Circular 4/19: Igualdad de oportunidades en el empleo

[:ca]El passat divendres 1 de març de 2019, el Consell de Ministres va aprovar un Reial Decret-llei de mesures urgents amb l’objectiu de garantir la igualtat de tracte i oportunitats així com per acabar amb la bretxa salarial i garantir el dret dels treballadors i treballadores a la conciliació i la corresponsabilitat.

Les quatre mesures aprovades van ser les següents:

1-  Ampliació del permís de paternitat fins a les setze setmanes al 2021

Aquesta ampliació es preveu de manera gradual: a partir de l’1 d’abril de 2019 s’amplia fins a les vuit setmanes; al 2020 fins a les dotze setmanes i al 2021 fins a les setze setmanes.

2- Obligació de crear un registre amb les taules salarials dels treballadors

Les empreses hauran d’elaborar un registre amb els salaris de tots els treballadors classificats per sexe i grup professional que estarà a disposició dels sindicats i que obligatòriament l’hauran de publicar totes aquelles empreses amb més de 50 treballadors.

A més, a les empreses de més de 50 treballadors, si existís una diferència en la mitjana de les retribucions superior al 25% entre homes i dones, l’empresari haurà de justificar l’existència d’aquestes diferències salarials.

3- Obligació per a les empreses de crear i aplicar un Pla d’Igualtat

Es fixa per a la creació i aplicació del Pla d’Igualtat un termini de tres anys per a les empreses de més de 50 treballadors, dos anys per a les empreses de 100 a 150 treballadors i d’un any per a les empreses de 150 a 250 treballadors. Les empreses estan obligades a inscriure aquest pla al Registre de plans d’igualtat de les empreses, que es desenvoluparà reglamentàriament.

4- Recuperació del finançament de les quotes del conveni especial dels cuidadors no professionals de les persones en situació de dependència a càrrec de l’Administració General de l’Estat

Els cuidadors no professionals que abandonin la seva activitat laboral per cuidar de menors, gent gran o persones  en situació de dependència cotitzaran a la seguretat Social per aquesta activitat. s[:en]El pasado viernes 1 de Marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y oportunidades así como para acabar con la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad.

Las cuatro medidas aprobadas fueronlas siguientes:

1-  Ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021

Dicha ampliación se prevé de manera gradual: a partir del 1 de Abril de 2019 se amplía hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

2- Obligación de crear un registro con las tablas salariales de los trabajadores

Las empresas deberán elaborar un registro con las percepciones salariales de cada uno de los trabajadores clasificados por sexo y por grupo profesional que estará a disposición de los sindicatos y que será de obligada publicación para todas aquellas empresas con más de 50 empleados.

Además, en las empresas de más de 50 trabajadores en caso de existir una diferencia en el promedio de las retribuciones superior al 25% entre hombres y mujeres, el empresario deberá justificar la existencia de esas diferencias salariales.

3- Obligación para las empresas de crear y aplicar un Plan de Igualdad

Se establece un plazo de tres años para las empresas de más de 50 trabajadores, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se desarrollará reglamentariamente.

4- Recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado

Los cuidadores no profesionales que abandonen su actividad laboral para cuidar a menores, ancianos o dependientes cotizarán a la Seguridad Social por esa actividad.[:es]El pasado viernes 1 de Marzo de 2019, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley de medidas urgentes con el objetivo de garantizar la igualdad de trato y oportunidades así como para acabar con la brecha salarial y garantizar el derecho de trabajadores y trabajadoras a la conciliación y la corresponsabilidad.

Las cuatro medidas aprobadas fueronlas siguientes:

1-  Ampliación del permiso de paternidad hasta las 16 semanas en 2021

Dicha ampliación se prevé de manera gradual: a partir del 1 de Abril de 2019 se amplía hasta las 8 semanas; en 2020 hasta las 12 semanas y en 2021 hasta las 16 semanas.

2- Obligación de crear un registro con las tablas salariales de los trabajadores

Las empresas deberán elaborar un registro con las percepciones salariales de cada uno de los trabajadores clasificados por sexo y por grupo profesional que estará a disposición de los sindicatos y que será de obligada publicación para todas aquellas empresas con más de 50 empleados.

Además, en las empresas de más de 50 trabajadores en caso de existir una diferencia en el promedio de las retribuciones superior al 25% entre hombres y mujeres, el empresario deberá justificar la existencia de esas diferencias salariales.

3- Obligación para las empresas de crear y aplicar un Plan de Igualdad

Se establece un plazo de tres años para las empresas de más de 50 trabajadores, dos años para las de 100 a 150 y un año para las de 150 a 250. Las empresas están obligadas a inscribir dicho plan en el Registro de planes de igualdad de las empresas, que se desarrollará reglamentariamente.

4- Recuperación de la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia a cargo de la Administración General del Estado

Los cuidadores no profesionales que abandonen su actividad laboral para cuidar a menores, ancianos o dependientes cotizarán a la Seguridad Social por esa actividad.[:]

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en linkedin