El Tribunal Supremo reduce el impuesto sobre las herencias

todd-quackenbush-700-copy.png

[:ca]Fa ben bé un mes, us comunicàvem l’increment en l’Impost sobre Successions i Donacions (en endavant, ISD) aprovat pel Parlament de Catalunya. Doncs bé, ara el Tribunal Suprem acaba de dictar una important sentència sobre el càlcul de la quota d’aquest tribut en el cas d’herències. Es tracta d’una sentència de 19 de maig de 2020 que fixa jurisprudència, doncs és la segona dictada en el mateix sentit (la primera, de 10 de març de 2020).

La sentència tracta sobre l’aixovar domèstic, que la norma fiscal estableix en el 3% del cabal relicte del difunt. En general, l’Administració era reticent a admetre que aquest aixovar pogués ser inferior a aquest percentatge, de manera que s’acabava aplicant de forma automàtica a totes les herències. Però ara, l’Alt Tribunal ha interpretat que l’aixovar domèstic no s’ha de calcular sobre tots el béns que integren l’herència, sinó només sobre aquells que són susceptibles de generar-lo per vincular-se a l’ús personal. De forma directa, exclou del càlcul del 3% els béns immobles, els béns susceptibles de produir renda, els diners i els valors mobiliaris (accions, participacions…).

A més, afegeix un matís important: no és necessari aportar proves per a excloure aquests béns de la base de càlcul de l’aixovar domèstic.

Aquestes sentències suposen un abans i un després en la tributació de la majoria de les herències, doncs gran part dels béns quedaran exclosos de l’aixovar. Però no només això, sinó que, a més, obre la porta a sol·licitar la rectificació dels impostos ja liquidats i a instar la devolució d’ingressos indeguts. Us animem a que reviseu si us en podeu veure beneficiats.[:es]Hace un mes, informamos sobre el incremento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en adelante ISD) aprobado por el Parlamento de Cataluña. Ahora, el Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia importante sobre el cálculo de la cuota de este impuesto en el caso de herencias. Se trata de una sentencia de 19 de mayo de 2020 que crea jurisprudencia ya que es la segunda dictada en el mismo sentido (la primera tenía fecha de 10 de marzo de 2020).

La sentencia trata sobre el ajuar doméstico, que la norma fiscal establece en el 3% del caudal relicto del difunto. En general, la Administración era reticente a admitir que el ajuar pudiera ser inferior a este porcentaje, de manera que se acababa aplicando de forma automática a todas las herencias. Pero, ahora, el Alto Tribunal ha interpretado que el ajuar doméstico no debe calcularse sobre todos los bienes que integran la herencia, sino sólo sobre aquellos que son susceptibles de generarlo para vincularse al uso personal. De forma directa, excluye del cálculo del 3% a los bienes inmuebles, a los bienes susceptibles de producir renta, al dinero y a los valores mobiliarios (acciones, participaciones…).

Además, añade un matiz importante: no es necesario aportar pruebas para excluir estos bienes de la base del cálculo del ajuar doméstico.

Estas sentencias suponen un antes y un después en la tributación de la mayoría de herencias, ya que gran parte de los bienes quedaran excluidos del ajuar. Pero no sólo eso, sino que, además, abre la puerta a solicitar la rectificación de los impuestos ya liquidados y a instar la devolución de ingresos indebidos. Os aconsejamos revisar si os podéis beneficiar.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS