La Flexibilidad en los Contratos Laborales.

[:ca]

laboral“Amb el canvi en la normativa actual en quant als contractes a temps parcial i la realització de les hores complementaries, es permet la contractació d’un treballador a temps parcial i la realització de les hores complementaries, arribant a estar disponible quasi el 100% de la jornada, en funció de les necessitats empresarials, aconseguint així la demandada flexibilitat”.

L’Empresa pot exigir la realització d’hores complementaries si prèviament així s’ha pactat amb el treballador, ja sigui en el moment de cel·lebració del contracte o a posteriori, amb l’únic requisit de donar un preavís al treballador amb una antel·lació mínima de 3 dies a la seva realització i que la jornada inicialment pactada no sigui inferior a 10 hores setmanals.
El pacte d’hores complementaries pot arribar a ser d’un 60% de la jornada ordinària pactada, si així u regula el conveni col·lectiu d’aplicació en el seu defecte, no podrà excedir del 30%.
Així mateix, la norma permet la realització d’hores complementaries d’acceptació voluntària per part d’un treballador de fins a un 30% de la jornada pactada, si així u regula el conveni col·lectiu d’aplicació ( en el seu defecte, no podrà superar el 15%).
És important saber que les hores complementaries es retribueixen al mateix import que les hores ordinàries, pel que suposa un cost addicional per a l’empresa.

Un exemple:

Treballador contractat per 20 hores setmanals.

Suposem que s’ha signat el pacte d’hores complementaries i que el Conveni permet la realització d’un 60% de les referides hores. Es podria flexibil·litzar fins a 12 hores setmanals, sent l’empleador el que decideix com contribuir a aquestes hores.

Si a més el treballador accepta la realització de les hores complementaries voluntàries , i el conveni permetis el màxim del 30%, la jornada s’ampliaria en 6 hores setmanals més.

Per tant, a les 20 hores setmanals inicials és podria afegir fins a 18 hores addicionals com a hores complementaries.

[:es]laboral“La posibilidad de contratar a un trabajador a tiempo parcial aplicando los criterios de flexibilidad puede tener como consecuencia una disponibilidad de hasta un 95% de la jornada completa laboral”.    La empresa puede exigir la realización de horas complementarias si previamente así se ha pactado con el trabajad
or, ya sea en el momento de la celebración del contrato, o a posteriori, con el único requisito de preavisar al trabajador con una antelación mínima de 3 días a su realización y que la jornada inicialmente pactada no sea inferior a 10 horas semanales.

El pacto de horas complementarias puede llegar a ser de un 60% de la jornada ordinaria pactada, si así lo regula el convenio colectivo de aplicación (en su defecto, no podrá exceder del 30%.

Asimismo, la norma permite la realización de horas complementarias de aceptación voluntaria por parte del trabajador de hasta un 30% de la jornada pactada, si así lo regula el convenio colectivo de aplicación (en su defecto, no podrá superar el 15%).

Es importe saber que las horas complementarias se retribuyen al mismo importe que las horas ordinarias, por lo que no suponen un coste adicional para la empresa.

Un ejemplo:

Trabajador contratado por 20 horas semanales.

Supongamos que se ha firmado el pacto de horas complementarias y que el convenio permite la realización de un 60% de dichas horas. Se podría flexibilizar hasta 12 horas semanales, siendo el empleador el que decide cómo distribuir estas horas.

Si además el trabajador acepta la realización de las horas complementarias voluntarias, y el convenio permitiese el máximo del 30%, la jornada se ampliaría en 6 horas más semanales.

Por tanto, a las 20 horas semanales iniciales se le podrían añadir hasta 18 horas  adicionales como horas complementarias.

 

 

 

 [:en]laboral“The possibility of hiring a part-time worker applying the criteria of flexibility can result in availability of up to 95 % of full-time employment”.

The company may require complementary hours if previously this has been agreed with the employee, either at the time of the contract , or subsequently , with the only requirement
to give prior notice to the employee with at least 3 days to your realization and initially agreed that the day is not less than 10 hours per week.

The pact additional hours can be 60% ​​of normal working hours agreed , if the collective agreement regulates and application ( alternatively, may not exceed 30 %).

The law also allows the complementary hours of voluntary acceptance by the employee of up to 30% of the agreed working hours , if the collective agreement regulates and application ( alternatively, may not exceed 15%).

Importantly, the additional hours are remunerated at the same amount as ordinary hours, so they pose no additional cost to the company . An example:

Worker employed for 20 hours per week. Suppose we signed the pact additional hours and that the agreement allows the realization of 60% of these hours. You could loosen up to 12 hours a week , with the employer who decides how to distribute these hours.

Moreover, if the worker agrees to carry out the voluntary additional hours , and the agreement allowing a maximum of 30% , the journey would be extended in 6 hours weekly .Therefore, the initial 20 hours per week could be added is up to 18 additional hours additional hours .[:]

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS