Circular 5/19: Medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo

[:ca]El Reial Decret-llei 8/2019 aprovat pel Consell de Ministres adopta mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. També s’han aprovat qüestions sobre la Seguretat Social relacionades amb bonificacions.

A continuació, resumim els aspectes més rellevants del RD-L 8/2019 que els poden afectar:

 1– Registre de jornada diària

Les empreses tenen l’obligació de realitzar un registre de jornada diària de cada treballador on s’indiqui l’hora d’arribada i l’hora de sortida.  En cas de no portar aquest registre es considerarà una infracció greu que es sancionarà amb multes de fins a 6.250 Euros.

Totes les empreses que no disposin d’un registre de jornada tenen un termini de dos mesos, que es compta des del passat 9 de març de 2019, per establir-ne un.

Els convenis col·lectius concretaran la forma en què ha de realitzar-se el registre de jornada, però tenint en compte el curt termini de què es disposa per establir el sistema de registre de jornada diària, es recomana començar a implantar alternatives pròpies sempre després de consultar amb la representació legal dels treballadors, en cas que hi hagi.

El sistema haurà de ser accessible, fàcilment llegible i garantir la fiabilitat i invariabilitat de les dades.

 2- Foment de la contractació de persones aturades de llarga duració

Contractar persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació permet aplicar una bonificació anual de 1.300 Euros en el cas dels homes i de 1.500 Euros anuals en el cas de les dones.

Aquestes bonificacions aniran vinculades al manteniment de la persona contractada durant un termini mínim de 3 anys així com al manteniment del nivell de treball a l’empresa durant un termini mínim de 2 anys.

 3– Contractes fixes discontinus vinculats al turisme  

Els contractes fixes discontinus dels sectors del turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística que es mantinguin d’alta durant els mesos de febrer, març i novembre del 2019 tindran una bonificació durant aquests mesos del 50% a les quotes per contingències comuns, atur, FOGASA i formació professional.[:en]El Real Decreto-ley 8/2019 aprobado por el Consejo de Ministros adopta medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. También se aprueban cuestiones de Seguridad Social relacionadas con bonificaciones.

A continuación, resumimos aquellos aspectos más relevantes del RD-L 8/2019 que pueden afectarles:

 1– Registro de jornada diaria

Las empresas tienen la obligación de realizar un registro de la jornada diaria de cada trabajador en el que conste tanto la hora de entrada como la de salida. En caso de no llevar a cabo dicho registro será considerado como una infracción grave y sancionado con multas de hasta 6.250 €.

Todas aquellas empresas que no dispongan de un sistema de registro de jornada tienen un plazo de 2 meses, contado desde el pasado 9 de Marzo de 2019, para establecer uno.

Serán los convenios colectivos los que concreten la forma en que debe realizarse el registro de jornada pero teniendo en cuenta la brevedad del plazo del que disponen para establecer el sistema de registro de jornada diaria, se recomienda a las empresas comenzar a implantar alternativas propias no sin antes consultar con la representación legal de los trabajadores, si la hubiera.

El sistema deberá ser accesible, fácilmente legible y garantizar la fiabilidad e invariabilidad de los datos.

 2- Fomento de la contratación de personas desempleadas de larga duración

Contratar personas inscritas en la oficina de desempleo durante 12 meses en un periodo de 18 meses permite aplicar una bonificación anual de 1.300 € en el caso de los hombres y de 1.500€ anuales en el caso de que la persona contratada sea una mujer.

Estas bonificaciones estarán ligadas al mantenimiento de la persona contratada durante un periodo mínimo de 3 años así como a mantener el nivel de empleo de la empresa durante un periodo mínimo de 2 años.

 3– Contratos fijos discontinuos vinculados al turismo  

Aquellos contratos fijos discontinuos  en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística que se mantengan en alta en febrero, marzo y noviembre del 2019 tendrán una bonificación durante esos meses del 50% en las cuotas por contingencias comunes, desempleo, FOGASA y Formación Profesional.

 [:es]El Real Decreto-ley 8/2019 aprobado por el Consejo de Ministros adopta medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. También se aprueban cuestiones de Seguridad Social relacionadas con bonificaciones.

A continuación, resumimos aquellos aspectos más relevantes del RD-L 8/2019 que pueden afectarles:

 1– Registro de jornada diaria

Las empresas tienen la obligación de realizar un registro de la jornada diaria de cada trabajador en el que conste tanto la hora de entrada como la de salida. En caso de no llevar a cabo dicho registro será considerado como una infracción grave y sancionado con multas de hasta 6.250 €.

Todas aquellas empresas que no dispongan de un sistema de registro de jornada tienen un plazo de 2 meses, contado desde el pasado 9 de Marzo de 2019, para establecer uno.

Serán los convenios colectivos los que concreten la forma en que debe realizarse el registro de jornada pero teniendo en cuenta la brevedad del plazo del que disponen para establecer el sistema de registro de jornada diaria, se recomienda a las empresas comenzar a implantar alternativas propias no sin antes consultar con la representación legal de los trabajadores, si la hubiera.

El sistema deberá ser accesible, fácilmente legible y garantizar la fiabilidad e invariabilidad de los datos.

 2- Fomento de la contratación de personas desempleadas de larga duración

Contratar personas paradas e inscritas en la oficina de empleo durante al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación permite aplicar una bonificación anual de 1.300 € en el caso de los hombres y de 1.500€ anuales en el caso de que la persona contratada sea una mujer.

Estas bonificaciones estarán ligadas al mantenimiento de la persona contratada durante un periodo mínimo de 3 años así como a mantener el nivel de empleo de la empresa durante un periodo mínimo de 2 años.

 3– Contratos fijos discontinuos vinculados al turismo  

Aquellos contratos fijos discontinuos  en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística que se mantengan en alta en febrero, marzo y noviembre del 2019 tendrán una bonificación durante esos meses del 50% en las cuotas por contingencias comunes, desempleo, FOGASA y Formación Profesional.

 [:]

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin