Renúncia a l’exempció de l’IVA per estalviar-se l’Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP)