejar en los libros de ventas e ingresos y de compras y gastos el NIF de la contraparte.

En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros de registros a nivel de concepto se da homogeneidad con los conceptos ya previstos en la declaración del IRPF.

Además, todos los libros de registros mencionados en esta orden deberán ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco y se totalizarán, en todo caso, por trimestres y años naturales.

La orden puntualiza que si se realizan varias actividades, se deben llevar libros independientes para cada una de ellas.

También se determinan los plazos de anotación:

 1. Deberán hallarse anotados antes de que finalice el plazo para realizar la declaración e ingreso de los pagos fraccionados
 2. Cuando no se expida factura, deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las operaciones o de la expedición de los documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el apartado anterior
 3. Las facturas recibidas deberán anotarse por el orden en que se reciban y dentro del periodo impositivo en que proceda efectuar su deducción

La orden recoge que los libros de registro del IRPF podrán ser compatibles con los requeridos en el IVA.

Esta orden HAC/77/2019 entró en vigor el 18 de julio de 2019 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes.

Se adjunta enlace al BOE para inormación más detallada: Orden HAC/773/2019[:es]La nueva orden HAC/773/2019, de 28 de junio, que regula la llevanza de los libros de registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, establece que los contribuyentes que desarrollen actividades económicas están obligados a la llevanza del libro de registros para las siguientes actividades:

 • Empresariales o profesionales en estimación directa simplificada o estimación directa que no tenga carácter mercantil
 • Empresariales en estimación objetiva, cuando se deduzcan amortizaciones o el rendimiento neto se determina por el volumen de operaciones
 • Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades

Están exentos aquellos que estén obligados a llevar la contabilidad ajustada al Código de Comercio.

La principal novedad que introduce esta orden es reflejar en los libros de ventas e ingresos y de compras y gastos el NIF de la contraparte.

En esta actualización de la normativa reguladora del contenido de los libros de registros a nivel de concepto se da homogeneidad con los conceptos ya previstos en la declaración del IRPF.

Además, todos los libros de registros mencionados en esta orden deberán ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad y exactitud, por orden de fechas, sin espacios en blanco y se totalizarán, en todo caso, por trimestres y años naturales.

La orden puntualiza que si se realizan varias actividades, se deben llevar libros independientes para cada una de ellas.

También se determinan los plazos de anotación:

 1. Deberán hallarse anotados antes de que finalice el plazo para realizar la declaración e ingreso de los pagos fraccionados
 2. Cuando no se expida factura, deberán anotarse en el plazo de siete días a partir del momento de la realización de las operaciones o de la expedición de los documentos, siempre que este plazo sea menor que el señalado en el apartado anterior
 3. Las facturas recibidas deberán anotarse por el orden en que se reciban y dentro del periodo impositivo en que proceda efectuar su deducción

La orden recoge que los libros de registro del IRPF podrán ser compatibles con los requeridos en el IVA.

Esta orden HAC/77/2019 entró en vigor el 18 de julio de 2019 y se aplicará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2010 y siguientes.

Se adjunta enlace al BOE para inormación más detallada: Orden HAC/773/2019

 [:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS