Limitació al pagament en efectiu per a empreses o professionals

limitació pagament

A Espanya, no poden pagar-se en efectiu operacions en les quals l’import sigui igual o superior a 1.000 euros, quan alguna de les parts intervinents actuï com a persona titular de l’empresa o professional.

Redactat per Espacio Pymes

Per a calcular els 1000 € se sumen els imports de totes les operacions o pagaments en què s’hagi pogut fraccionar el lliurament de béns o la prestació de serveis.

Quins mitjans de pagament existeixen?

Es consideren mitjans de pagament:

  • El paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers.
  • Els xecs bancaris al portador denominats en qualsevol moneda.
  • Qualsevol altre medi físic, inclosos els electrònics, concebut per a ser utilitzat com a mitjà de pagament a la persona portadora.

Els qui intervinguin en les operacions que no puguin pagar-se en efectiu han de conservar els justificants del pagament durant cinc anys des de la data del pagament, per a poder acreditar, si així li requereix l’Agència Tributària, que el pagament es va realitzar a través d’algun dels mitjans de pagament diferents a l’efectiu.

Aquesta limitació no s’aplica als pagaments i ingressos realitzats en entitats de crèdit ni a les operacions de canvi de moneda en efectiu realitzades pels establiments de canvi de moneda.

Infraccions i sancions per l’incompliment

Quan s’incompleix la limitació d’un pagament en efectiu, es comet una infracció administrativa greu, que pot ser comesa tant per les persones o entitats que paguin com per les que rebin totalment o parcialment quantitats en efectiu incomplint la limitació establerta.

Pagador i receptor respondran de manera solidària de la infracció que es cometi i de la sanció que s’imposi, la qual cosa suposa que l’Agència Tributària podrà dirigir-se indistintament contra qualsevol d’ells o contra tots dos.

La base de la sanció serà la quantia pagada en efectiu en les operacions d’import igual o superior a 1.000 euros o 10.000 euros (o el seu contravalor en moneda estrangera). La sanció consistirà en una multa proporcional del 25% de la base de la sanció, contemplant una reducció del 50 per cent de l’import de la sanció si es compleixen determinades condicions.

No hi ha sanció si es denuncia

No serà responsable de la infracció i per tant no se li imposarà cap sanció per l’operació realitzada, el pagador o receptor que denunciï davant l’Agència Tributària, dins dels tres mesos següents a la data del pagament efectuat en incompliment de la limitació, sempre que faciliti les següents dades a l’Agència Tributària:

  • Import
  • Identitat de l’altra part intervinent.

La denúncia que pogués presentar amb posterioritat l’altra part intervinent s’entendrà per no formulada. En cas de presentació simultània de denúncia per tots dos intervinents, no s’exonerarà de responsabilitat a cap d’ells.

Prescripció de la infracció

La infracció prescriurà als cinc anys, a comptar des del dia en què la infracció s’hagués comès. Per la seva part, la sanció derivada de la comissió de la infracció prescriurà als cinc anys, que començaran a explicar-se des de l’endemà del dia que adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció.

Què passa quan és una persona física?

Es pot arribar a l’import de 10.000 euros quan qui pagui sigui una persona física que justifiqui que no té el seu domicili fiscal a Espanya i no actuï en qualitat de persona empresària o professional.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS