Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar-se l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)

En les segones i posteriors transmissions d’immobles (en general, les que no realitza el promotor), les parts poden evitar que l’operació tributi per l’impost de transmissions patrimonials (ITP) renunciant a l’exempció de l’IVA. Per renunciar-hi, inclogui una clàusula en l’escriptura de compravenda segons la qual el venedor exercita aquesta renúncia i el comprador comunica que […]

Presentació del model 232 de declaració informativa de les operacions vinculades i amb paradisos fiscals

El pròxim 30 de novembre finalitza el termini per presentar la declaració informativa d’operacions vinculades d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals durant l’exercici 2020 (model 232). Quines operacions es presenten en el model 232? Operacions amb persones o entitats vinculades, en compliment de l’obligació prevista en l’article 13.4 RIS, […]

Adéu a la plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de l’impost de plusvàlua municipal. En particular, dels articles relatius al mètode de determinació de la base imposable. Sembla que les plusvàlues que siguin fermes no es podran veure afectades per aquesta inconstitucionalitat. En el propers dies es coneixerà el contingut de la sentència i […]

Impost sobre el habitatges buits

Entre l’1 i el 20 de març s’estén el termini per presentar i ingressar l’autoliquidació de l’impost sobre els habitatges buits corresponent a l’exercici 2020. L’Impost sobre habitatges buits grava els habitatges ubicats a aquells municipis de Catalunya definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada (en funció d’un llistat de municipis que […]