Aumento del precio de los Inmuebles en España.

[:ca](La Vanguardia 27/08/2015). Recentment la premsa econòmica espanyola s’ha fet eco de la pujada de preus que està experimentant el mercat immobiliari a Espanya, així com del augment de l’economia.
Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística, en el segon trimestre del 2015, el PIB espanyol va experimentar un creixement de l’1%. En termes interanuals, el creixement va ser del 3,1% respecte del mateix trimestre de l’any anterior.mercantil

El Secretari d’Estat d’Economia, Iñigo Fernández de Mesa, destaca (La Vanguardia 27/08/2015) que amb aquest son ja 8 trimestres consecutius de creixement. Atenent a la matriculació de vehicles, la confiança del consumidor i la compravenda d’habitatges., Fernández de la mesa pronostica que aquest ritme de creixement intens es mantindrà durant el tercer trimestre de 2015. La taxa de creixement registrada en el segon semestre de 2015 no es va assumir des del primer trimestre de 2007. El Secretari d’Estat ha destacat que Espanya triplica el creixement mitja de la zona euro i és l’economia dintre dels països desenvolupats que més creix.
Si ens centrem en l’augment de la compravenda d’habitatge en el repuntament de preus, el principal factor que ha influït en el canvi de tendència és l’augment dels crèdit hipotecari. Segons dades de l Institut Nacional d’Estadística, la firma de préstecs hipotecaris destinats a la compra d’habitatges va pujar en juny un 8,7%. En termes interanuals, l’augment va ser del 26,3% respecte del mes de juny de 2014.
Altres factors que han contribuït al augment de les compravendes de vivendes han siguts l’increment de la inversió estrangera en l’habitatge, així com la incipient creació de feina i la millora de la confiança dels consumidors espanyols.

Els experts pronostiquen un increment de preus de l’habitatge utilitzat en el 2015 i que pràcticament ja no abaixaran més els preus de l’habitatge nou. Un estudi conjunt de FORCADELL i la Universitat de Barcelona determina un increment del preu de l’habitatge utilitzada a Espanya al voltant del 5%, bàsicament gràcies a l’elevat augment a les grans capitals (Madrid, Barcelona i les zones de costa). Respecte al lloguer, el pronòstic és que el número d’ operacions s’estabilitzi i les rentes per lloguer registrin un augment molt moderat a Barcelona però no en el conjunt de l’àrea metropolitana (La Vanguardia 16/06/2015).
De totes maneres, convé destacar que l’increment de la demanda i dels preus no és igualitari, sinó que clarament s’adverteix un mercat immobiliari molt segmentat, que evoluciona a dues velocitats. Per una banda les grans ciutats (Barcelona, Madrid i els principals llocs turístics), que ha experimentat una recuperació després de 7 anys consecutius de descens. Però d’altra banda, estan també les ciutats mitjanes i llocs menys consolidats, amb massa stocks, que llastren la marxa del mercat immobiliari.

El pronòstic és que les zones que van bé aniran encara millor, mentre que les zones que van malament s’estanquin o creixin a un ritme molt inferior. Així és desprèn de la publicació (Expansió 5/9/2015) d’un recent estudi realitzat per l’institut de la Pràctica Empresarial, basat en una enquesta a professionals del sector immobiliari. En concret, professionals de la Red d’Assessors Immobiliaris qualificats (RAIC) i MAR Real Estate (oficines immobiliàries).
Nou de cada deu professionals immobiliaris enquestats creuen que l’ habitatge seguirà creixent. Aposten per Madrid, Barcelona i Costa del Sol. Segons el referit estudi, el 44,7% dels enquestats pronostiquen que les vendes dels habitatges pujaran entre un 5% i un 10% en 2015, mentre que el 31,9% opinen que creixeran per sobre del 10%.
En la mateixa línia, el ja establert estudi conjunt de FORCADELL i la UB (La Vanguardia 15/09/2015) estima que el preu de l’habitatge augmentarà un 5% mentre que les operacions de compravenda creixeran un 20% respecte a 2014. Destaca que, entre abril de 2014 i Març de 2015, l’import de la venda dels solars en Barcelona i Madrid ha augmentat al voltant d’un 35%.
També el Ministeri de Foment (La Vanguardia 15/09/2015) ha constatat l’augment del preu de l’habitatge a Espanya. Des dels nivells màxims del primer trimestre de 2008, el preu mitja de l’habitatge ha acumulat una disminució del 29%. Amb aquest trimestre ja són cinc els trimestres seguits a l’alçament.

L’Agencia de qualificació de riscos Fitch (Cinco Días 16/9/2015), considera que el preu de l’habitatge a Espanya ha tocat “fons” després de set anys consecutius de declivi, i senyala que el creixement del preu de l’ habitatge serà “lent i desigual”.
En definitiva, els indicadors són positius, la tendència és d’augment. i la prolongada i continuada crisi permet encara trobar atractives oportunitats d’inversió, nobstant a el anterior, convé informar-se prèviament en relació a on i en què tipus d’actiu immobiliari s’inverteix. No és el mateix invertiren una ciutat que en altre. Si és pretén maximitzar la rentabil·litat a cort o mitja termini, convé assessorar-se bé per a poder portar a terme la inversió amb totes les garanties.

 

 [:en](La Vanguardia 27/08/2015). Recently the Spanish business press has echoed the price rise that is experiencing the real estate market in Spain , as well as the economic upturn .

According to the National Statistics Institute , in the second quarter of 201mercantil5 the Spanish GDP grew by 1%. In annual terms , growth was 3.1 % over the same quarter last year.

The Secretary of State for Economic Affairs , Inigo Fernandez de Mesa, stands (La Vanguardia 8/27/2015 ) with this are already 8 consecutive quarters of growth .

In response to variables such as membership data to Social Security , the index of industrial production, vehicle registration , consumer confidence and home sales , Fernandez de Mesa forecast that this rate of growth will remain strong in the third quarter 2015.The growth rate recorded in the second half of 2015 not seen since the first quarter of 2007. The Secretary of State has emphasized that Spain three times the average growth in the euro zone and the economy within the fastest growing developed countries.

 Focusing on increasing housing sales and the rise in prices , the main factor that influenced the change in trend is the increase in mortgage lending . According to the National Statistics Institute , the signing of mortgage loans for home purchases rose 8.7% in June . In annual terms , the increase was 26.3 % compared to June 2014.

 Experts predict an increase in housing prices used in 2015 and practically no longer descend more prices for new housing . A set of FORCADELL and the University of Barcelona study predicts an increase of housing prices in Spain used about 5 %, mainly due to the high increase in demand in the big cities (Madrid , Barcelona and coastal ).As for the rent, the prognosis is that the number of operations to stabilize the income from leases and recorded a moderate increase in Barcelona, ​​but not in the whole metropolitan area (La Vanguardia, 16/06/2015 ) .
 However , it notes that the increase in demand and prices is not homogenous, but clearly a very segmented housing market, which evolves at two speeds is noticed . On one side are the large cities (Barcelona and Madrid, and major tourist destinations ) , which have experienced a recovery after 7 consecutive years of declines. But on the other hand, there are also smaller towns and less consolidated areas with excessive stock , which hinder the progress of the housing market.
 The prognosis is that the areas that go well will get better , while areas that go wrong stagnate or grow at a much lower rate . This follows the publication (Expansion 09/05/2015 ) A recent study by the Institute of Business Practice , based on a survey of real estate professionals . Specifically , professional Qualified Property Consultants Network ( RAIC ) and MAR Real Estate
Nine out of ten respondents estate professionals believe that housing will continue to grow . Opt for Madrid , Barcelona and the Costa del Sol . According to that study , 44.7 % of respondents predict that home sales will rise between 5% and 10% in 2015, while 31.9 % think They will grow by over 10% .
In the same vein , the aforementioned joint study and UB FORCADELL (La Vanguardia, 09/15/2015 ) estimates that the price of housing increased by 5 %, while sales transactions grow 20 % over 2014 . Stresses that , between April 2014 and March 2015, the amount of the sale of the lots in Barcelona and Madrid has increased by about 35%. 
 Also the Ministry of Development (La Vanguardia 9/15/2015 ) has noted the increase in the price of housing in Spain . From the highest price levels in the first quarter of 2008 , the average price of housing has accumulated a decline of 29% . This quarter is the fifth straight.
 The Credit rating agency Fitch ( Cinco Días , 09/16/2015 ), believes that the price of housing in Spain has played ” background ” , after seven consecutive years of decline , noting that the growth of housing prices It will be ” slow and uneven.
Ultimately , the indicators are positive , the trend is up , and allow long and continuing crisis still find attractive investment opportunities , but given the heterogeneity of the Spanish property market to get prior information about where and what type of asset property is reversed. Not the same investment in a city than in another. If they are to maximize profitability in the short to medium term , it is good advice to carry out the investment with proper safeguards .
 

 

 [:es](La Vanguardia 27/08/2015)Recientemente la prensa económica española se ha hecho eco de la subida de precios que está experimentando el mercado inmobiliario en España, así como del repunte de la economía.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el segundo trimestre del 201mercantil5 el PIB español experimentó un crecimiento del 1%. En términos interanuales, el crecimiento fue del 3,1% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

El Secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernandez de Mesa, destaca (La Vanguardia 27/8/2015) que con este son ya 8 trimestres consecutivos de crecimiento. Atendiendo a variables como los datos de afiliación a la Seguridad Social, el índice de producción industrial, la matriculación de vehículos, la confianza del consumidor y la compraventa de viviendas, Fernandez de Mesa pronostica que este ritmo de crecimiento intenso se mantendrá durante el tercer trimestre de 2015. La tasa de crecimiento registrada en el segundo semestre de 2015 no se alcanzaba desde el primer trimestre del 2007. El Secretario de Estado ha subrayado que España triplica el crecimiento medio de la zona euro y es la economía dentro de los países desarrollados que más crece.

Centrándonos en el aumento de la compraventa de viviendas y en el repunte de los precios, el principal factor que ha influido en el cambio de tendencia es el aumento del crédito hipotecario. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la firma de préstamos hipotecarios destinados a la compra de viviendas ascendió en junio un 8,7%. En términos interanuales, el aumento fue del 26,3% con respecto al mes de junio de 2014.

Otros factores que han contribuido al citado aumento de las compraventas de vivienda han sido el incremento de la inversión extranjera en vivienda, así como la incipiente creación de empleo y la consiguiente mejora de la confianza de los consumidores españoles.

Los expertos pronostican un incremento de precios de la vivienda usada en el año 2015 y que prácticamente ya no descenderán más los precios de la vivienda nueva. Un estudio conjunto de FORCADELL y la Universidad de Barcelona prevé un incremento del precio de la vivienda usada en España alrededor del 5%, básicamente gracias al elevado incremento de la demanda en las grandes capitales (Madrid, Barcelona y zonas de costa). En cuanto al alquiler, el pronóstico es que el número de operaciones se estabilice y las rentas por alquileres registren un aumento muy moderado en Barcelona, pero no en el conjunto del área metropolitana (La Vanguardia, 16/6/2015).

Sin embargo, conviene destacar que el incremento de la demanda y de los precios no es homogéneo, sino que claramente se advierte un mercado inmobiliario muy segmentado, que evoluciona a dos velocidades. Por un lado están las grandes ciudades (Barcelona y Madrid, y los principales destinos turísticos), que han experimentado una recuperación tras 7 años consecutivos de descensos. Pero por el otro lado, están también las ciudades medianas y zonas menos consolidadas, con excesivo stock, que lastran la marcha del mercado inmobiliario.

El pronóstico es que las zonas que van bien irán mejor, mientras que las zonas que van mal se estanquen o crezcan a un ritmo muy inferior. Así se desprende de la publicación (Expansión 5/9/2015) de un reciente estudio realizado por el Instituto de Práctica Empresarial, basado en una encuesta a profesionales del sector inmobiliario. En concreto, profesionales de la Red de Asesores Inmobiliarios Cualificados (RAIC) y MAR Real Estate (oficinas inmobiliarias).

Nueve de cada diez profesionales inmobiliarios encuestados creen que la vivienda seguirá creciendo. Apuestan por Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. Según el referido estudio, el 44,7% de los encuestados pronostican que las ventas de casas subirán entre un 5% y un 10% en 2015, mientras que el 31,9% opina que crecerán por encima del 10%.

En la misma línea, el ya citado estudio conjunto de FORCADELL y la UB (La Vanguardia, 15/9/2015) estima que el precio de la vivienda aumentará un 5%, mientras que las operaciones de compraventa crecerán un 20% respecto a 2014. Destaca que, entre abril de 2014 y marzo de 2015, el importe de la venta de los solares en Barcelona y Madrid ha aumentado alrededor de un 35%.

También el Ministerio de Fomento (La Vanguardia 15/9/2015) ha constatado el aumento del precio de la vivienda en España. Desde los niveles máximos de precios del primer trimestre de 2008, el precio medio de la vivienda ha acumulado un descenso del 29%. Con este trimestre son ya cinco trimestres seguidos al alza.

La agencia de calificación de riesgos Fitch (Cinco Días, 16/9/2015), considera que el precio de la vivienda en España ha tocado “fondo”, tras siete años consecutivos de declive, y señala que el crecimiento del precio de la vivienda será “lento y desigual”.

En definitiva, los indicadores son positivos, la tendencia es alcista, y la prolongada y continuada crisis permiten todavía encontrar atractivas oportunidades de inversión, pero habida cuenta de la heterogeneidad del mercado inmobiliario español, conviene informarse previamente acerca de dónde y en qué tipo de activo inmobiliario se invierte. No es lo mismo invertir en una ciudad que en otra. Si se pretende maximizar la rentabilidad a corto-medio plazo, conviene asesorarse bien para poder llevar a cabo la inversión con las debidas garantías.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS