Atención: segundo plazo pago IRPF

[:ca]

imagesSi vostè va presentar la declaració de renda de 2015 amb un resultat a ingressar, recordi que va poder fraccionar l’import del deute tributari en dues parts, sense interessos ni recàrrecs.

Així doncs, si va optar per aquesta opció de fraccionament, al mes de juny va pagar el 60% del deute, mentre que el restant 40% tindrà fins el proper dia 7 de novembre per procedir al seu ingrés. En concret, l’ingrés d’aquest 40% es realitzarà de dues maneres possibles, en funció de l’opció escollida en el moment de presentar la declaració de renda:

  • Si quan va presentar la declaració va optar per domiciliar aquest pagament, ara no haurà de fer res. Únicament haurà d’assegurar-se que el 7 de novembre hi hagi saldo suficient al seu compte bancari per poder afrontar-lo.
  • En canvi, si no va domiciliar el pagament del restant 40%, podrà realitzar l’ingrés d’aquest segon termini (mitjançant el model 102) a qualsevol oficina de la seva entitat financiera fins el día 7 de novembre de 2016.

[:en]

imagesIf you have submitted the Income Tax Return of 2015 and the resulting amount was payable, please remember that this amount had the possibility to be split in two parts, without interest or penalties.

Thus, if you opted for the option of splitting the payment, in June you already paid 60% of the debt, while the remaining 40% will have to be paid November 7 the latest. In particular, this 40% will be paid in two possible ways, depending on the option chosen at the time of filing the Income Tax Return:

  • if when submitted the statement you chose direct debit, now you don’t need to do anything. You should only make sure there is enough balance in your bank account by November 7.
  • However, if you did not choose direct debit of the remaining 40%, you can make this second payment (through model 102) in any office of your bank until the 7th of November 2016.

[:es]

imagesSi usted presentó la declaración de renta de 2015 con un resultado a ingresar, recuerde que pudo fraccionar el importe de la deuda tributaria en dos partes, sin intereses ni recargos.

Así pues, si optó por dicha opción de fraccionamiento, en el mes de junio pagó el 60% de la deuda, mientras que el restante 40% tendrá hasta el próximo día 7 de noviembre para proceder a su ingreso. En concreto, el ingreso de este 40% se realizará de dos maneras posibles, en función de la opción escogida en el momento de presentar la declaración de renta:

  • Si cuando presentó la declaración optó por domiciliar dicho pago, ahora no deberá hacer nada. Únicamente deberá asegurarse de que el 7 de noviembre haya saldo suficiente en su cuenta bancaria para poder afrontarlo.
  • En cambio, si no domicilió el pago del restante 40%, podrá realizar el ingreso de este segundo plazo (mediante el modelo 102) en cualquier oficina de su entidad financiera hasta el día 7 de noviembre de 2016.

[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS