Les societats mercantils i els autònoms societaris tenen fins al 31 de desembre per a presentar el “Full Covid-19”

coronavirus

Els autònoms societaris i les empreses obligades al dipòsit de comptes hauran d’incloure tots els ajuts públics que hagin sol·licitat i dels que hagin estat beneficiaris durant la crisi sanitària, així com els crèdits ICO i els ERTO a què hagin accedit. La presentació s’haurà de fer abans del 31 de desembre de 2021 mitjançant el “Full Covid-19”. Es tracta d’una obligació transitòria i, en principi, només caldrà serà necessari per a enguany per a aquells que hagin presentat a dipòsit els comptes anuals del seu negoci, després del 26 de juliol de 2021, és a dir, per a presentacions dutes a terme des del 27 de juliol de 2021 d’ara endavant.
D’acord amb l’Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació: s’ha introduït amb caràcter excepcional i transitori en el model de presentació dels comptes de l’exercici 2020 el full de declaració COVID-19, amb referència concreta a la repercussió de l’estat d’alarma per la pandèmia COVID-19. Aquest full permetrà analitzar a escala granular empresarial els efectes de la pandèmia i valorar les mesures de política econòmica posades en marxa, la qual cosa resultarà d’enorme interès per a unitats ministerials i àrees de recerca de l’administració pública a les quals es doni accés a aquestes dades.

L’objectiu d’aquest document és demostrar que s’han complert els requisits per gaudir d’ajuts i subvencions.

D’aquesta manera, els autònoms societaris i les empreses obligades al dipòsit de comptes hauran d’incloure tots els ajuts públics que hagin sol·licitat i dels que hagin estat beneficiaris durant la crisi sanitària, així com els crèdits ICO i els ERTO a què hagin accedit.

Recordi que un autònom societari és un treballador per compte propi que ha constituït una empresa en qualsevol de les seves formes jurídiques.

Molts negocis no van poder presentar-lo a 31 de juliol passat, amb els comptes de l’exercici 2020, per la urgència dels terminis concedits. Per aquesta raó, l’Executiu va pactar una pròrroga del termini amb el Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles. El problema és que s’acosta l’últim dia de l’any i hi ha molts autònoms societaris que no l’han presentat.

És obligatori presentar el full de declaració COVID-19?

Per al dipòsit dels comptes anuals de 2020, sí que és obligatòria la presentació d’aquest full informatiu, sempre que s’hagi presentat a dipòsit els comptes anuals de la seva empresa, després del 26 de juliol de 2021, és a dir, per a presentacions dutes a terme des del 27 de juliol de 2021 en endavant.

Quina informació recull?

 • Expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO): l’interessat ha d’indicar si ha sol·licitat un ERTO i quants treballadors en van resultar afectats.
 • Crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO): s’ha d’especificar si s’han demanat préstecs amb aval ICO i la quantia sol·licitada.
 • Arrendament d’immobles: si la societat té locals arrendats, han d’aclarir si han concedit moratòries als seus inquilins o si els han eximit d’alguna mensualitat.
 • Altres ajuts públics: el treballador per compte propi ha de proporcionar els documents que reflecteixin tots els altres tipus d’ajuts públics que pot haver rebut del Govern central o dels autonòmics.

Com pot lliurar-lo?

A través del portal web del seu Registre Mercantil amb la següent informació:

 • Notificació de l’arxiu dels comptes de l’exercici 2020 on es reflecteixin el número d’entrada i número d’axiu.
 • Certificat electrònic vàlid i en vigor.
 • Targeta de crèdit per al pagament de l’aranzel.

Passos a seguir:

 • Al portal web del seu Registre Mercantil ha de seleccionar ‘declaració Covid’ i descarregar l’arxiu PDF.
 • Emplenar el PDF amb les dades que va rebre en la notificació dels comptes.
 • És fonamental que no quedi cap camp buit, ja que, si falta informació, el formulari no serà vàlid.
 • Signar el PDF amb un certificat digital vàlid.
 • Accedir de nou a la web del registre per enviar l’arxiu.
 • Quan tot sigui correcte, s’haurà d’accedir a la passarel·la de pagament en la qual s’hauran d’abonar 3,64 euros.
 • Després de la tramitació, l’autònom rebrà una notificació per correu electrònic.

Si no es presenta el “Full Covid-19” abans de la data indicada, Hisenda el sancionarà. I també ho farà si considera que hi ha incorreccions en el descrit. En aquest cas, existeix la possibilitat que exigeixi la devolució dels ajuts rebuts.


Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS