¿Debe cambiar la opción de cálculo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades?

A l’octubre les societats han de realitzar un pagament a compte de l’Impost sobre Societats de l’exercici 2020. Com és sabut, les societats que, durant l’exercici anterior, hagin tingut un import net de la xifra de negocis que no superi els sis milions d’euros poden optar per calcular aquest pagament fraccionat en base al resultat acumulat durant l’any o bé en base a la darrera declaració presentada. Aquesta opció s’ha de manifestar durant el mes de febrer de cada exercici.

Moltes societats opten per calcular el pagament fraccionat en base a la darrera declaració presentada, la qual cosa dona certesa sobre la quantitat a pagar i no obliga a mantenir tant al dia la comptabilitat. Però aquest any, degut a l’afectació que està tenint la crisi sanitària sobre l’activitat econòmica, moltes societats s’han trobat amb l’obligació de fer pagaments a compte d’un Impost sobre Societats en relació a un exercici (el de 2020) que registrarà pèrdues o bé uns beneficis inferiors als d’anys anteriors.  És per aquest motiu que el Govern va habilitar la possibilitat de canviar l’opció de càlcul del pagament fraccionat per a vincular-lo al resultat acumulat durant l’any.

Així, si aquest mes d’octubre una societat ha de pagar en base a l’última declaració d’Impost sobre Societats presentada (el 18% de la quota a ingressar de l’exercici 2019), pot plantejar-se,  –sempre que no superés els sis milions de xifra de negocis, canviar a l’opció del 17% del resultat acumulat fins a 30 de setembre de 2020, que probablement li suposi un pagament inferior. No obstant l’anterior, cal recordar que les empreses amb una facturació que no superés els 600.000 Euros ja van poder optar per modificar l’opció a l’abril-maig de 2020, per la qual cosa si no ho van fer llavors ara no podran fer-ho.

Cal tenir en compte que aquesta opció extraordinària tindrà efectes durant tot el 2020 (pagaments d’octubre i desembre) i, per tant, al 2021 la societat tornarà al sistema anterior, a menys que exerciti l’opció durant el període ordinari (febrer de 2021). Recordar que els grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal queden exclosos d’aquesta opció extraordinària.[:es]En octubre las sociedades tienen que realizar un pago a cuenta del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2020. Como ya debe saber, las sociedades que, durante el ejercicio anterior, hayan tenido un importe neto de la cifra de negocios que no supere los seis millones de euros pueden optar por calcular este pago fraccionado en base al resultado acumulado durante el año o bien en base a la última declaración presentada. Esta opción tiene que manifestarse durante el mes de febrero de cada ejercicio.

Muchas sociedades optan por calcular el pago fraccionado en base a la última declaración presentada, lo que da certeza sobre el importe a pagar y no obliga a mantener tan al día la contabilidad. Pero este año, debido a la afección que está teniendo la crisis sanitaria sobre la actividad económica, muchas sociedades se han encontrado con la obligación de hacer pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en relación a un ejercicio (2020) que registrará pérdidas o beneficios inferiores a los de años anteriores. Por eso el Gobierno va a habilitar la posibilidad de cambiar la opción de cálculo del pago fraccionado para vincularlo al resultado acumulado durante el año.

De esta manera, si este mes de octubre una sociedad debe pagar en base a la última declaración del Impuesto sobre Sociedades presentada (el 18% de la cuota a ingresar del ejercicio 2019), puede plantearse, siempre que no superase los seis millones de cifra de negocios, canviar a la opción del 17% acumulado hasta el 30 de septiembre, que probablemente le suponga un pago inferior. No obstante, hay que recordar que las empresas con una facturación inferior a 600.00 Euros ya pudieron modificar la opción en abril-amyo de 2020, por lo que si no lo hicieron entonces, ahora no podrán hacerlo.

Hay que tener en cuenta que esta opción extraordinaria tendrá efectos durante todo el 2020 (pagos de octubre y diciembre) y, por tanto, en 2012 la sociedad volverá al sistema anterior, a menos que ejerza la opción durante el periodo ordinario (febrero de 2021).

Los grupos fiscales que apliquen el régimen de consolidación fiscal quedan excluidos de esta opción extraordinaria.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS