Actualización medidas contra la COVID-19 incluidas en el RDL 18/2020 de 12 de mayo

[:ca]El passat 11 de maig de 2020, es va subscriure un acord entre el Govern d’Espanya i els Agents Socials, per intentar defensar els llocs de treball després d’aquesta situació sobrevinguda. Aquest pacte es veu reflexat al Reial Decret-llei 18/2020 de 12 de maig.

Els punts clau d’aquest acord són:

 • Es decideix prorrogar els ERTO per força major fins al 30 de juny per a les empreses que no puguin reprendre la seva activitat per causes de força major. També, les empreses que puguin recuperar parcialment la seva activitat podran procedir a la incorporació de treballadors parcialment.
 • Es disposa, a més, que el període de 6 mesos de manteniment del lloc de feina, per no perdre els beneficis d’exoneració de quotes de la Seguretat Social després de l’ERTO, comença a comptar a partir de la incorporació del primer treballador.
 • Es prohibeix que les empreses amb domicili social a paradisos fiscals prorroguin els ERTO per força major.
 • A més, les empreses que s’acollin als beneficis derivats de la pròrroga dels ERTO per força major no podran repartir beneficis durant l’exercici fiscal corresponent a l’aplicació dels ERTO, excepte si tornen la part de l’exoneració de quotes a la Seguretat Social.
 • Respecte l’exoneració de quotes de la Seguretat Social es fixen nous trams. Per a les empreses són:
FORÇA MAJOR TOTAL (FMT)
A 29/02/2020 MAIG JUNY
(-) 50 TREBALLADORS 100% 100%
(+) 50 TREBALLADORS 75% 75%
FORÇA MAJOR PARCIAL (FMP)
MAIG JUNY
TREBALLADORS TREBALLADORS TREBALLADORS TREBALLADORS
A 29/02/2020 REINCORPORACIÓ* NO REINCORPORACIÓ** REINCORPORACIÓ* NO REINCORPORACIÓ**
(-) 50 TREBALLADORS 85% 60% 70% 45%
(+) 50 TREBALLADORS 60% 45% 45% 30%

1. FMT ERTO força major afectat per les causes de l’art. 22 del RDL 8/2020 a empreses que no reinicien la seva activitat i es mantenen en suspensió.

2. FMP ERTO força major afectat per les causes de l’art.22 del RDL 8/2020 a empreses que reinicien la seva activitat  i es reincorporen treballadors, parcialment o total, i/o amb reducció de jornada.

* A partir de la data d’efecte de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada treballats des de la reincorporació.

** A partir de la data d’efecte de la renúncia i dels períodes i percentatges de jornada afectats per la suspensió.

 

 • A més, s’acorda la creació d’una comissió tripartita pel seguiment de les mesures a la fase d’excepcionalitat atenuada. Es consultarà aquesta comissió per a possibles pròrrogues de ERTO més enllà del 30 de juny.

 

Aquesta nota té caràcter informatiu i, en qualsevol cas, s’haurà de consultar el redactat original per avaluar l’abast de les mesures.[:es]El pasado 11 de mayo de 2020, se suscribió un acuerdo entre el Gobierno y los Agentes sociales, para intentar, dentro de lo posible, defender el empleo después de esta situación sobrevenida. Dicho pacto ha sido plasmado en el Real Decreto-ley 18/2020 de 12 de Mayo.

Los puntos clave de este acuerdo son:

 • Se establece la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio para las empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor. Asimismo, las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de trabajadores parcialmente.
 • Se establece, además, que el periodo de 6 meses de mantenimiento de empleo, para no perder los beneficios de exoneración de cuotas en Seguridad Social después del ERTE, empieza a contar desde la incorporación del primer trabajador/a.
 • Se prohibe que las empresas con domicilio social en paraísos fiscales prorroguen los ERTE por fuerza mayor.
 • Además, las empresas que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de beneficios durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte de la exoneración de cuotas a la Seguridad Social.
 • Respecto a la exoneración de cuotas a la Seguridad Social se establecen nuevos tramos, para las empresas son:
FUERZA MAYOR TOTAL (FMT)
A 29/02/2020 MAYO JUNIO
(-) 50 TRABAJADORES 100% 100%
(+) 50 TRABAJADORES 75% 75%
FUERZA MAYOR PARCIAL (FMP)
MAYO JUNIO
TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES TRABAJADORES
A 29/02/2020 REINGRESO* NO REINGRESO** REINGRESO* NO REINGRESO**
(-) 50 TRABAJADORES 85% 60% 70% 45%
(+) 50 TRABAJADORES 60% 45% 45% 30%
1. FMT ERTE fuerza mayor afectado causas del art 22 RDL 8/2020  en empresas que no reinician
la actividad y se mantiene en suspensión
2. FMP ERTE fuerza mayor afectado por las causas art 22 RDL 8/2020  en empresas que reinician
su actividad se desafectan trabajadores, total o parcialmente, y/o con reducción de jornada
* A partir de la fecha de efectos  de la renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada trabajados
desde el reinicio. ** A partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de
jornada afectados por la suspensión.

 

 • Asimismo, se establece la creación de una comisión tripartita, para el seguimiento de las medidas en la fase de excepcionalidad atenuada. Dicha comisión será consultada para posibles prórrogas de ERTE más allá del 30 de junio.

 

La presente nota tiene carácter informativo y, en cualquier caso, se deberá acudir al redactado original para evaluar el alcance de los mismos.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS