Com protegir-se del coronavirus a l’àmbit laboral

mascarilla quir

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha publicat el criteri tècnic 01-12-2020 que té com a objectiu aclarir conceptes relatius a l’ús de màscares en l’àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s’aplicarà exclusivament a les situacions en les quals concorrin determinades circumstàncies.


L’informem que al web de l’INSST s’ha publicat el “Criteri tècnic 01-12-2020. Mesures de protecció personal enfront del coronavirus SARS-CoV-2: conceptes sobre la seva utilització en l’àmbit laboral”.

Aquest criteri tècnic té com a objectiu aclarir conceptes relatius a l’ús de màscares en l’àmbit laboral enfront del coronavirus SARS-CoV-2 i s’aplicarà exclusivament a les situacions en les quals concorrin la totalitat de les següents circumstàncies:

 1. La seva utilització es realitzi en l’àmbit laboral.
 2. El subjecte que utilitza l’equip sigui sempre personal treballador: s’exclou, per tant, qualsevol consideració que pugui ser aplicable a la comunitat en el seu conjunt que no se circumscrigui al personal treballador que presta els seus serveis en l’àmbit laboral.
 3. L’única protecció considerada és aquella enfront de la transmissió de o infecció per coronavirus SARS-CoV-2: queda exclosa qualsevol consideració respecte a una protecció enfront de riscos diferents dels causats per aquest coronavirus.

En aplicar la prevenció de riscos laborals en el context actual, l’objectiu és preservar la salut dels treballadors durant la pandèmia del SARS-CoV-2 mitjançant l’establiment de mesures de seguretat i salut en el treball. La implementació d’aquestes mesures contribuirà també a la protecció de la població en general interrompent la cadena d’infecció i transmissió del virus.

Partim del fet que el SARS-CoV-2 es transmet principalment per via aèria, a través de gotes i aerosols procedents del tracte respiratori dels infectats que arriben a altres persones, sent els punts d’entrada les mucoses exposades (boca, nas i ulls). La transmissió té lloc sobretot per la proximitat amb la persona portadora del virus.

A la vista de la situació i indicacions establertes pel Ministeri de Sanitat, els empresaris han d’integrar l’anàlisi de la protecció enfront del SARS-CoV-2 en la seva avaluació de riscos i, en conseqüència, definir les mesures preventives per a la protecció enfront d’una possible infecció per SARS-CoV-2 a la feina.

Seguint els principis de la prevenció, s’ha establert la necessitat d’adoptar diferents mesures de protecció col·lectiva i organitzativa, amb la finalitat de reduir al màxim el nombre de contactes entre persones i la concentració de virus en l’ambient del lloc de treball, com ara:

 • Fomentar el treball remot (no presencial)
 • Mantenir la distància de seguretat interpersonal
 • Separar les àrees de respiració mitjançant barreres
 • Augmentar la ventilació natural i/o forçada
 • Augmentar la neteja i desinfecció
 • Establir productes addicionals per a la higienització de mans
 • Aïllar els sospitosos
 • Crear bombolles laborals reduïdes

Si les mesures anteriors no són suficients per controlar el risc d’infecció a la feina, s’han de considerar equips d’ús personal (per a la protecció de les persones de l’entorn i de qui les porta) que poden incloure l’ús de màscares higièniques, màscares quirúrgiques, màscares de protecció respiratòria i protectors facials. En el cas de les màscares higièniques i quirúrgiques té una especial importància la necessitat d’adoptar aquestes mesures de protecció sempre com a complement i conjuntament amb la resta de mesures de distanciament i higiene recomanades.

La decisió sobre la necessitat de protegir al personal treballador mitjançant un tipus o un altre d’equip ve determinat pel nivell de risc d’infecció determinat a partir de l’avaluació de riscos laborals, regulada en l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL).

Tipus d’equips d’ús personal/individual

Segons l’INSST, podem distingir els següents equips de protecció:

1. Màscares de protecció respiratòria autofiltrants: el seu ús previst és protegir a l’usuari de gotes i aerosols filtrant l’aire inhalat, mitjançant l’ús d’un material filtrant i un correcte ajust amb la cara, i es classifiquen en funció de la seva eficàcia de filtració (FFP1, FFP2 i FFP3).

2. Màscares quirúrgiques: el seu ús previst principal és protegir a tercers de l’exposició a gotes potencialment infectades que procedeixin de la persona portadora de la màscara quirúrgica filtrant l’aire exhalat.

3. Màscares higièniques o cobertors facials comunitaris (CFC): aquestes màscares estan previstes per a la seva utilització per persones que no mostren símptoma clínic d’infecció vírica ni bacteriana, i que no entren en contacte amb persones que mostren aquests símptomes. No obstant això, segons s’ha indicat en la introducció del document, serà l’avaluació de riscos la que permetrà determinar el tipus de protecció personal idoni en cada cas

4. Pantalles facials: les pantalles facials es poden usar com a protecció enfront d’esquitxades en combinació amb una màscara per complementar la protecció de l’usuari, actuant com una segona barrera. Respecte de la protecció a tercers, no es recomana l’ús d’una pantalla facial per evitar la propagació del virus com que no té un efecte de filtratge.

Selecció i ús dels equips necessaris

La possible utilització en particular d’un tipus o un altre de màscara pel personal treballador se circumscriu al que s’estableix en la LPRL.

En concret, l’article 4 de la citada llei defineix “equip de protecció individual” com “qualsevol equip destinat a ser portat o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut en el treball, així com qualsevol complement o accessori destinat a aquest fi”.

Atesa aquesta definició, els dos últims tipus de màscares identificats en els punts anteriors (màscares quirúrgiques i higièniques) podrien ser considerats equips de protecció individual a l’efecte de la LPRL com un complement al conjunt de mesures de protecció col·lectiva i organitzatives indicades en la introducció.

Com indica l’INSST, el nivell de protecció de les màscares és diferent en funció del seu tipus. Aquesta particularitat s’haurà de tenir molt en compte a l’hora de seleccionar l’equip més apropiat segons l’avaluació de riscos laborals i, en tot cas, s’atendrà el que es disposa en l’article 5 del Reglament dels Serveis de Prevenció (aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de gener), el denominat “principi de precaució“.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS