Impuestos sobre viviendas vacías y sobre activos no productivos en Cataluña

ARMOND.png

[:ca]El proper 7 de juliol acaba el termini per presentar la declaració de l’Impost sobre habitatges buits corresponent a l’exercici 2019 i el 31 del mateix mes és l’últim dia per declarar l’Impost sobre actius no productius. Convé recordar-ho, doncs es tracta de terminis excepcionals com a conseqüència de la COVID-19 i es refereixen a tributs que sovint no són tan coneguts.

L’Impost sobre habitatges buits grava els habitatges ubicats a Catalunya, desocupats permanentment sense causa justificada durant més de dos anys i que siguin titularitat de persones jurídiques (propietat, usdefruit, dret de superfície…). Queden exemptes les entitats del tercer sector de la xarxa d’habitatges d’inserció, les entitats inscrites al Registre d’entitats i establiments de serveis socials de Catalunya. A banda d’aquests subjectes, queden exempts els habitatges de protecció oficial, els situats en zones d’escassa demanda acreditada (en funció d’un llistat de municipis que publica la Generalitat), els posats a disposició de programes socials d’habitatges i els destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats no residencials.

La base imposable és el número total de metres quadrats de superfície útil, quedant exempts els primers 150 metres quadrats. La quota tributària va des de 10 Euros fins a 30 Euros per metre quadrat en una escala progressiva.

L’Impost sobre actius no productius grava a les persones jurídiques que disposin d’algun dels següents actius situats a Catalunya: immobles, vehicles de motor amb una potència igual o superior a 200 CV, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d’art i antiguitats i joies. Per a que s’entengui com a “no productiu” cal que es trobi en algun d’aquests supòsits:

  • Si se cedeix de manera gratuïta als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades, excepte que aquesta cessió constitueixi retribució en espècie.
  • Si se’n cedeix l’ús, mitjançant preu, als propietaris, socis i partícips del subjecte passiu o a persones vinculades, llevat que satisfacin el preu de mercat, treballin de manera efectiva a la societat i percebin per això una retribució d’import superior al preu de cessió. Tampoc tindran la consideració de no productius si, a més de satisfer el preu de mercat, el destinatari els destina a l’exercici d’una activitat econòmica.
  • Si no estan afectes a cap activitat econòmica. No obstant, no es consideren béns no productius els que tenen un preu d’adquisició que no supera l’import dels beneficis no distribuïts obtinguts per l’entitat, sempre que provinguin del desenvolupament d’activitats econòmiques, amb el límit de l’import dels beneficis obtinguts en el mateix any de l’adquisició com en els últims deu anys anteriors.

La base imposable de l’impost està constituïda, en general, pel valor de mercat, excepte en el cas dels immobles, en què regeix el valor cadastral. Sobre la base imposable s’aplica un tipus que oscil·la entre el 0,21% per als primers 167.129,45 Euros i el 2,75% a partir de 10.695.996,06 Euros de base.[:es]El próximo 7 de julio finaliza el plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre viviendas vacías correspondiente al ejercicio 2019 y el 31 del mismo mes es el último día para declarar el Impuesto sobre activos no productivos. Conviene recordarlo ya que se trata de plazos excepcionales como consecuencia de la COVID-19 y se refieren a tributos no muy conocidos.

El Impuesto sobre viviendas vacías grava las viviendas ubicadas en Cataluña, desocupadas permanentemente sin causa justificada durante más de dos años y que sean titularidad de personas jurídicas (propiedad, usufructo, , derecho de superficie…). Quedan exentas las entidades del tercer sector de la red de viviendas de inserción, las entidades inscritas en el Registro de entidades y establecimientos de servicios sociales de Cataluña. Además de estos sujetos, quedan exentas las viviendas de protección oficial, las situadas en zonas de escasa demanada acreditada (en función de un listado de municipios que publica la Generalitat), las que están a disposición de programas sociales de vivienda y las destinadas a usos regulados por la legislación turística o a otras actividades no residenciales.

La base imponible es el número total de metros cuadrados de superficie útil y quedan exentos los primeros 150 metros cuadrados. La cuota tributaria va de los 10 Euros hasta los 30 Euros por metro cuadrado en una escala progresiva.

El Impuesto sobre activos no productivos grava a las personas jurídicas que dispongan de los siguientes activos situados en Cataluña: inmuebles, vehículos de motor con una potencia igual o superior a 200 CV, embarcaciones de ocio, aeronaves, objetos de arte y antigüedades y joyas. Para que se considere como “no productivo” debe enmarcarse en alguno de los siguientes supuestos:

  • Si se cede de manera gratuita a los propietarios, socios y parìcipes del sujeto pasivo o a personas vinculadas, a excepción de que dicha cesión constituya retribución en especie.
  • Si se cede el uso, mediante un precio, a los propietarios, socios y partícipes del sujeto pasivo o a personas vincualdas, a excepción de que satisfagan el precio de mercado, trabajen de manera efectiva en la sociedad y perciban por ello una retribución de importe superior al precio de cesión. Tampoco tendrán la consideración de no productivos si, además de satisfacer el precio de mercado, el destinatario lo destina al ejercicio de una actividad económica.
  • Si no están afectos a ninguna actividad económica. No obstante, no se consideran bienes no productivos los que tienen un precio de adquisición que no supera el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la sociedad, siempre que provengan del desarrollo de actividades económicas, con el límite del importe de los beneficios obtenidos tanto en el mismo año de adquisición como en los diez anteriores.

La base imponible del impuesto está constituida, en general, por el valor de mercado, excepto en el caso de los inmuebles, en el cual rige el valor catastral.  Sobre la base imponible se aplica un tipo que oscila entre el 0,21% para los primeros  167.129,45 Euros y el 2,75% a partir de los 10.695.996,06 Euros de base.[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS