Què és un testament hològraf? Quan es recomana realitzar-ho?

Un testament hològraf és un tipus de testament que es caracteritza per estar escrit a mà pel testador, és a dir, la persona que realitza el testament. Aquest tipus de testament sol ser reconegut legalment sempre que compleixi amb uns certs requisits específics, que poden variar segons la jurisdicció. A continuació, es descriuen algunes característiques […]

El Tribunal Supremo reduce el impuesto sobre las herencias

[:ca]Fa ben bé un mes, us comunicàvem l’increment en l’Impost sobre Successions i Donacions (en endavant, ISD) aprovat pel Parlament de Catalunya. Doncs bé, ara el Tribunal Suprem acaba de dictar una important sentència sobre el càlcul de la quota d’aquest tribut en el cas d’herències. Es tracta d’una sentència de 19 de maig de […]