Aviso a móviles o email: suscripción al sistema de avisos de notificación de la AEAT

[:ca]

A la web de l’AEAT (www.agenciatributaria.es) s’ha publicat un enllaç específic sobre “avisos de subscripció de notificacions”, que podrà ser  utilitzat per aquells contribuents que, amb caràcter voluntari,  vulguin rebre avisos de les notificacions emeses per l’AEAT, prèvia comunicació d’un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica (segons l’article 41 de la Llei 39/2015 que va entrar en vigor el 2 d’octubre).

Aquests avisos poden ser en qualitat d’interessat o bé com a representant d’un obligat tributari. En qualsevol cas, s’assenyala expressament que aquest avís no tindrà consideració de notificació. Així, en l’hipotètic cas que per motius tècnics no fora possible realitzar l’avís, la notificació que s’hagués pogut efectuar es considerarà totalment vàlida.

El text de l’avís que la persona interessada rebrà quan s’emeti una notificació, en cas de donar-se d’alta d’aquest servei, serà: “L’Agència Tributària ha emès una notificació dirigida al NIF XXX” (per raons de seguretat, només es mostraran alguns dígits del NIF).

Aquesta notificació es produirà amb indepedència que, en el cas d’obligats a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (d’acord amb la Llei 39/2015), ja es rebi un avís de l’existència d’una notificació pendent en la Direcció Electrònica Habilitatda (DEH) per haver (en el seu dia) informat una adreça de correu electrònic.

[:en]

On the website of the AEAT (www.agenciatributaria.es) it has been published a specific link about “Subscription notices of notifications“, which might be used by those taxpayers which, on a voluntary basis, want to receive notices of the notifications issued by the AEAT, prior notice of a mobile phone number or an email address (according to article 41 of the law 39/2015 which came into force on October 2).

Such notices can be as interested party or as representative of a taxpayer. In any case, that notice will not have consideration of notification. Therefore, in the hypothetical case that due to technical reasons the notice is not made, the notification will be considered fully valid.

In case of signing up for the service, the text of the notice to be received when a notification is issued will be: “the Tax Agency has issued a notification addressed to the NIF XXX” (by reasons of security, only some digits of the NIF are displayed).

This notice will happen regardless, in the case of parties forced to relate electronically with Public Administrations (in accordance with the law 39 / 2015), there is already a notice informing of a notification existing in the enabled electronic address (DEH), which was reported before.

[:es]

En la web de la AEAT (www.agenciatributaria.es) se ha publicado un enlace específico sobre “Suscripción Avisos de Notificaciones”, que permitirá ser utilizado por aquellos contribuyentes que, con carácter voluntario, quieran recibir avisos de las notificaciones emitidas por la AEAT, previa comunicación de un número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico (según establece el artículo 41 de la Ley 39/2015 que entró en vigor el pasado 2 de octubre).

Dichos avisos pueden ser en calidad de interesado, o bien como representante de un obligado tributario. En cualquier caso, se señala expresamente que dicho aviso no tendrá la consideración de notificación. Así pues, en el hipotético supuesto que por motivos técnicos no fuera posible realizar el aviso, la notificación que pudiera haberse efectuado será considerada plenamente válida.

El texto del aviso que el interesado recibirá cuando se emita una notificación, en caso de darse de alta en este servicio, será: “La Agencia Tributaria ha emitido una notificación dirigida al NIF XXX” (por motivos de seguridad, solo se mostrarán algunos dígitos del NIF).

Dicho aviso se producirá con independencia de que, en el caso de obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (de acuerdo con la Ley 39/2015), ya se reciba un aviso de la existencia de una notificación pendiente en la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) por haber (en su día) comunicado una dirección de correo electrónico.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS