Ajuts directes a autònoms i pimes: terminis, requisits i quan es poden sol·licitar

coronavirus

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull un paquet de nous ajuts per a empreses i autònoms. Es tracta d’un fons dotat amb 7.000 milions d’euros que es destinarà a cobrir els costos fixos d’empreses que hagin sofert una caiguda de facturació d’almenys el 30%. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els criteris de: l’impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, l’impacte de la crisi en la desocupació i impacte en la desocupació juvenil. Caldrà justificar el manteniment de l’activitat que dóna dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’haurà de retornar. Els destinataris d’aquests ajuts hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l’Annex I del RDL 5/2021.


Com ja l’hem informat, al BOE del dia 13 de març, s’ha publicat un nou Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, que va entrar en vigor amb caràcter general el mateix dia 13 de març de 2021, que entre altres mesures, crea una nova Línia Covid d’ajuts directes (7.000 milions d’euros: 5.000 per a totes les comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries, i per a les Ciutats de Ceuta i Melilla, i 2.000 per a Balears i Canàries) per a empreses i autònoms.

Qui pot accedir a aquests ajuts?

Les empreses no financeres i els autònoms més afectats per la pandèmia, sempre que tinguin el seu domicili fiscal en territori espanyol o quan es tracti d’entitats no residents no financeres que operin a Espanya a través d’establiment permanent.

En concret, els beneficiats són les empreses i autònoms del sector de l’hostaleria i la restauració, els sectors amb accés als ERTO ampliats establerts en el Reial decret llei 2/2021, i altres especialment afectats per la pandèmia, com les activitats de la indústria manufacturera relacionades amb el comerç i l’hostaleria, comerç a l’engròs i detallista; sectors auxiliars al transport; manteniment aeronàutic, i activitats relacionades amb la cultura i les activitats esportives. 

La seva activitat ha d’estar inclosa en algun dels codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos en l’Annex I del RDL 5/2021, en el moment de la seva entrada en vigor.

Destinataris dels ajuts

CNAE-2009 Descripció activitat
0710 Extracció de minerals de ferro.
1052 Elaboració de gelats.
1083 Elaboració de cafè, te i infusions.
1101 Destil·lació, rectificació i mescla de begudes alcohòliques.
1103 Elaboració de sidra i altres begudes fermentades a partir de fruites.
1413 Confecció d’altres peces de vestir exteriors.
1419 Confecció d’altres peces de vestir i accessoris.
1420 Fabricació d’articles de pelleteria.
1439 Confecció d’altres peces de vestir de punt.
1811 Arts gràfiques i serveis relacionats.
1812 Altres activitats d’impressió i arts gràfiques.
1813 Serveis de preimpressió i preparació de suports.
1814 Enquadernació i serveis relacionats.
1820 Reproducció de suports gravats.
2051 Fabricació d’explosius.
2441 Producció de metalls preciosos.
2670 Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.
2731 Fabricació de cables de fibra òptica.
3212 Fabricació d’articles de joieria i articles similars.
3213 Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.
3316 Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.
3530 Subministrament de vapor i aire condicionat.
4616 Intermediaris del comerç de tèxtils, peces de vestir, pelleteria, calçat i articles de cuir.
4617 Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac.
4624 Comerç a l’engròs de cuirs i pells.
4634 Comerç a l’engròs de begudes.
4636 Comerç a l’engròs de sucre, xocolata i confiteria.
4637 Comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies.
4638 Comerç a l’engròs de peixos i mariscos i altres productes alimentaris.
4639 Comerç a l’engròs, no especialitzat, de productes alimentaris, begudes i tabac.
4644 Comerç a l’engròs de porcellana, cristalleria i articles de neteja.
4648 Comerç a l’engròs d’articles de rellotgeria i joieria.
4719 Altre comerç detallista en establiments no especialitzats.
4724 Comerç detallista de pa i productes de fleca, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats.
4725 Comerç detallista de begudes en establiments especialitzats.
4741 Comerç detallista d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats.
4751 Comerç detallista de tèxtils en establiments especialitzats.
4762 Comerç detallista de diaris i articles de papereria en establiments especialitzats.
4771 Comerç detallista de peces de vestir en establiments especialitzats.
4772 Comerç detallista de calçat i articles de cuir en establiments especialitzats.
4777 Comerç detallista d’articles de rellotgeria i joieria en establiments especialitzats.
4782 Comerç detallista de productes tèxtils, peces de vestir i calçat en parades de venda i mercats.
4789 Comerç detallista d’altres productes en parades de venda i mercats.
4799 Altre comerç detallista no realitzat ni en establiments, ni en parades de venda ni mercats.
4931 Transport terrestre urbà i suburbà de passatgers.
4932 Transport per taxi.
4939 Altres tipus de transport terrestre de passatgers n.c.a.a.
5010 Transport marítim de passatgers.
5030 Transport de passatgers per vies navegables interiors.
5110 Transporte aeri de passatgers.
5221 Activitats annexes al transport terrestre.
5222 Activitats annexes al transport marítim i per vies navegables interiors.
5223 Activitats annexes al transport aeri.
5510 Hotels i allotjaments similars.
5520 Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta durada.
5530 Càmpings i aparcaments per a caravanes.
5590 Altres allotjaments.
5610 Restaurants i establiments de menjars.
5621 Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629 Altres serveis de menjars.
5630 Establiments de begudes.
5813 Edició de diaris.
5914 Activitats d’exhibició cinematogràfica.
7420 Activitats de fotografia.
7711 Lloguer d’automòbils i vehicles de motor lleugers.
7712 Lloguer de camions.
7721 Lloguer d’articles d’oci i esportius.
7722 Lloguer de cintes de vídeo i discos.
7729 Lloguer d’altres efectes personals i articles d’ús domèstic.
7733 Lloguer de maquinària i equip d’oficina, inclosos ordinadors.
7734 Lloguer de mitjans de navegació.
7735 Lloguer de mitjans de transport aeri.
7739 Lloguer d’altra maquinària, equips i béns tangibles n.c.a.a.
7911 Activitats de les agències de viatges.
7912 Activitats dels operadors turístics.
7990 Altres serveis de reserves i activitats relacionades que s’hi relacionen.
8219 Activitats de fotocopiat, preparació de documents i altres activitats especialitzades d’oficina.
8230 Organització de convencions i fires de mostres.
8299 Altres activitats de suport a les empreses.
9001 Arts escèniques.
9002 Activitats auxiliars a les arts escèniques.
9004 Gestió de sales d’espectacles.
9102 Activitats de museus.
9103 Gestió de llocs i edificis històrics.
9104 Activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals.
9200 Activitats de jocs d’atzar i apostes.
9311 Gestió d’instal·lacions esportives.
9313 Activitats dels gimnasos.
9319 Altres activitats esportives.
9321 Activitats dels parcs d’atraccions i els parcs temàtics.
9329 Altres activitats recreatives i d’entreteniment.
9523 Reparació de calçat i articles de cuir.
9525 Reparació de rellotges i joieria.
9601 Rentatge i neteja de peces tèxtils i de pell.
9604 Activitats de manteniment físic.

Quins són els ajuts?

Aquesta línia constarà de dos compartiments: un de 5.000 milions, que es destinarà al conjunt de comunitats autònomes, excepte Balears i Canàries. L’assignació dels fons es realitzarà seguint els criteris de: l’impacte de la pandèmia en la riquesa de la comunitat autònoma, l’impacte de la crisi en la desocupació i l’impacte en la desocupació juvenil.

Caldrà justificar el manteniment de l’activitat que dóna dret als ajuts a 30 de juny de 2022. En cas contrari, s’haurà de retornar.

Els destinataris d’aquests ajuts hauran d’acreditar una activitat que es classifiqui en algun dels codis de CNAE previstos en l’Annex I (vegeu quadre anterior).

Estimació objectiva

També podran fer-ho a través de la seva declaració, els empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) adscrits a algun dels 114 sectors definits en l’annex del reial decret llei.

Grups consolidats

En el cas de grups consolidats que tributin en l’impost sobre societats en el règim de tributació consolidada, s’entendrà com a destinatari a l’efecte del compliment dels requisits d’elegibilitat i transferències, el citat grup com un contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l’integren, per la qual cosa el volum d’operacions a considerar per determinar la caiguda de l’activitat serà el resultat de sumar tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Qui no pot sol·licitar els ajuts?

Queden fora dels ajuts els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que no compleixin els requisits establerts esmentats i que en la declaració impositiva corresponent de 2019 hagin declarat en IRPF un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en les quals hi ha aplicat el mètode d’estimació directa per a la seva determinació o, en el seu cas, ho hagi resultat la base imposable de l’IS o de l’IRNR, abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.

Aquesta informació la hi facilitarà l’Administració Tributària corresponent, a petició de les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla.

S’exigirà que els que rebin ajuts no tinguin deutes ni amb Hisenda ni amb la Seguretat Social. A més, les empreses no podran repartir dividends, ni augmentar el sou dels seus directius durant els dos anys posteriors a rebre els ajuts.

Els sol·licitants no han d’haver estat condemnats mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

No han d’haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte subscrit amb l’Administració en haver estat declarats amb fermesa culpables.

A més, s’hauran de trobar al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics i al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.

No han d’haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, no trobar-se declarats en concurs, tret que n’hagi adquirit l’eficàcia un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

No hauran de ser residents en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.

Quins criteris s’aplicaran?

Les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla seran les encarregades d’establir els criteris per als ajuts per destinatari, de manera que no se superin els següents límits màxims:

a) 3.000 € quan es tracti d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’impost sobre la renda de les persones físiques.

S’estableix que l’ajut no podrà ser inferior a 4.000 € ni superior a 200.000 €. En el cas dels grups, els límits anteriors s’aplicaran al grup en el seu conjunt. Balears i Canàries podran augmentar els percentatges de cobertura de pèrdues i límits màxims dels ajuts.

b) Per a aquells empresaris i professionals que el seu volum d’operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l’impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l’any 2020 respecte a l’any 2019, l’ajut màxim que es concedirà serà:

  • D’una part, el 40% de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30%, en el cas d’empresaris o professionals que apliquin el règim d’estimació directa en l’IRPF, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
  • D’altra banda, el 20% de l’import de la caiguda del volum d’operacions l’any 2020 respecte de l’any 2019 que superi el 30%, en el cas d’entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

Exemple:

  • VOLUM 2019: 100.000 €
  • VOLUM 2020: 50.000 €
  • CAIGUDA SUPERIOR AL 30%? = SÍ
  • AJUT= 40% SOBRE 35.000 = 14.000 €

Determinació de les condicions

Les comunitats autònomes i Ciutats de Ceuta i Melilla determinaran els paràmetres a aplicar per als supòsits d’altes o empreses creades entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de març de 2020, d’empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre el 1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2020, i d’empresaris o professionals que hagin estat d’alta durant un període inferior a l’any en l’exercici 2019.

L’Ordre del Ministeri d’Hisenda de desenvolupament del Reial decret llei establirà el criteri de distribució de la caiguda de l’activitat.

Respecte als terminis, segons va assegurar la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, en un mes i deu dies aproximadament es formalitzarà aquesta Ordre de repartiment a les comunitats i els convenis se signaran. Les comunitats ja tenen tots els instruments necessaris per realitzar la distribució, la qual cosa farà que el repartiment sigui més senzill.

Quan es tracti d’empresaris, professionals o entitats que el seu volum d’operacions en 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d’euros i que no apliquin el règim de grups en l’impost sobre societats solament podran concórrer a la convocatòria realitzada per la comunitat autònoma o, en el seu cas, les Ciutats de Ceuta i Melilla, en la qual se situï el seu domicili fiscal.

Els grups i els empresaris, professionals o entitats que el seu volum d’operacions en 2020 hagi estat superior a 10 milions d’euros que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d’un territori autonòmic o en més d’una ciutat autònoma, podran participar en les convocatòries que es realitzin en tots els territoris en els quals operin.

Justificació de la concessió

En el primer trimestre de 2022, les comunitats autònomes i les Ciutats de Ceuta i Melilla remetran al Ministeri d’Hisenda un estat d’execució de l’exercici, indicant les quanties totals de compromisos de crèdits, obligacions reconegudes i pagaments realitzats durant l’any.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS