4 accions a prendre si la pensió de jubilació no és suficient

pensió

La pensió que rebrà un treballador autònom pot ser insuficient per a no perdre qualitat de vida i recursos suficients per a tenir una jubilació digna. Per això, existeixen varies fórmules que estan guanyant rellevància i que poden ser una opció per a molta gent gran que busquen un extra per a complementar la pensió, com la renta vitalícia, el contracte de cessió de bens a canvi d’aliments, la hipoteca inversa o la venta de la nua propietat.

Redactat per Espacio Pymes

Hipoteca inversa

En la hipoteca inversa el propietari contracta un producte financer que utilitza el seu habitatge com a garantia, sense perdre la seva titularitat a canvi de percebre una quantitat de diners, ja sigui un import únic a l’inici o en forma de mensualitats. El propietari pot gaudir de la seva casa fins la seva mort, i també pot cancel·lar la hipoteca inversa quan ho desitgi. La hipoteca inversa pot considerar-se un complement al a pensió per a persones grans, però s’ha de ser conscient de que la operació pot afectar en un futur als seus hereus.

Segons dades del Notariat la realització d’hipoteques inverses és escassa, tot i que de 2017 a 2021 ha crescut en un 535% i, només en el primer semestre de 2022 es supera la xifra a la que es va arribar l’any 2021 al complet, en un 16%.

Venta de la nua propietat amb reserva d’usdefruit vitalici

Una altra de les fórmules que permet al propietari d’un habitatge vendre-la i seguir vivint en ella fins la seva mort es la nua propietat amb reserva d’usdefruit. El comprador entrega l’import fixat, però no pot fer ús de l’habitatge fins que el propietari original hagi mort.

En aquest cas els actes de venta de la nua propietat van augmentar un 8% durant el primer semestre de 2022 amb 2.064 operacions, davant les 1.909 del primer semestre de l’any anterior.

Renta vitalicia

La renta vitalícia és un contracte que permet que una persona cedeixi a una altra la propietat d’un o varis dels seus bens ja siguin immobles o objectes, a canvi d’una quantitat de diners o pensió fins la seva mort, per a proporcionar al beneficiari una renta a partir d’un moment determinat de la seva vida. Segons les dades recollides pel Notariat, es tracta d’una fórmula poc utilitzada a Espanya.

Contracte de cessió de bens a canvi d’aliments

El contracte de cessió de bens a canvi d’aliments és un acord pel que una persona que ja no està en disposició de prestar-se a sí mateixa la cura i la atenció necessària per a tenir una vida digna, cedeix a una altra un bé. A canvi, el que ho rep ha de proporcionar-li habitatge, manutenció i assistència de tot tipus durant la seva vida. Si en algun moment el cedent o alimentista considera que no s’està acomplint lo pactat, la llei li reconeix que pot exigir el seu acompliment o que el contracte quedi sense efecte i recuperar lo cedit. Les dades reflexen que de 2017 a 2021 la realització d’aquest contracte ha disminuït en un 20%.

Newsletter

Subscriu-te per rebre les nostres últimes actualitzacions a la teva safata d’entrada!

ELS MÉS DESTACATS