La extinción de los contables

[:ca]Entrevista a Richard Kleiner, CEO de Gerald Edelman, publicada a CLIC el 15 de febrer de 2019:

 

 

 

 

 

 

Mai escoltaràs a Richard Kleiner dir que és comptable i aquesta paraula tampoc la trobaràs a la pàgina web de la seva empresa. De fet, això no és del tot cert. Si busques a Google “Gerald Edelman” el primer que surt és: “Si el que busques és un comptable, estàs al lloc equivocat”. Es tracta del rebuig decisiu de la paraula comptable. Llavors, per què els que ofereixen serveis d’auditoria i compliance eviten aquesta paraula utilitzada per designar els que fan aquestes feines?

Richard diu: “La paraula comptable descriu el que alguns assessors professionals feien al passat. Limita, està desactualitzada i no descriu l’abast dels serveis que realment ofereixen els comptables del segle XXI. No em sento còmode si utilitzo la paraula comptable per descriure el que faig i preferim no usar-la com a empresa.”

En lloc d’això, Gerald Edelman destaca la seva habilitat per pensar més enllà de la comptabilitat. Richard explica la raó: “He de dir que gran part de les tasques que comporta el compliance aviat la faran les màquines. El futur de la professió ens obliga a donar un pas més enllà del que entenem tradicionalment com a comptabilitat.”

Darrera de l’argument de Richard està la idea que els clients d’avui dia demanen molt més que els serveis de comptabilitat a la manera antiga. Volen solucions creatives, noves idees de negoci i experiències inoblidables.

“Els clients volen que els despatxos professionals aportin valor afegit, ofereixin reptes estimulants i els presentin contactes interessants i útils”, explica Richard. “És un fet que seràs molt bo en la teva feina. La presentació d’impostos no és cap reclam comercial. Els clients volen professionals que puguin ajudar-los a créixer i que els assessorin en tots els sentits. Per això els animem, literalment, a que ens preguntin el que vulguin. Aspirem a ser el seu primer recurs davant el que necessitin.”

Com ‘van més enllà de la comptabilitat’ enlloc de ‘ser comptables excel·lents’, Richard i la seva empresa fan una distinció important i porten el seu despatx en una altra direcció. “La definició de més enllà és superior, sobrepassar, per sobre”,  ens diu. “Per tant, anar més enllà significa aspirar a intentar sempre esforçar-se al màxim, a superar les expectatives.”

Richard i els seus socis han instaurat la seva filosofia d’anar més enllà a l’anima de Gerald Edelman establint un objectiu senzill i clar. Com tots els bons objectius, es situa a l’horitzó, cosa que porta a l’equip a perseguir-lo però sempre queda gairebé a l’abast de les seves mans. Aquesta meta consisteix a ser genuïnament excepcional en totes les interaccions, tant amb els clients, com els intermediaris, els proveïdors i els companys de professió. Richard comenta: “Cada interacció hauria d’inspirar l’altra persona, però el més important que hauríem de recordar és que només ets tan bo com la teva pròxima interacció, la darrera ja no compta. No pots viure dels teus èxits. No pots seure i dir-te: ‘Ho he fet molt bé’. La vida no funciona així. No et pots permetre ser tan autocomplaent.”

Veurem aviat l’extinció dels comptables? La realitat és que els comptables que només ofereixen el més tradicional, serveis digitals de compliance i auditoria, desapareixeran molt ràpid. Quan el CEO de Gerald Edelman diu que si el que busques és un comptable, estàs al lloc equivocat, el que està reconeixent és que els clients d’avui dia volen serveis que van més enllà…[:en]Interview that Richard Kleiner, Gerald Edelman‘s CEO, held with CLIC on 15th February 2019:

 

 

 

 

 

 

You’ll never hear Richard Kleiner call himself an “accountant”, and it’s not a word you’ll see on his firm’s website, either. Actually, that’s not quite true. If you Google “Gerald Edelman” the first thing you’ll see is: “If you’re looking for an ‘accountant’, you’re in the wrong place.” That’s a fairly decisive rejection of the term. So why are people who offer auditing and compliance services shunning a word used to name someone who does those things?

Richard says: “‘Accountant’ describes what certain professional advisors did in the past. It’s limiting and outdated and does not describe the depth and breadth of services that the 21st century ‘accountant’ actually offers. I don’t feel comfortable using ‘accountant’ to describe what I do, and we prefer not to use it as a firm.”

Instead, Gerald Edelman shout about their ability to “think beyond accountancy”. Richard explains why: “A lot of compliance work will soon be done – dare I say it – by machines. The future of the profession requires us to move beyond the traditional understanding of what ‘accountancy’ means.”

At the heart of Richard’s argument is the idea that today’s clients demand far more than old-school accountancy services. They want creative solutions, new business ideas and memorable experiences.

“Clients want firms that add real value, offer thought-provoking challenges and introduce them to interesting and useful contacts,” says Richard. “It’s a given that you’ll be good at compliance. Doing tax returns nicely is not a strong selling point. Clients want professionals who can help them to grow and assist them in all sorts of ways. That’s why we encourage them to ask us – quite literally – anything. We aspire to be their first port of call, whatever they need.”

By “going beyond accountancy” rather than “being excellent accountants”, Richard makes an important distinction and pushes his organisation in a different direction. “The definition of ‘beyond’ is ‘superior to’; ‘surpassing’; ‘above’,” he says. “So ‘going beyond’ means having the aspiration to always try to go that extra mile; to always attempt to surpass expectations.”

Richard and his partners have injected their “beyond” philosophy into Gerald Edelman’s bloodstream by setting a clear, simple target. Like all good targets it floats on the horizon, pulling the whole team forward while remaining tantalisingly beyond reach. This goal is to be “genuinely exceptional” in every interaction – whether with clients, intermediaries, suppliers or colleagues. Richard says: “Each interaction should leave the other person feeling inspired – but the most important thing to remember is that you’re only ever as good as your next interaction; your last one doesn’t count. You can never rest on your laurels. You can never sit back and say: ‘I’ve nailed it’. Life is not like that. You can’t afford to be complacent.”

So, will accountants soon be extinct? The truth is that accountants who offer nothing but the traditional, robotic services of compliance and auditing may well quickly disappear. When Gerald Edelman’s CEO says, “If you’re looking for an ‘accountant’, you’re in the wrong place,” it is because he recognises that clients today demand something beyond…

 [:es]Entrevista a Richard Kleiner, CEO de Gerald Edelman, publicada en CLIC el 15 de febrero de 2019:

 

 

 

 

 

 

Nunca escucharás a Richard Kleiner llamarse contable y esta palabra tampoco la encontrarás en la página web de su empresa. De hecho, esto no es del todo cierto. Si buscas en Google “Gerald Edelman” lo primero que leerás es: “Si lo que buscas es un contable, estás en el sitio equivocado”.  Se trata del rechazo decisivo de la palabra contable. Entonces ¿por qué los que ofrecen servicios de auditoría y compliance evitan esta palabra utilizada para designar a los que hacen estas tareas?

Richard dice: “La palabra contable describe lo que algunos asesores profesionales hacían en el pasado.  Limita, está desactualizada y no describe el alcance de los servicios que realmente ofrecen los contables del siglo XXI. No me siento cómodo si utilizo la palabra contable para describir lo que hago y preferimos no usarla como empresa.”

En vez de eso, Gerald Edelman destaca su habilidad para pensar más allá de la contabilida”. Richard explica la razón: “Debo decir que gran parte de las tareas que conlleva el compliance pronto la harán las máquinas. El futuro de la profesión nos obliga a dar un paso más allá de lo que entendemos tradicionalmente como contabilidad.”

Detrás del argumento de Richard está la idea de que los clientes de hoy en día piden mucho más que los servicios de contabilidad a la vieja usanza. Quieren soluciones creativas, nuevas ideas de negocio y experiencias inolvidables.

“Los clientes quieren que los despachos profesionales aporten valor añadido, ofrezcan retos estimulantes y les presenten a contactos interesantes y útiles”, explica Richard. “Es un hecho que serás bueno en lo tuyo. La presentación de impuestos no es un gancho comercial. Los clientes quieren profesionales que puedan ayudarlos a crecer y que los asesoren en todos los sentidos. Por eso los animamos, literalmente, a que nos pregunten lo que quieran. Aspiramos a ser su primer recurso en lo que necesiten”.

Al ir más allá de la contabilidad en vez  de ser contables excelentes, Richard y su empresa hacen una distinción importante y llevan a su despacho en otra dirección. “La definición de más allá es superior a, sobrepasar, por encima”, nos dice. “Por tanto, ir más allá significa aspirar a intentar siempre esforzarse al máximo, a superar las expectativas”.

Richard y sus socios han instaurado su filosofía de ir más allá en el alma de Gerald Edelman al establecer un objetivo sencillo y claro. Como todos los buenos objetivos, se sitúa en el horizonte, lo que lleva al equipo a perseguirlo pero siempre queda casi al alcance de sus manos.  Esta meta consiste en ser genuinamente excepcional en todas las interacciones, tanto con los clientes, como los intermediarios, los proveedores o los compañeros de profesión. Richard comenta: “Cada interacción debería inspirar a la otra persona, pero lo más importante que deberíamos recordar es que sólo eres tan bueno como tu próxima interacción, la última ya no cuenta. No puedes vivir de tus éxitos. No puedes sentarte y decirte: ‘Lo he bordado’. La vida no funciona así. No puedes permitirte ser tan autocomplaciente.”

¿Veremos pronto la extinción de los contables? La realidad es que los contables que sólo ofrecen lo tradicional, servicios digitales de compliance y auditoría desaparecerán muy rápido. Cuando el CEO de Gerald Edelman dice que si lo que buscas es un ‘contable’, estás en el sitio equivocado, lo que está reconociendo es que los clientes de hoy en día quieren algo que va más allá…[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS