Catalunya: Nou ajut per a treballadors afectats per un ERTO o amb contracte fix discontinu

erto2covid

L’informem que al DOGC del 29-06-2021 s’ha publicat l’ORDRE EMT/137/2021, de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO per COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021 (d’un a noranta dies: 600 euros; noranta-un dies o més: 700 euros). El tràmit de sol·licitud es podrà realitzar telemàticament des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021 mitjançant un formulari de registre previ.


1. Qui pot sol·licitar ajuts per ERTO?

  • Els qui siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), derivada d’un ERTO a causa de la COVID-19.
  • Treballadors fixos discontinus que cobrin una prestació extraordinària

2. Quins requisits s’han de complir?

Per accedir a la inscripció els interessats han de complir els requisits següents:

a) Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.

b) Estar en un ERTO actiu derivat de la COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprès entre l’1 i el 31 de maig de 2021.

c) Que siguin titulars de la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), o bé de la prestació extraordinària en el cas de fix discontinu (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre), o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE, derivat d’un ERTO dins del mateix període indicat.

d) No tenir deutes tributaris ni amb la Seguretat Social (article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).

e) Els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altra normativa aplicable.

3. De quant és l’import de l’ajut?

L’import atorgat variarà d’acord amb els dies que ha estat en situació d’un ERTO COVID-19, o segons els dies de reconeixement de la prestació extraordinària per a treballadors fixos discontinus durant el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021.

  • D’1 a 90 dies: 600 euros
  • 91 dies o més: 700 euros

4. Quan puc demanar l’ajut?

El formulari d’inscripció prèvia es pot presentar des de les 9 hores del dia 5 de juliol de 2021 i fins a les 15 hores del dia 15 de juliol de 2021.

5. Si l’ERTO de la meva empresa no es deriva de la COVID-19 puc demanar l’ajut?

No, l’ERTO de l’empresa s’ha de derivar de les mesures preventives i de contenció adoptades per a pal·liar la COVID-19.

6. Amb un ERTO parcial tinc dret a l’ajut?

Sí. L’ajut es dirigeix a treballadors amb bases reguladores de la prestació per desocupació i de la prestació extraordinària més baixes que han estat afectats per un ERTO, a conseqüència de la suspensió total o parcial dels seus contractes de treball.

7. Sóc fix discontinu però no rebo prestació extraordinària, tinc dret a l’ajut?

No. La norma estableix que per optar a l’ajut en el cas de fix discontinu s’ha de rebre la prestació extraordinària (l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre).

8. Si he estat amb ERTO per COVID-19 algun dia durant el mes de maig 2021, però encara no he rebut la prestació ni reconeixement del SEPE, tinc dret a aquesta ajuda?

Sí. Si l’empresa va estar en ERTO durant el mes de maig, encara que no s’hagi reconegut la prestació contributiva per part del SEPE, quan aquest organisme la reconegui amb efectes retroactius, es tindrà dret a l’ajut si s’ha realitzat la inscripció prèvia.

9. Com puc saber els dies que he estat en situació d’ERTO o he estat beneficiari de la prestació extraordinària entre el període de l’1 de gener al 31 de maig de 2021?

Pot fer la consulta a la seva empresa o bé consultar les dades de la seva prestació al web del SEPE.

10. Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO COVID-19 el mes de febrer de 2021 i m’ha estat atorgat, puc sol·licitar l’ajut?

Si compleix els requisits d’aquest nou ajut, pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

11. Si vaig sol·licitar l’ajut ERTO COVID-19 el mes de febrer de 2021 i encara no tinc una resolució, puc sol·licitar l’ajut?

Si compleix els requisits d’aquest nou ajut, pot fer la sol·licitud atès que no hi ha incompatibilitat.

12. Puc sol·licitar l’ajut malgrat no estar al corrent de les obligacions tributàries?

El formulari de sol·licitud inclou una declaració responsable on la persona sol·licitant ha de manifestar que es troba al corrent de les obligacions tributàries.

13. Quan sabré si rebré l’ajut?

Una vegada es publiquin les bases i es resolgui la convocatòria s’informarà els perceptors de l’ajut.

14. Qui s’inscriu primer té prioritat per cobrar l’ajut?

No. La prelació per ordre d’entrada en la inscripció prèvia no atorga preferència en l’atorgament de l’ajut.

15. Com haig de fer la inscripció prèvia?

L’ajut només es pot sol·licitar telemàticament mitjançant el formulari específic que estarà disponible pròximament. Qualsevol altre tipus de formulari de sol·licitud no serà admès.

16. Puc fer la inscripció a través d’una petició genèrica?

No. No es tindrà en compte ni es comptarà la data de presentació de les sol·licituds que es tramitin mitjançant una petició genèrica o qualsevol altra manera de comunicar-se amb l’Administració diferent del formulari específic.

17. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer obligatòriament per internet?

Sí, la sol·licitud s’ha de presentar obligatòriament per internet.

18. Puc sol·licitar l’ajut sense signatura digital?

No, tal com s’estableix en l’Ordre de preinscripció per sol·licitar aquest ajut és imprescindible la signatura digital.

19. Quina informació és necessària emplenar en el formulari d’inscripció?

Els interessats han d’emplenar les següents dades:

· Dades d’identificació del sol·licitant de la inscripció: NIF/NIE, nom, cognoms i altres.

· Dades de contacte del sol·licitant de la inscripció.

· Direcció de residència del sol·licitant de la inscripció.

· Dades de l’empresa afectada per l’ERTO derivat de la COVID-19.

· Dies en situació de suspensió o reconeguts de la prestació per desocupació derivada de l’ERTO o prestació extraordinària en el període comprès entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de maig de 2021.

· Compte bancari del qual el sol·licitant sigui titular.

· Declaracions responsables en relació amb el compliment dels requisits.

20. Una altra persona pot presentar la sol·licitud en nom meu?

Les dades que han de constar en el formulari (tant les d’identificació del sol·licitant com les relatives a la seva situació i prestació) les pot informar qualsevol persona, però l’enviament del formulari només el pot signar el sol·licitant.

21. Puc enviar la inscripció prèvia més d’una vegada?

Cada sol·licitant pot presentar un únic formulari normalitzat d’inscripció prèvia.

22. Quins documents ha d’aportar per sol·licitar l’ajut?

Cap. Per fer la sol·licitud de l’ajuda, només caldrà complir els requisits establerts en l’Ordre de convocatòria i emplenar el formulari amb les dades requerides i signar-lo electrònicament.

23. I si faig diverses inscripcions, quin serà vàlida?

En cas que l’interessat presenti diversos formularis d’inscripció prèvia, únicament es considera vàlid l’últim dels presentats.

24. Si en fer una sol·licitud m’equivoco en la informació que dono. De quina manera haig d’esmenar aquest error?

En cas que desitgi modificar les dades enviades, el que necessita fer és presentar una nova sol·licitud d’inscripció amb les dades correctes. Únicament es considerarà vàlida l’última sol·licitud presentada. Una vegada finalitzat el termini per a la inscripció prèvia no es poden fer canvis en la informació del formulari.

25. On puc trobar el formulari per a emplenar?

Tràmits de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, buscant el tràmit “Inscripció prèvia als ajuts extraordinaris per a treballadors afectats per un ERTO derivat de la Covid-19”.

26. Com sabré que m’he inscrit correctament?

Una vegada enviat electrònicament el formulari d’inscripció prèvia, sabrà que l’ha tramitat correctament perquè rebrà un justificant de recepció telemàtic que li indicarà el codi de tràmit (ID), el número de registre i la data de registre de la inscripció realitzada.

27. Com es pot obtenir idCAT Mòbil?

Es pot fer el tràmit a través de la Seu Electrònica de la Generalitat de Catalunya: Alta a l’idCAT Mòbil, i triar l’opció “Alta sense certificat” i clicar el botó “Comença”.

28. Què es necessita per obtenir idCAT Mòbil?

S’ha de disposar de:

· DNI o TIE.

· Targeta sanitària o MUFACE.

· Telèfon mòbil.

29. No tinc cap certificat digital i he perdut la targeta sanitària individual (TSI). Què haig de fer?

Consultar el codi de barres. També pot sol·licitar un duplicat per telèfon al 061 “CatSalut Respon”

30. Es pot obtenir idCAT Mòbil si es té el DNI caducat?

Tots els documents que s’han d’aportar, han d’estar vigents en el moment del registre. Si el DNI està caducat, l’idCAT Mòbil no es pot demanar per internet, cal demanar presencialment i aportar el comprovant de la renovació. Consulti les Oficines on donar-se d’alta de l’idCAT Mòbil.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS