Contractació de treballadors fixos discontinus per a la realització de feines de temporada

contrato

El contracte fix discontinu li permet contractar treballadors durant una temporada en cada any natural per a la realització de feines que no es repeteixin en dates certes, i dins del volum normal d’activitat de l’empresa. En cas que les feines es repeteixin en dates certes, haurà d’acudir al contracte indefinit a temps parcial.

L’informem que si vostè vol recórrer a la contractació de treballadors fixos discontinus per a la realització de feines de temporada, li poden sorgir els dubtes: pot contractar-los a temps parcial? I modificar el seu contracte amb posterioritat?


El contracte fix-discontinu és un tipus de contracte indefinit que s’acorda per fer feines que tinguin el caràcter de fixos, que siguin estables, però discontinus en el temps.

Exemples de contractes fixos-discontinus:

  • Els serveis que es desenvolupen amb la temporada escolar (monitors, cuidadors del menjador, etc.). Qui està contractat per una empresa que presta aquestes activitats, per exemple un conductor d’autobús escolar, sap que la seva feina és estable, però intermitent en el temps, perquè només es realitza mentre que els alumnes estan en el curs escolar.
  • Feines de recollida de la fruita de temporada.
  • Ocupacions d’estiu relacionades amb el turisme i l’hostaleria (un socorrista, personal per a un hotel, etc.).

Els treballadors amb un contracte fix discontinu no tenen un contracte temporal, sinó indefinit. Formen part de la plantilla fixa de l’empresa, només que no treballen tot l’any, però conserven el seu dret a ser cridats a l’any següent.

En el contracte s’ha d’indicar la durada estimada de l’activitat i els criteris del conveni col·lectiu aplicable per a realitzar la crida, és a dir, l’ordre amb què es cridarà als empleats cada temporada per a la seva contractació.

Els treballadors fixos-discontinus podran tenir jornada completa o parcial, però sempre la seva relació laboral és indefinida.

Si als contractes laborals se sol establir el tipus de jornada (completa o parcial) i la seva distribució horària (setmana, dies o hores), als contractes fixos-discontinus s’indica la durada estimada, però incerta, de l’activitat que motiva aquest tipus de contractes, reflectint de manera orientativa la jornada laboral que es realitzarà i la seva distribució.

En un contracte fix-discontinu, únicament podran realitzar hores complementàries els treballadors que tinguin una jornada parcial.

Temporada. El contracte fix discontinu li permet contractar treballadors durant una temporada en cada any natural per a la realització de feines que no es repeteixin en dates certes, i dins del volum normal d’activitat de l’empresa. En cas que les feines es repeteixin en dates certes, haurà d’acudir al contracte indefinit a temps parcial:

  • Per exemple, és fix discontinu el contracte d’un treballador per a l’envasament de bombones de butà, que es repeteix cada any però en dates dispars.
  • Per contra, és indefinit a temps parcial el contracte dels conductors d’autobús contractats per al transport escolar de setembre a juny.

Crida. Així, al contracte fix discontinu vostè haurà de cridar als treballadors abans de l’inici d’un període d’activitat, mantenint-los durant la campanya en situació d’alta en la Seguretat Social. Finalitzat aquest període d’activitat, els afectats passaran a percebre la prestació per desocupació, i així successivament.

A temps parcial

Conveni. Un contracte fix discontinu únicament es pot subscriure a temps parcial quan així s’estableixi al conveni col·lectiu que resulti d’aplicació. Quan així sigui, s’hauran de complir també les altres exigències del conveni col·lectiu.

La formalització d’un contracte fix discontinu a temps parcial quan no ho permeti el conveni col·lectiu determinarà la seva conversió a contracte per temps indefinit. En cas que el conveni sí que ho permeti però no es compleixin els requisits formals que s’hi estableixen, el contracte es convertirà en contracte a jornada completa.

Novació

Conversió. És possible que la seva empresa hagi signat un contracte fix discontinu a jornada completa amb un treballador però que, després d’haver-lo cridat durant diverses temporades, en la pròxima només calgui que treballi a temps parcial. Doncs bé:

  • Vostè no pot imposar aquest canvi ni tan sols a través d’una modificació substancial de les condicions de treball.
  • Aquest canvi és una “novació contractual” que haurà de comptar necessàriament amb el consentiment del treballador (i sempre que el conveni prevegi la possibilitat de signar aquest tipus de contractes a temps parcial, com s’ha indicat més amunt). Acrediti aquest consentiment amb un document signat per totes dues parts, per evitar problemes futurs.

Incompliment. Si procedeix a la crida però assigna a l’afectat un nombre d’hores inferior a la jornada completa que sempre havia desenvolupat sense el seu consentiment exprés, el contracte no s’entendrà vàlidament modificat (per faltar el consentiment d’un dels contractants). Es considerarà que la nova crida és a jornada completa, per la qual cosa el treballador podrà exigir-li les diferències salarials i la Inspecció Laboral les quotes corresponents a aquestes diferències, a més d’una sanció mínima de 626 euros.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS