Ponencia de TAX REPORT ITL en la sesión del Cierre Fiscal 2015 de la AEDAF

[:ca]

taxEl passat 10 de desembre la sòcia de Planartús Marta Sala conjuntament amb l’assessor José Luis Puey van realitzar una ponència com a socis de Tax Report ITL amb el títol Aplicació pràctica de la nova regulació de les Operacions Vinculades a la delegació catalana de l’AEDAF.

La ponència, celebrada a l’Hotel Catalonia Plaça Catalunya de Barcelona, formava part de la Jornada d’Estudi Tributari, TANCAMENT FISCAL 2015.

A part de la presentació de TAX REPORT ITL cal destacar altres punts tractats a la resta de ponències com el comentari crític de la nova Llei General Tributària (LGT), el tancament Fiscal de l’Impost sobre Societats, el tancament Fiscal de l’Impost Sobre la Renda (IRPF) o la problemàtica de la no declaració de béns situats a l’estranger en el model 720.

Planartús i TAX REPORT ITL a través dels seus professionals són membre actius i destacats amb més de dues dècades d’activitat a dins de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals, fundada el 1967. L’AEDAF reuneix els titulats universitaris especialitzats en matèria fiscal que es dediquen, de forma principal i preferent a l’assessorament tributari, bé sigui per compte propi o aliè, fomentant una cultura associativa

[:en]

taxOn December 10, Planartús’s partner Marta Sala together with tax adviser José Luis Puey made a presentation as partners of Tax Report ITL, entitled Practical application of the new regulation of related party transactions in the Catalan delegation of AEDAF.

The presentation, held at the Hotel Catalonia Plaça Catalunya in Barcelona, was part of the Tax Study Day, FISCAL CLOSING 2015.

Besides the presentation of TAX REPORT ITL other points raised in other presentations, such as critical commentary of the new General Tax Law (LGT), the fiscal closing of Corporate Income Tax, the fiscal closing of Personal Income Tax (PIT) or the issue of no declaring assets located abroad in the model 720.

Planartús and TAX REPORT ITL, through their professionals, have been active and outstanding members for more than two decades in the Spanish Association of Tax Advisors (AEDAF), founded in 1967. The AEDAF gathers university graduates specialized in tax matters and dedicated to tax advice, either on their own account or employed, fostering a culture of partnership.

[:es]

taxEl pasado 10 de diciembre la socia de Planartús Marta Sala conjuntamente con el asesor José Luis Puey realizaron una ponencia como socios de Tax Report ITL con el título Aplicación práctica de la nueva regulación de las Operaciones Vinculadas en la delegación catalana de la AEDAF.

La ponencia, celebrada en el Hotel Catalonia Plaça Catalunya de Barcelona, formaba parte de la Jornada de Estudio Tributario, CIERRE FISCAL 2015.

Además de la presentación de TAX REPORT ITL cabe destacar otros puntos tratados en el resto de ponencias como el comentario crítico de la nueva Ley General Tributaria (LGT), el cierre Fiscal del Impuesto sobre Sociedades, el cierre Fiscal del Impuesto Sobre la Renta (IRPF) o la problemática de la no declaración de bienes situados en el extranjero en el modelo 720.

Planartús y TAX REPORT ITL a través de sus profesionales son miembros activos y destacados con más de dos décadas de actividad dentro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, fundada en 1967. La AEDAF reúne a los titulados universitarips especializados en materia fiscal que se dedican, de forma principal y preferente al asesoramiento tributario, bien sea por cuenta propia o aliena, fomentando una cultura asociativa.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS