Hacienda envía cartas a declarantes de IVA por posibles revisiones

[:ca]En línia amb les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2018, aprovades per la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), Hisenda està duent a terme una campanya d’informació sobre els moviments en els comptes bancaris, en relació amb el seguiment de les obligacions d’IVA.

En el marc d’aquesta campanya, el Departament de Gestió Tributària de l’AEAT ha enviat a determinats contribuents una comunicació per informar-los que l’Agència Tributària disposa, des de l’any 2016, de la informació de les entrades i sortides de tots els comptes bancaris, tant de persones físiques com jurídiques.

En aquestes comunicacions, que no representen l’inici de cap procediment tributari i en les quals no sol·liciten cap documentació, s’informa de la possible incoherència entre els imports declarats en les autoliquidacions d’IVA i els abonaments en els comptes bancaris. També es comuniquen els imports acumulats durant l’any 2017 als comptes bancaris dels quals les persones físiques i les societats són titulars o autoritzats.

Fa un any, l’AEAT ja va fer una campanya de seguiment del compliment de les obligacions d’IVA, i es van enviar cartes als contribuents que van declarar imports a les  autoliquidacions d’IVA de 2016 que podien no resultar coherents amb les dades de què disposava l’Agència.

A la carta d’aquest any, com a la de l’any passat, s’adverteix que és només una comunicació de dades, per la qual cosa no s’ha d’enviar documentació ni justificar l’import dels abonaments o càrrecs en els comptes bancaris objecte de revisió.

Sembla que Hisenda intenta evitar que els contribuents cometin irregularitats en els IVA declarats, amb l’advertència de la facilitat que tenen per detectar fraus, ja que poden accedir a les dades de tots els comptes bancaris.

Potser hi hagi diferències entre els moviments bancaris i les dades declarades a l’IVA, fet que podria cridar l’atenció de l’Agència Tributària però això no implica necessàriament l’existència de vendes no declarades. De totes maneres, recomanem tenir preparada tota la documentació que justifiqui l’existència de discrepàncies, no sigui cas que rebem una carta d’Hisenda.[:en]En línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, aprobadas por la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Hacienda está llevando a cabo una campaña informativa sobre los movimientos en las cuentas bancarias, en relación con el seguimiento de las obligaciones de IVA.

En el marco de esta campaña, el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT ha enviado a determinados contribuyentes una comunicación para informarles de que la Agencia Tributaria dispone, desde 2016, de la información de las entradas y salidas de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de personas físicas como jurídicas.

En estas comunicaciones, que no representan el inicio de ningún procedimiento tributario y en las que no solicitan documentación, se informa de la posible incoherencia entre los importes declarados en las autoliquidaciones de IVA y los abonos en las cuentas bancarias. También se comunican las cuantías acumuladas durante 2017 en las cuentas bancarias de las cuales las personas físicas y las sociedades son titulares o autoritzados.

Hace un año, la AEAT ya hizo una campaña de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de IVA, y se enviaron cartas a aquellos contribuyentes que declararon importes en las  autoliquidaciones de IVA de 2016 que podían no resultar coherentes con los datos de que disponía la Agencia.

En la carta de este año, igual que en la del año pasado, se advierte que sólo es una comunicación de datos, por lo que no hay que enviar documentación ni justificar el importe de los abonos o cargos en las cuentas bancarias objeto de revisión.

Parece que Hacienda está intentando evitar que los contribuyentes cometan irregularidades en las declaraciones de IVA, advirtiéndoles de la facilidad que tienen para detectar fraudes, ya que tienen acceso a los datos de todas las cuentas bancarias.

Es posible que haya diferencias entre los movimientos bancarios y los datos declarados en el IVA, cosa que puede llamar la atención de la Agencia Tributaria, pero eso no quiere decir que existan ventas no declaradas. De todas maneras, recomendamos tener preparada toda la documentación que justifique posibles discrepancias, por si reciben una carta de Hacienda.[:es]En línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, aprobadas por la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Hacienda está llevando a cabo una campaña informativa sobre los movimientos en las cuentas bancarias, en relación con el seguimiento de las obligaciones de IVA.

En el marco de esta campaña, el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT ha enviado a determinados contribuyentes una comunicación para informarles de que la Agencia Tributaria dispone, desde 2016, de la información de las entradas y salidas de todas las cuentas bancarias de los contribuyentes, tanto de personas físicas como jurídicas.

En estas comunicaciones, que no representan el inicio de ningún procedimiento tributario y en las que no solicitan documentación, se informa de la posible incoherencia entre los importes declarados en las autoliquidaciones de IVA y los abonos en las cuentas bancarias. También se comunican las cuantías acumuladas durante 2017 en las cuentas bancarias de las cuales las personas físicas y las sociedades son titulares o autoritzados.

Hace un año, la AEAT ya hizo una campaña de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de IVA, y se enviaron cartas a aquellos contribuyentes que declararon importes en las  autoliquidaciones de IVA de 2016 que podían no resultar coherentes con los datos de que disponía la Agencia.

En la carta de este año, igual que en la del año pasado, se advierte que sólo es una comunicación de datos, por lo que no hay que enviar documentación ni justificar el importe de los abonos o cargos en las cuentas bancarias objeto de revisión.

Parece que Hacienda está intentando evitar que los contribuyentes cometan irregularidades en las declaraciones de IVA, advirtiéndoles de la facilidad que tienen para detectar fraudes, ya que pueden acceder a los datos de todas las cuentas bancarias.

Es posible que haya diferencias entre los movimientos bancarios y los datos declarados en el IVA, cosa que puede llamar la atención de la Agencia Tributaria, pero eso no quiere decir que existan ventas no declaradas. De todas maneras, recomendamos tener preparada toda la documentación que justifique posibles discrepancias, por si recibimos una carta de Hacienda.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS