Circular 6/19: Criterios para las inspecciones por el registro de jornada laboral

[:ca]El passat 10 de juny de 2019, Inspecció de Treball i Seguretat Social va publicar un document amb la finalitat de fixar els criteris per realitzar les actuacions inspectores per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en relació al registre de jornada, i des de Planartús creiem que és necessari informar-vos sobre les mesures que s’estableixen:

CONTINGUT DEL REGISTRE DE JORNADA

 • L’empresa garantirà el registre diari de jornada, que haurà d’incloure amb caràcter obligatori l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador. Mitjançant acord amb l’empresa, al registre es podran incloure les interrupcions o pauses dels treballadors, ja que seran aquests acords entre empresa i treballadors els que fixaran com s’han de considerar tots els aspectes relacionats amb el registre d’interrupcions, pauses o flexibilitat dels temps de feina.
 • El registre de jornada s’ha de realitzar diàriament per mitjà d’un sistema objectiu i fiable que permeti computar la jornada laboral diària de cada treballador. En cas contrari, s’assumirà que la jornada laboral és aquella que va d’hora d’inici a l’hora de finalització del registre i l’empresari tindrà l’obligació d’acreditar els temps de descans.
 • Es manté l’obligació de continuar realitzant els registres horaris que ja estaven establerts a la normativa per als contractes a temps parcial, hores extraordinàries i jornades especials de feina, així com l’obligació de totalitzar i lliurar còpia del registre de les hores al treballador i als representants legals.

CONSERVACIÓ DEL REGISTRE DE JORNADA

 • L’empresa haurà de conservar els registres mitjançant qualsevol mitjà que garanteixi la seva fiabilitat i veracitat durant un període de quatre anys i s’hi haurà de poder accedir des del centre de treball en qualsevol moment, quan així ho demanin els treballadors, els seus representants i la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • En el cas que el registre de jornada sigui en format paper, a efectes de conservació, es podrà arxivar en suport informàtic, escanejant els documents originals i guardant-los telemàticament amb les degudes garanties.

ORGANITZACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL REGISTRE

 • La forma d’organització i documentació del registre serà la que es determini per negociació col·lectiva, acord d’empresa o, si no n’hi ha, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa. A més, el sistema de registre ha de ser objectiu i garantir la fiabilitat, veracitat, la no alteració posterior de les dades i que es respecti la normativa sobre protecció de dades.
 • En els casos que el registre es realitzi per mitjans electrònics o informàtics, com un sistema de fitxatge per empremta o ordinador, la Inspecció de Treball i Seguretat Social podrà demanar la descarrega o lliurament en suport informàtic llegible i tractable dels registres corresponents al període que consideri.
 • Si el registre és manual, registre en suport paper, la Inspecció podrà sol·licitar els documents originals o la còpia dels mateixos. Si no es disposa d’una còpia, es podran prendre notes, fotografies… o endur-se el registre de jornada original com a mesura cautelar.

RÈGIM SANCIONADOR

 • Les sancions són possibles des del 12 de maig de 2019, data de publicació al BOE del Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.
 • La transgressió  de les obligacions relacionades amb el registre de jornada es tipifica com a una infracció greu.
 • Si existís la certesa que es compleix la normativa de temps de treball o que no es realitzen hores extraordinàries, tot i que no es realitzi el registre de la jornada de treball, la Inspecció podrà substituir l’inici del procediment sancionador per un requeriment per què es doni compliment a l’obligació legal de fer el registre diari de jornada de treball.

[:en]El pasado 10 de junio de 2019 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social publicó un documento con la finalidad de fijar criterios para la realización de las actuaciones inspectoras que se efectúen por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, por lo que desde Planartús consideramos necesario informaros a cerca de las medidas que en él se establecen:

CONTENIDO DEL REGISTRO DE JORNADA

 • La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir con carácter obligatorio el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador. Mediante acuerdo con la empresa en el registro podrán ser incluidas las interrupciones o pausas que realicen los empleados ya que serán los acuerdos entre empresa y trabajadores los que precisen cómo considerar todos los aspectos relacionados con el registro de interrupciones, pausas o flexibilidad de tiempo de trabajo.
 • El registro de jornada debe realizarse diariamente a través de un sistema objetivo y fiable que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. En caso contrario, puede presumirse como jornada diaria toda aquella que transcurre entre la hora de inicio y finalización de la registrada, y será obligación del empresario acreditar los periodos de descanso.
 • Se mantiene la obligación de seguir llevando los registros horarios que ya estaban establecidos en la normativa para los contratos a tiempo parcial, horas extraordinarias y para las jornadas especiales de trabajo. Así como la obligación de totalizar y entregar copia del registro de las horas al trabajador y a los representantes legales.

CONSERVACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

 • La empresa deberá conservar los registros mediante cualquier medio que garantice su fiabilidad y veracidad durante un periodo de cuatro años y deberán ser accesibles desde el centro de trabajo en cualquier momento, cuando así sea solicitado por los trabajadores, sus representantes y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 • En el caso de que el registro de jornada se haya instrumentado originalmente en formato papel, a efectos de su conservación podrá archivarse en soporte informático mediante el escaneo de los documentos originales, siendo guardado telemáticamente con las debidas garantías.

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO

 • La forma de organización y documentación del registro será la que se determine mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa, o, en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa. Además, el sistema de registro debe ser objetivo, garantizando la fiabilidad, veracidad, la no alteración a posteriori de los datos y que respete la normativa sobre protección de datos.
 • En los casos en los que el registro se realice por medios electrónicos o informáticos, tales como un sistema de fichaje mediante huella dactilar u ordenador, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá requerir la descarga o el suministro en soporte informático legible y tratable de los registros correspondientes al periodo que se considere.
 • Si el registro se realiza de forma manual, registro en soporte papel, la Inspección podrá solicitar los documentos originales o la copia de los mismos. De no disponer de una copia se podrán tomar notas, fotografías… o llevarse el registro de jornada original como medida cautelar.

RÉGIMEN SANCIONADOR

 • Las sanciones son posibles desde el 12 de mayo de 2019 fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
 • La transgresión de las obligaciones en materia de registro de jornada se tipifica como una infracción grave.
 • Si existiese la certeza de que se cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo o de que no se realizan horas extraordinarias, aunque no se lleve a cabo el registro de la jornada de trabajo, la Inspección podrá sustituir el inicio del procedimiento sancionador por un requerimiento para que se dé cumplimiento a la obligación legal de realizar el registro diario de la jornada de trabajo.

[:es]El pasado 10 de junio de 2019 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social publicó un documento con la finalidad de fijar criterios para la realización de las actuaciones inspectoras que se efectúen por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada, por lo que desde Planartús consideramos necesario informaros a cerca de las medidas que en él se establecen:

CONTENIDO DEL REGISTRO DE JORNADA

 • La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir con carácter obligatorio el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador. Mediante acuerdo con la empresa en el registro podrán ser incluidas las interrupciones o pausas que realicen los empleados ya que serán los acuerdos entre empresa y trabajadores los que precisen cómo considerar todos los aspectos relacionados con el registro de interrupciones, pausas o flexibilidad de tiempo de trabajo.
 • El registro de jornada debe realizarse diariamente a través de un sistema objetivo y fiable que permita computar la jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. En caso contrario, puede presumirse como jornada diaria toda aquella que transcurre entre la hora de inicio y finalización de la registrada, y será obligación del empresario acreditar los periodos de descanso.
 • Se mantiene la obligación de seguir llevando los registros horarios que ya estaban establecidos en la normativa para los contratos a tiempo parcial, horas extraordinarias y para las jornadas especiales de trabajo. Así como la obligación de totalizar y entregar copia del registro de las horas al trabajador y a los representantes legales.

CONSERVACIÓN DEL REGISTRO DE JORNADA

 • La empresa deberá conservar los registros mediante cualquier medio que garantice su fiabilidad y veracidad durante un periodo de cuatro años y deberán ser accesibles desde el centro de trabajo en cualquier momento, cuando así sea solicitado por los trabajadores, sus representantes y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 • En el caso de que el registro de jornada se haya instrumentado originalmente en formato papel, a efectos de su conservación podrá archivarse en soporte informático mediante el escaneo de los documentos originales, siendo guardado telemáticamente con las debidas garantías.

ORGANIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL REGISTRO

 • La forma de organización y documentación del registro será la que se determine mediante negociación colectiva, acuerdo de empresa, o, en su defecto decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa. Además, el sistema de registro debe ser objetivo, garantizando la fiabilidad, veracidad, la no alteración a posteriori de los datos y que respete la normativa sobre protección de datos.
 • En los casos en los que el registro se realice por medios electrónicos o informáticos, tales como un sistema de fichaje mediante huella dactilar u ordenador, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá requerir la descarga o el suministro en soporte informático legible y tratable de los registros correspondientes al periodo que se considere.
 • Si el registro se realiza de forma manual, registro en soporte papel, la Inspección podrá solicitar los documentos originales o la copia de los mismos. De no disponer de una copia se podrán tomar notas, fotografías… o llevarse el registro de jornada original como medida cautelar.

RÉGIMEN SANCIONADOR

 • Las sanciones son posibles desde el 12 de mayo de 2019 fecha de publicación en el BOE del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
 • La transgresión de las obligaciones en materia de registro de jornada se tipifica como una infracción grave.
 • Si existiese la certeza de que se cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo o de que no se realizan horas extraordinarias, aunque no se lleve a cabo el registro de la jornada de trabajo, la Inspección podrá sustituir el inicio del procedimiento sancionador por un requerimiento para que se dé cumplimiento a la obligación legal de realizar el registro diario de la jornada de trabajo.

 [:]

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin