Fins al 30 de juny pot modificar la base de cotització com a autònom

/
3 juliol 2024
pexels-photo-7709269-1719390228_1719392029image

Li recordem que té l'oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar i ajustar-la als seus ingressos reals, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de juny de 2024. Aquesta modificació té efectes a partir de l'1 de juliol de 2024.


Els autònoms són els únics que poden triar la base per la qual cotitzen. Aquesta decisió és molt important, ja que d'ella en depenen les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per a fer el canvi.

  • Atenció. L'elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l'autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que el passat 1 de gener va entrar en vigor el nou sistema de cotització per a autònoms en funció dels seus rendiments nets. Si és autònom i necessita actualitzar la seva base de cotització, haurà d'ajustar la seva base de cotització al tram corresponent pels seus nous rendiments. La pròxima modificació té efectes a partir d'1 de juliol i es pot fer fins al pròxim 30 de juny.

  • Atenció. És important que tingui en compte que la base de cotització està relacionada amb els rendiments reals que tingui durant l'any 2024.

Si al llarg de l'any 2022 es preveu una variació dels rendiments nets, és possible seleccionar cada dos mesos una nova base de cotització i, per tant, una nova quota adaptada als rendiments amb un màxim de sis canvis a l'any. Aquesta modificació serà efectiva en les següents dates:

  • 1 de març de 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de gener i l'últim dia natural del mes de febrer.
  • 1 de maig de 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de març i el 30 d'abril.
  • 1 de juliol de 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de maig i el 30 de juny.
  • 1 de setembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de juliol i el 31 d'agost.
  • 1 de novembre de 2024, si la sol·licitud es formula entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre.
  • 1 de gener de l'any 2025, si la sol·licitud es formula entre l'1 de novembre i el 31 de desembre.

Per tant, ara, fins al 30 de juny pot fer un canvi de tram si ho considera oportú. Aquest serà l'últim dia per a sol·licitar el canvi de bases de cotització per al període d'estiu. D'aquesta manera, si creu que durant l'estiu els seus ingressos variaran, podrà readaptar les seves quotes a la Seguretat Social.

Com calculo els meus rendiments?

De l'import resultant es dedueix un 7 % en concepte de despeses generals, excepte en els casos en què el treballador autònom reuneixi les següents característiques, on el percentatge és del 3 %:

  • Administrador de societats mercantils capitalistes la participació de les quals sigui major o igual al 25 %.
  • Soci en una societat mercantil capitalista amb una participació major o igual al 33 %.

Per a l'aplicació del percentatge indicat del 3 %, n'hi ha prou amb haver figurat noranta dies en alta en aquest règim especial, durant el període a regularitzar, en qualsevol dels supòsits citats anteriorment.

Partint de la mitjana mensual d'aquests rendiments nets anuals, se seleccionarà la base de cotització que determinarà la quota a pagar.

Anualment, la Llei de pressupostos generals de l'Estat establirà una taula general i una reduïda de bases de cotització que es dividiran en trams consecutius d'imports de rendiments nets mensuals als quals s'assignaran, per cada tram, unes bases de cotització màxima i mínima mensual.

Durant l'any 2024, la taula general i la taula reduïda i les bases màximes i mínimes aplicables als diferents trams de rendiments nets seran les següents (Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener):

 

Trams de rendiments nets 2024

Euros/mes

Base mínima

Euros/mes

Base màxima

Euros/mes

Taula reduïda

Tram 1.

≤670

735,29

816,98

Tram 2.

>670 i ≤900

816,99

900

Tram 3.

>900 i <1.166,70

872,55

1.166,70

Taula general

Tram 1.

≥1.166,70 i ≤1.300

950,98

1.300

Tram 2.

>1.300 i ≤1.500

960,78

1.500

Tram 3.

>1.500 i ≤1.700

960,78

1.700

Tram 4.

>1.700 i ≤1.850

1.045,75

1.850

Tram 5.

>1.850 i ≤2.030

1.062,09

2.030

Tram 6.

>2.030 i ≤2.330

1.078,43

2.330

Tram 7.

>2.330 i ≤2.760

1.111,11

2.760

Tram 8.

>2.760 i ≤3.190

1.176,47

3.190

Tram 9.

>3.190 i ≤3.620

1.241,83

3.620

Tram 10.

>3.620 i ≤4.050

1.307,19

4.050

Tram 11.

>4.050 i ≤6.000

1.454,25

4.720,50

 

Tram 12.

>6.000

1.732,03

4.720,50

Què passa si trio una base de cotització que finalment no es correspon amb els meus rendiments definitius?

Les bases mensuals triades cada any, tindran un caràcter provisional, fins que es procedeixi a la regularització anual de la cotització.

Finalitzat l'any natural, l'Administració Tributària facilitarà a la Tresoreria informació sobre els rendiments anuals reals percebuts. Si la quota triada durant l'any resultés inferior a l'associada als rendiments comunicats per l'Administració Tributària corresponent, es notificarà al treballador l'import de la diferència. Aquest import s'ha d'abonar abans de l'últim dia del mes següent a aquell en què s'hagi rebut la notificació amb el resultat de la regularització.

Si, per contra, la cotització fos superior a la corresponent a la base màxima del tram en el qual estiguin compresos els rendiments, la Tresoreria procedirà a reintegrar la diferència abans del 30 d'abril de l'exercici següent a aquell en el qual la corresponent Administració Tributària hagi comunicat els rendiments computables.

Si està interessat a modificar la base de cotització, els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS